Att anpassa jordbruket till ett förändrat klimat

 Identifiering av tröskelvärden
 Sivakiruthika Natchimuthu

Höjd temperatur, ökad men också mer oregelbunden nederbörd, längre växtsäsonger, fler skadeinsekter. Med klimatförändringarna kommer nya utmaningar för jordbruket, med såväl ökade möjligheter som större risker. Hur jordbruket kan möta dessa och vilka oavsedda negativa effekter som då kan uppstå, så kallad missanpassning, studeras i det här projektet där representanter från jordbrukssektorn medverkar.

Forskning kring hur vi kan anpassa samhället till klimatförändringar och dess effekter har ökat dramatiskt under de senaste åren. Många studier kring anpassningsförmåga från global till lokal nivå har bidragit till en ökad förståelse av drivkrafter och barriärer för anpassning till klimatförändringar. Nu står vi i ett läge där fler och fler börjar identifiera negativa effekter av möjliga klimatanpassningsåtgärder. Det kan handla om ökat utsläpp av växthusgaser, ökad socioekonomisk sårbarhet för vissa sociala grupper eller målkonflikter med andra miljömål, t.ex. mellan en klimatanpassningsåtgärd och åtgärder för biologisk mångfald. Sådana negativa effekter av anpassningsåtgärder kallas missanpassning (”maladaptation”), dvs att en anpassningsåtgärd får, ofta oavsiktliga, effekter som kan öka sårbarheten istället för att minska den.

Missanpassning inom jordbruket

Fortfarande saknas dock en genomgripande diskussion kring missanpassning (’maladaptation’). Detta projekt syftar till att identifiera och utvärdera tröskelvärden för missanpassning i jordbrukssektorn. Projektet analyserar också avvägningar mellan olika strategier för att minska utsläpp av växthusgaser samt anpassning till klimatförändringarnas effekter.

Projektet bygger på en ny metodik, som integrerar visualisering, deltagandemetoder och kontextspecifika spel. Representanter från jordbrukssektorn får med hjälp av visualisering utforska klimatförändringsscenarier. I speciellt framtagna spel kan de välja vilka anpassningsåtgärder de vill vidta samt om de anser konsekvenserna av dessa åtgärder vara acceptabla eller inte.

Intressenter från jordbrukssektorn i Sverige och Finland kommer att medverka i projektet.

Forskningsfrågor

Mer specifikt studeras följande forskningsfrågor:

  • Vilka åtgärder som leder till missanpassning identifieras av nyckelaktörer i jordbrukssektorn i Norden?
  • Var sätter nyckelaktörer inom jordbrukssektorn tröskelvärden för missanpassning?
  • Vilka trade-offs kan identifieras mellan olika anpassningsåtgärder, mellan anpassning och mitigering samt mellan anpassning och andra jordbruksrelaterade policies och åtgärder?
  • Vilka konsekvenser får resultaten för utvecklingen av begreppet missanpassning (maladaptation)?

Forskningsledare
Visa/dölj innehåll

Forskargrupp
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll