Att anpassa jordbruket till ett förändrat klimat

 Identifiering av tröskelvärden
 Sivakiruthika Natchimuthu

Höjd temperatur, ökad men också mer oregelbunden nederbörd, längre växtsäsonger, fler skadeinsekter. Med klimatförändringarna kommer nya utmaningar för jordbruket, med såväl ökade möjligheter som större risker. Hur jordbruket kan möta dessa och vilka oavsedda negativa effekter som då kan uppstå, så kallad missanpassning, har studerats i projektet, som pågick 2014–2018. Resultaten visar på vikten av att inkludera ”missanpassning” i bedömningar och beslutsstöd rörande klimatanpassning. Projektet har identifierat en rad avvägningar för anpassningsbeslut vilka bör beaktas för att stödja framtida anpassningsstrategier.

Forskning kring hur vi kan anpassa samhället till klimatförändringar och dess effekter har ökat dramatiskt under de senaste åren. Många studier kring anpassningsförmåga från global till lokal nivå har bidragit till en ökad förståelse av drivkrafter och barriärer för anpassning till klimatförändringar. Nu står vi i ett läge där fler och fler börjar identifiera negativa effekter av möjliga klimatanpassningsåtgärder. Det kan handla om ökat utsläpp av växthusgaser, ökad socioekonomisk sårbarhet för vissa sociala grupper eller målkonflikter med andra miljömål, t.ex. mellan en klimatanpassningsåtgärd och åtgärder för biologisk mångfald. Sådana negativa effekter av anpassningsåtgärder kallas missanpassning (”maladaptation”), dvs att en anpassningsåtgärd får, ofta oavsiktliga, effekter som kan öka sårbarheten istället för att minska den.

Missanpassning inom jordbruket

Fortfarande saknas dock en genomgripande diskussion kring missanpassning (’maladaptation’). Detta projekt hade som syfte att identifiera och utvärdera tröskelvärden för missanpassning i jordbrukssektorn. Projektet analyserade också avvägningar mellan olika strategier för att minska utsläpp av växthusgaser samt anpassning till klimatförändringarnas effekter.

Projektet byggde på en ny metodik, som integrerar visualisering, deltagandemetoder och ett kontextspecifikt spel. Representanter från jordbrukssektorn i Sverige och Finland fick genom ett speciellt framtaget spel utforska vilka anpassningsåtgärder de vill vidta samt om de anser konsekvenserna av dessa åtgärder vara acceptabla eller inte.

Spelet är web-baserat och är tillgängligt på Maladaptation Game.

Forskningsfrågor

Följande forskningsfrågor studerades i projektet

• Hur kan missanpassning konceptualiseras?

• Vilka åtgärder kan leda till missanpassning i jordbrukssektorn i Norden?

• Vad är nyckelaktörers syn på missanpassning inom jordbrukssektorn?

• Vilka trade-offs kan identifieras mellan olika anpassningsåtgärder, mellan anpassning och mitigering samt mellan anpassning och andra jordbruksrelaterade policies och åtgärder?

• Vilka konsekvenser får resultaten för utvecklingen av begreppet missanpassning (maladaptation)?

• Vad finns det för möjligheter och utmaningar med att använda spel som stöd i fokusgrupper och intervjuer?

Resultaten av projektet sammanfattas i Briefing -  Maladaption in agriculture.

Briefing - Maladaption in agriculture 

Insights and key messages from a nordic research project. Texten presenteras på engelska.

Forskningsledare

Forskargrupp

Relaterade forskningsmiljöer