Jordens resurser

Labbmiljö.
Anna Nilsen

Vi studerar utmaningar inom hållbar energi- och resursanvändning med fokus på avfall, vatten, mark, ekosystem, näringsflöden samt förnybar energi. I samverkan med samhällsaktörer skapar vi ny kunskap och förbättrar processer, tekniker, analysverktyg och ramverk.

Hållbar naturresursanvändning innebär insatser för förbättrad vatten- och avfallshantering, markanvändning, näringsåterföring och generering av förnybar energi. Vi utvecklar och förbättrar processer, tekniker, analytiska verktyg och ramar som kombinerar kunskaper från olika vetenskapliga discipliner för en mer hållbar resursanvändning. Vår forskning fokuserar på:

Rötningsprocesser

Vi studerar omvandling av organiska avfallsresurser till värdefulla produkter som t ex biogas och biogödsel via rötningsprocesser, som utgör en strategisk bioteknik med direkta sociala och miljömässiga fördelar. Rötningsprocesser främjar ett cirkulärt jordbruk, hållbara transportsystem och resurshanteringsmetoder, samtidigt som det motverkar utsläpp av växthusgaser och därmed kan mildra den globala klimatförändringen.

Ekosystembevarande

Vi strävar efter att förstå hur näringsämnen, kemikalier och toxiner når naturliga system och utvärderar deras öde i miljön samt hur de påverkar miljö och hälsa. Vi utvecklar verktyg för att minska utsläpp av dessa föreningar till naturliga system och för att avhjälpa deras negativa effekter.

Hållbar resurshantering

Vi studerar processer och utvecklar verktyg för att förbättra återanvändning och hållbar hantering av relevanta samhälleliga naturresurser som exempelvis kväve, fosfor, spårmetaller och sällsynta jordartsmetaller.

Forskningsprojekt

Forskare

Organisation