“Vad klagar du på?” – Patientkritik i vårdmöten och dess potential att förbättra vårdens kvalitet

Hur verbal kritik eller ”informella” klagomål påverkar vårdmöten är en blind fläck i pågående omställningar och i internationell forskning.
Hur verbal kritik eller ”informella” klagomål påverkar vårdmöten är en blind fläck i pågående omställningar och i internationell forskning. Pixabay

Hur påverkas vårdmöten av att patienter uttrycker kritik? Hur kan sådan kritik leda till en bättre, säkrare och mer jämlik vård? Det är några av de frågor som projektet utforskar.

Patienters klagomål har en viktig plats i vårdens utveckling. Det pågår stora omställningar inom svensk sjukvård för att på bästa sätt hantera klagomål, där en mer direkt kommunikation mellan patient och vårdgivare är centralt. Vårdmöten lyfts fram som viktiga tillfällen för att öka patienters förtroende och deras vilja att lämna klagomål.

Klagomålshantering handlar främst om hur ”formella”, skriftliga klagomål på systematiska sätt kan bidra till vårdens utveckling. Vårdmöten är centrala, men hur verbal kritik eller ”informella” klagomål påverkar vårdmöten är en blind fläck i pågående omställningar och i internationell forskning. Det är än mer problematiskt givet att studier visat på spänningar i vårdmöten där patienter tar en aktiv roll. Mot denna bakgrund är syftet med det här projektet att studera betydelsen av verbal patientkritik i vårdmöten och dess potential att förbättra vårdens kvalitet och jämlikhet.

Projektet analyserar patienters och vårdgivares erfarenheter av och förväntningar på hur och kring vad kritik ska uttryckas samt hur patientens sociala position här spelar roll. Vi studerar också hur patientkritik används i kvalitetsförbättring på kliniknivå och i relation till formella klagomålssystem.

Metodologiskt tillämpar projektet en kvalitativ och interaktiv design. Material inhämtas på två kliniker i olika regioner, där vi även samlar in policydokument på olika nivåer. På varje klinik gör vi kvalitativa intervjuer med patienter och vårdgivare. Vi genomför och observerar också en form av dramaworkshops med patientrepresentanter och personal där deltagare bjuds in till att utforska komplexa situationer där patienter uttrycker kritik.

Projektet är ett samarbete mellan forskare från Institutionen för Tema och Institutionen för hälsa, medicin och vård vid Linköpings universitet.

Finansiär

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Kontakt

Organisation