LOTS - Förståelse för och lärande av arbetsterapeutiska färdigheter

Toppbild för forskningssidan LOTSA

LOTS är en forskargrupp med intresse för forskning kring lärande av arbetsterapeutiska färdigheter, pedagogiska aspekter och utmaningar i arbetsterapeutens yrkesutövande.

Pågående projekt

I projektet LOTS-A (Learning Occupational Therapy Skills – Assessment) undersöker vi hur arbetsterapeutstudenter utvecklar förståelse för bedömningssituationer i olika sammanhang och i relation till olika patientgrupper. Målet är att utveckla utbildningsaktiviteter som är anpassade till de behov som ställs på yrkesverksamma arbetsterapeuter.

I arbetet som arbetsterapeut är det av stor betydelse att kunna bedöma och utvärdera personers förmåga att utföra olika aktiviteter och deras övergripande kapacitet. Denna bedömning är en central del av arbetet och utgör grunden för att planera och utvärdera olika insatser. Eftersom arbetsterapeuter behandlar personer i olika åldrar, med olika funktionsnedsättningar och vardagliga utmaningar, krävs en fördjupad kunskap om hur bedömningar genomförs i varierande situationer. Bedömningar kan genomföras på uppdrag av eller i samarbete med andra yrkesgrupper och kan ske i olika miljöer så som sjukhus, primärvård, särskilt boende eller i personens egna hem. Det är därför avgörande att arbetsterapeutstudenter utvecklar kompetens för att anpassa bedömningarna efter den specifika situationen och personens individuella behov och omständigheter.

Utbildningsplaner och nationella examensmål fastställer vad som ska ingå i utbildning av arbetsterapeuter. Samtidigt har olika arbetsplatser förväntningar på arbetsterapeutens kompetens utifrån sina specifika krav. Inom högre utbildning för arbetsterapeutstudenter är därför undervisning om arbetsprocesser och genomförandet av bedömningar av personers förmågor och funktioner en väsentlig del. För att på bästa sätt utforma utbildningen och förbereda studenterna inför den kommande yrkesutövningen är det nödvändigt att förstå både de generella målen för utbildningen och de specifika kraven från de kliniska verksamheterna.

I LOTS-A kommer vi därför att studera:
1. Hur studenter, lärare och handledare på verksamhetsförlagd utbildning inom arbetsterapi förstår bedömning av patienters funktioner och förmågor
2. Hur utbildningsmoment kan arrangeras för att stödja studenternas lärande av bedömning inom arbetsterapi.


Medicinsk pedagogik

Forskargrupp