Professionell självtillit, känslomässiga utmaningar och moralisk stress i lärar-och läkarutbildning

Anna Nilsen

Skolan och sjukvården är komplexa verksamheter som ställer kognitiva och emotionella krav på de yrkesverksamma. Projektet undersöker hur studenter under utbildningen utvecklar professionell självtillit under utbildningen till lärare och läkare.

Syftet med projektet är att undersöka lärar- och läkarstudenters utveckling av professionell självtillit under utbildningen. Professionell självtillit relaterar till känslomässiga utmaningar och moralisk stress.

Studerar förändringar av studenternas professionella självtillit

Projektet använder både kvalitativ och kvantitativ forskning parallellt. Projektet innefattar enkätstudier där vi över tid följer lärar- och läkarstudenter i början av deras utbildning, som undersöker hur deras professionella självtillit förändras. Studien följer studentgrupperna genom att intervjuer över tid för att få reda på hur de resonerar kring professionell självtillit, emotionella utmaningar och moralisk stress. Slutligen analyseras skillnader mellan lärar- och läkargrupperna i jämförande studier med hjälp av båda kvantitativa och kvalitativa metoder.

Bidra med kunskaper om utbildningarna

Vi har möjlighet att bidra med specifik kunskap kring lärar- och läkarutbildning. Studien kan bidra till att utbildningarna bättre möter upp studenternas eventuella behov. Det finns också vetenskapligt nytänkande, med kombinationer av tidigare teoretiska bidrag kring professionell självtillit, emotionella svårigheter och moralisk stress. Att vi därtill får möjlighet att följa ett urval av lärar- och läkarstudenter detta genom att samtidigt intervjua studenter från lärar- och läkarutbildningar ger ytterligare möjligheter som bidrar med fördjupade och unika kunskaper.

Stort ansvar på utbildningarna att förbereda studenterna för komplexa yrkesliv

Skolan och sjukvården är komplexa verksamheter som ställer höga, psykiska, kognitiva och emotionella krav på de yrkesverksamma. Det vilar därmed ett stort ansvar på lärar- och läkarutbildningar att förbereda studenterna för kommande krav i yrkeslivet. Det saknas idag kunskap kring hur studenter under utbildningen utvecklar professionell självtillit under utbildningen till lärare och läkare i en svensk kontext. I detta projekt avser vi att undersöka lärar- och läkarstudenters professionella utveckling i relation till professionell självtillit, känslomässiga utmaningar samt moralisk stress under de första åren i sin utbildning. I tidigare projekt har vi inom projektgruppen undersökt lärar- och läkarstudenters perspektiv på känslomässiga utmaningar. Därtill har ett annat projekt fokuserad på studenternas handledare på VFU och klinisk praktik och deras perspektiv på känslomässiga utmaningar som studenter kan möta.

Publikationer

Lindqvist, H., Weurlander, M., Barman, L., Wernerson, A., & Thornberg, R. (2024). Mentoring teachers’ descriptions of preferable actions related to emotional challenging episodes in work-based learning. Mentoring and Tutoring: Partnership in Learning,32(2), 144-164.

Barman, L., Weurlander, M., Lindqvist, H., Lönn, A-L., Thornberg, R., Hult, H. Seeberger, A., Wernerson, A. (2023) Hardness or resignation: How emotional challenges during work-based education influence the professional becoming of medical students and student teachers. Vocations and Learning.

Lindqvist, H., Weurlander, M., Wernerson, A., & Thornberg, R. (2017). Resolving feelings of professional inadequacy: Student teachers’ coping with distressful situations. Teaching and Teacher Education, 64, 270–279.

Kontakt

Forskare

Relaterad forskning

Externa forskningsprojekt

CEMTE - Challenging Emotions in Medical and Teacher Education

CEMTEs forskning bidrar med kunskap om hur det lärande och den professionsutveckling som sker inom skola och hälso- sjukvård kan stärkas. Vår forskning visar att studenter upplever ett flertal känslomässigt påfrestande situationer under sin utbildning. Vi studerar hur detta påverkar deras lärande samt handledares/mentorers möjligheter att stödja studenterna. Syftet är att få kunskap om studenters socialisering in i yrket och hur utbildningen kan stödja studenterna bättre.

Läs mer om CEMTE

Lärar-och läkarutbildningen - professionel självtillit, känslomässiga utmaningar och moralisk stress

I detta projekt undersöker vi lärar- och läkarstudenters professionella utveckling i relation till professionell självtillit, känslomässiga utmaningar samt moralisk stress under de första åren i sin utbildning.

Läs mer om projektet på Stockholms Universitets webbplats

Organisation