Att hantera utmanande situationer under lärarutbildningen och i början av läraryrket

Min forskning fokuserar på utmanande situationer under lärarutbildningen och i starten av läraryrket. I övrigt forskar jag kring specialpedagogiska frågor.

Kring utmaningar i lärarutbildningen arbetar jag med två projekt tillsammans med Karolinska institutet. Det ena av projekten fokuserar både lärar- och läkarstudenters perspektiv på utmaningar under deras utbildning. Det andra projektet undersöker verksamhetsförlagd utbildning i lärar- och läkarutbildning.

Forskningsprojektet som fokuserar på utmaningar ur lärar- och läkarstudenters perspektiv är indelat i tre delstudier. Den första delstudien använder fokusgrupper och inkluderade studenter i mitten och slutet av sin utbildning. Den andra delstudien involverade enkätdata till ett större antal studenter. Detta följdes av en tredje delstudie där vi följde en grupp lärarstudenter in i arbetet som arbetande lärare. Att kunna hantera utmaningar är viktigt i läraryrket och olika sätt att hantera svårigheter påverkas av studenters erfarenheter under utbildningen och påverkas av känslor av osäkerhet och otillräcklighet. Att beskriva studenters känslor, och hur det är kopplat till lärande är ett övergripande mål för våra studier.

Det andra forskningsprojektet som arbetar med forskning kring handledning av lärarstudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning. Projektet använder en ”mixed methods” design och innefattar fokusgrupper, longitudinella individuella intervjuer och enkätdata. Tidigare studier har visat att de flesta utmaningar i lärarutbildningen sker under verksamhetsförlagd utbildning. I övrigt forskar jag också kring specialpedagogik, bland annat kring extra anpassningar, resurspersonal och motiv till att bli specialpedagog/speciallärare

Som specialpedagog har jag erfarenhet av att arbeta med organisationen kring elever som är i behov av särskilt stöd för att skapa bättre förutsättningar för skolor att möta olika elevers förutsättningar i skolan. Jag har även arbetat i särskilda undervisningsgrupper med elever som utmanar skolan på olika sätt. Idag undervisar jag inom speciallärar– och specialpedagogprogrammet och i andra kurser inom lärarutbildning med specialpedagogiskt innehåll.

Visa/dölj innehåll

LärarAkuten

Biblioteket vid Linköpings universitet leder tillsammans med Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Lärarförbundet och Studenthälsan en serie samtal med lärarstudenter. Genom att använda metoden Biblioterapi diskuteras den kommande yrkesrollen som lärare. Samtalen syftar också till att erbjuda verktyg för att hantera utmaningar som nybliven lärare. 

Läs mer om LärarAkuten här.

Undervisning
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Samverkan

Samverkansprojekt med Karolinska Institutet kring lärande i obehagliga situationer – att hantera det obehagliga inom lärarutbildning och läkarutbildning.

CV

Grundskolelärare, svenska och engelska 4-9, 2005

Specialpedagog, 2013

Relaterade medarbetare
Visa/dölj innehåll