Att hantera det obehagliga och utmanande

I min forskning arbetar jag med frågor kring lärande i situationer som upplevs som obehagliga under studietiden. Det är en studie i ett samverkansprojekt med Karolinska Institutet och riktar sig mot både lärarutbildning och läkarutbildning. 

Som specialpedagog har jag tidigare arbetat med elever och organisationer som står inför utmaningar att passa in i förändrade skolförutsättningar och jag undervisar idag inom speciallärar- och specialpedagogprogrammet och inom lärarutbildning. 

Att hantera det obehagliga 

Mitt forskningsprojekts fokus på upplevelser av obehagliga situationer är ett projekt i tre delar och riktar sig till grundskolelärarstudenter och läkarstudenter i mitten och i slutet av sin utbildning. I den första delstudien har fokusgrupper använts för att skapa en grundad teori kring studenters lärande och hantering av upplevelser av obehagliga situationer. Den andra delstudien är en enkätstudie till studenter och delstudie tre innefattar dagboksnoteringar under två år från studenterna som går sista året på sin utbildning och som gör sitt första år som yrkesverksamma lärare eller läkare. Studien kommer att pågå till 2019. Att kunna hantera komplicerade och obehagliga situationer är relevant för lärares yrkesutövning. Exempel på sätt att hantera dessa kan vara direkta och oreflekterade handlingar, men även känslor av utsatthet och otillräcklighet, som påverkar utövandet av läraryrket. Dessa uttryck och känslor i läraryrket är det angeläget att belysa med forskning, vilket vi hoppas kunna bidra till i detta projekt. 

Att hantera det utmanade 

Som specialpedagog har jag erfarenhet av att arbeta med organisationen kring elever som är i behov av särskilt stöd för att skapa bättre förutsättningar för skolor att möta olika elevers förutsättningar i skolan. Jag har även arbetat i särskilda undervisningsgrupper med elever som utmanar skolan på olika sätt. Idag undervisar jag inom speciallärar– och specialpedagogprogrammet och i andra kurser inom lärarutbildning med specialpedagogiskt innehåll. Att som specialpedagog/speciallärare i verksamhet ta ansvar för att hantera det som utmanar är en central arbetsuppgift. Att inte rutinmässigt rikta sig mot enskilda elevers olika förmågor är viktigt i yrkesutövningen. Det är viktigt att försöka kartlägga och förstå skolan som organisation och grupper i skolan. Jag hoppas att utbildningen till specialpedagog/speciallärare och kurser med specialpedagogiskt innehåll ger verktyg för att kunna utvärdera arbetet i skolan inom olika nivåer av skolverksamhet.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

Undervisning
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Samverkan

Samverkansprojekt med Karolinska Institutet kring lärande i obehagliga situationer – att hantera det obehagliga inom lärarutbildning och läkarutbildning.

CV

Grundskolelärare, svenska och engelska 4-9, 2005

Specialpedagog, 2013

Relaterade medarbetare
Visa/dölj innehåll