Fotografi av Henrik Lindqvist

Henrik Lindqvist

Universitetslektor, Avdelningschef, Docent

Jag forskar kring lärarstudenters upplevelser av och lärande i känslomässigt starka situationer. Min undervisning är inriktad mot specialpedagog/speciallärarutbildning och kurser med specialpedagogiskt innehåll.

Att hantera utmanande situationer under lärarutbildningen och i början av läraryrket

Min forskning fokuserar på utmanande situationer under lärarutbildningen och i starten av läraryrket. I övrigt forskar jag kring specialpedagogiska frågor.

Jag arbetar  med två projekt kring utmaningar i lärarutbildningen. Det ena av projekten fokuserar både lärar- och läkarstudenters perspektiv på utmaningar under deras utbildning. Det andra projektet undersöker verksamhetsförlagd utbildning i lärar- och läkarutbildning. Projektet genomförs i samarbete med Karolinska institutet.

Forskningsprojektet som fokuserar på utmaningar ur lärar- och läkarstudenters perspektiv är indelat i tre delstudier. Jag fokuserar främst på studier kring lärarutbildning. Den första delstudien använder fokusgrupper och inkluderade studenter i mitten och slutet av sin utbildning. Den andra delstudien involverade enkätdata till ett större antal studenter. Detta följdes av en tredje delstudie där vi följde en grupp lärarstudenter in i arbetet som arbetande lärare. Att kunna hantera utmaningar är viktigt i läraryrket och olika sätt att hantera svårigheter påverkas av studenters erfarenheter under utbildningen och påverkas av känslor av osäkerhet och otillräcklighet. Att beskriva studenters känslor, och hur det är kopplat till lärande är ett övergripande mål för våra studier.

Det andra forskningsprojektet undersöker handledning av lärarstudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning. Projektet använder en ”mixed methods” design och innefattar fokusgrupper, longitudinella individuella intervjuer och enkätdata. Tidigare studier har visat att de flesta utmaningar i lärarutbildningen sker under verksamhetsförlagd utbildning. I övrigt forskar jag också kring specialpedagogik, bland annat kring extra anpassningar, resurspersonal och motiv till att bli specialpedagog/speciallärare

Som specialpedagog har jag erfarenhet av att arbeta med organisationen kring elever som är i behov av särskilt stöd för att skapa bättre förutsättningar för skolor att möta olika elevers förutsättningar i skolan. Jag har även arbetat i särskilda undervisningsgrupper med elever som utmanar skolan på olika sätt. Idag undervisar jag inom speciallärar– och specialpedagogprogrammet och i andra kurser inom lärarutbildning med specialpedagogiskt innehåll.

Samarbeten

LärarAkuten

Biblioteket vid Linköpings universitet leder tillsammans med Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Lärarförbundet och Studenthälsan en serie samtal med lärarstudenter. Genom att använda metoden Biblioterapi diskuteras den kommande yrkesrollen som lärare. Samtalen syftar också till att erbjuda verktyg för att hantera utmaningar som nybliven lärare. 

Läs mer om LärarAkuten här.

CEMTE - Challenging Emotions in Medical and Teacher Education

CEMTEs forskning bidrar med kunskap om hur det lärande och den professionsutveckling som sker inom skola och hälso- sjukvård kan stärkas. Vår forskning visar att studenter upplever ett flertal känslomässigt påfrestande situationer under sin utbildning. Vi studerar hur detta påverkar deras lärande samt handledares/mentorers möjligheter att stödja studenterna. Syftet är att få kunskap om studenters socialisering in i yrket och hur utbildningen kan stödja studenterna bättre.

Läs mer om CEMTE här

Forskning

Undervisning

Nyheter

Publikationer

2024

Lars Wallner, Anja Rydén Gramner, Malin Wieslander, Henrik Lindqvist, Åsa Larsson, Emilia Åkesson, Katarina Eriksson Barajas (2024) Students' Constructions of Professional Judgement in Teacher Education, Medical Education and Police Education Högre Utbildning, Vol. 14, s. 49-63 Vidare till DOI
Henrik Lindqvist, Maria Weurlander, Linda Barman, Robert Thornberg, Annika Wernerson (2024) Suitability and distance: Mentor teachers' perspectives on challenging relations when mentoring student teachers
Henrik Lindqvist (2024) Boundary work of early career teachers
Alma Jahic Pettersson, Emma Forsén, Henrik Lindqvist (2024) Mottagningssamverkan: från nyutexaminerad till hållbar lärare
Henrik Lindqvist, Maria Weurlander, Linda Barman, Annika Wernerson, Robert Thornberg (2024) Mentor teachers' descriptions of preferred actions related to scenarios describing emotionally challenging episodes in work-based learning Mentoring & Tutoring Vidare till DOI

Samverkan, CV

Samverkan

Samverkansprojekt med Karolinska Institutet och KTH i forskargruppen Challenging Emotions in Medical and Teacher Education (CEMTE) kring lärande i obehagliga situationer – att hantera det obehagliga inom lärarutbildning och läkarutbildning.

CV

Grundskolelärare, svenska och engelska 4-9, 2005

Specialpedagog, 2013

Relaterade medarbetare

Organisation