TextAD – Automatiska textanpassningar för elever med lässvårigheter

Forskningsprojektet TextAD syftar till att beskriva kopplingen mellan läsare och text och sedan använda den kunskapen för att automatiskt skapa texter anpassade för olika typer av svaga läsare.

TextAD undersöker hur individuella förutsättningar i kognition och språk hänger samman med svårigheter i läsförståelse. Utifrån den kunskapen har studien som mål att ta reda på om automatiska anpassningar av text kan underlätta läsförståelse för olika typer av svaga läsare.

I dagsläget är personer med olika typer av lässvårigheter funktionsnedsättningar, till exempel dyslexi eller intellektuell funktionsnedsättning, utlämnade åt ett fåtal manuellt producerade lättlästa texter, vilka både är tidskrävande och dyra att ta fram.
Linköpings universitet har under flera år utvecklat interaktiva verktyg som kan sammanfatta och förenkla digital text. Verktygen bygger på teknik från AI och språkteknologi . Teknikerna för grammatisk textförenkling är huvudsakligen regelstyrda och bygger på analys av egeninsamlade textkorpusar. medan den lexikala förenklingen utnyttjar ordlistor och kontextuell analys. Det finns också avancerade tekniker för att analysera en texts komplexitet utifrån ett hundratal olika parametrar.

Studien vill utnyttja dessa tekniker för att bidra med en detaljerad beskrivning av utmaningar som uppstår i mötet mellan svaga läsare och olika typer av textkomplexitet. Denna kunskap är viktig för att, till exempel, lärare ska kunna göra lämpliga textval till elever.
Att automatiskt kunna anpassa texter utifrån olika behov är ett potentiellt mycket viktigt verktyg. Det skulle på ett kostnadseffektivt sätt kunna bidra till att göra många olika typer av texter tillgängliga för grupper som annars inte haft möjlighet att förstå dessa texter.
I studien ingår tre typer av elever i åldersgruppen 13 till 17 år, elever med intellektuell funktionsnedsättning, dyslexi samt elever utan diagnos utan lässvårigheter.


Publikationer

Omslag för publikation ''
Julius Monsen, Arne Jönsson (2021)

<em>Proceedings of the CLARIN Annual Conference </em>

Omslag för publikation ''
Evelina Rennes, Arne Jönsson (2021)

Proceedings of the 23rd Nordic Conference on Computational Linguistics (NoDaLiDa), May 31-June 2, 2021. , s.259-267

Läs mer om TextAD

Kontakt

Organisation - HCS vid IDA

Organisation - PEDI vid IBL