Gener miljö och undervisning - hur kan vi förbättra elevers läsförståelse

Min forskning handlar om olika aspekter av läsförståelse, och jag är intresserad av såväl process, utveckling, undervisning och svårigheter. Min avhandling som blev färdig 2014 handlar om elever som läser flytande men har problem att förstå vad de läser. I de ingående arbetena i avhandlingen beskrev jag denna grupp elever och gav möjliga förklaringar till varför läsproblemen uppstår. Analyserna är baserade på data på tvillingar från en stor internationell tvillingstudie (the International Longitudinal Twin Study , ILTS). I studien har vi följt tvillingar från 5-års ålder och ända upp i högstadiet. Ansvarig för den svenska och norska datainsamlingen är professor Stefan Samuelsson.

Jag arbetar också i projeket AID-R (Reading in Adolescence with Intellectual Disabilities). Projektet som startade 2017 vill reda ut varför ungdomar med utvecklingsstörning har så svag läsförmåga. Ett stort antal språkliga och kognitiva mått används för att försöka förklara olika aspekter av läsförmåga. Väldigt lite forskning har undersökt läsförmågan hos elever med utvecklingsstörning och vi förväntar oss att projektet kommer att bidra med kunskaper som är av stor relevans för elever i särskolan. Med kunskap om vilka faktorer som påverkar läsning hos elever med utvecklingsstörning kan undervisningen anpassas för att stötta elevernas läsning på bästa möjliga sätt.

Övriga intresseområden som jag har är beteendegenetiska studier, undervisning i läsförståelse samt undervisning för att stötta barns språkutveckling i förskolan. Min undervisning är nära knuten till mina intresseområden inom forskning. Jag undervisar i huvudsak på lärar- och speciallärar/pedagogprogrammet om språk, läsning och skrivning. Dessutom undervisa jag på metodkurser med fokus på kvantitativ metod.

CV

2004 Magisterexamen i kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet

2014 Filosofie doktorsexamen i pedagogik vid Linköpings universitet

Nyheter

Forskningsprojekt

Utvalda publikationer

Publikationer

2023

2021

2020

Undervisning

Relaterade forskare

Organisation