Tidiga interventioner i matematik och avkodning - TIMA

Pojke med pennor.

Det här projektet avser att utforma och genomföra interventioner för elever med tidiga läs- och matematiksvårigheter. Målet med satsningen är att optimera förutsättningarna för dessa elever att lyckas med den tidiga läs- och matematikutvecklingen.

Att ha grundläggande läs- och matematikfärdigheteter är en viktig förutsättning för att klara skolarbetet. Det gäller inte bara för de traditionella skolämnena utan också för arbetet i de praktiska och estetiska ämnena. Den senaste utvecklingen med datorer och olika IKT-verktyg i skolan har skruvat upp kraven på läs- och matematikfärdigheter ännu mer. Nya pedagogiska arbetssätt som sätter ansvaret för det egna lärandet i fokus och stimulerar eleverna till att själva hämta in kunskaper får liknande effekter.

Många elever upptäcker tidigt att de inte klarar av läsning och matematik i samma utsträckning som kamraterna. För dessa elever kan skolarbetet förknippas med olust, osäkerhet och otrygghet. Dessa elever befinner sig en utsatt position inom en skola där grundläggande färdigheter i svenska och matematik genomsyrar förutsättningar för lärande.

Forskning inom detta område saknas

Trots intresset och betydelsen av att genomföra och utvärdera specialpedagogiska interventioner för elever med tidiga läs- och matematiksvårigheter är det få projekt som har haft en randomiserad kontrollerad studiedesign. Den interventionsforskning som finns inom läsning och matematik har sällan bidragit med vetenskapligt utprövad undervisningsmaterial som kan användas av lärare i undervisningen av elever med tidiga läs- och matematiksvårigheter. Det här glappet bidrar alltför ofta till att forskning inte omsätts i pedagogisk verksamhet.

Optimera förutsättningarna för eleverna att lyckas

Det här projektet avser att i detalj utforma, genomföra och utvärdera en intervention för elever med tidigare lässvårigheter och en för elever med matematiksvårigheter. Målet är att optimera förutsättningarna för eleverna att lyckas med den tidiga läs- och matematikutvecklingen och maximera den potential som specialpedagogiska insatser kan ge elever i behov av särskilt stöd.

Interventioner i 20 skolor

Båda interventionerna kommer att genomföras tidigt i skolan, administreras en-till-en och med hög intensitet. Totalt ingår 20 skolor i Östergötland och Småland i undersökningen. Via ett screeningförfarande som genomförs under två år (dvs årskurs 1 läsåret 2020 respektive 2021) kommer cirka 1 000 elever att erbjudas att delta i undersökningen. Av dessa kommer 70-80 elever att ingå i antingen i läs- eller matematikinterventionen och lika många i de båda kontrollgrupperna. Förutom upprepade screeningar som omfattar hela elevunderlaget genomförs utförligare pre- och posttester för interventions- och kontrollgrupperna. 

En målsättning med projektet är att färdigställa ett specialpedagogiskt undervisningsmaterial för elever med den här typen av svårigheter. Det ska innehålla strukturerade lektionspass där varje övning har ett bestämt innehåll, en tydlig progression, instruktioner för genomförande och uppföljning. Projektet vill därmed överbrygga det glapp som ofta uppstår mellan forskning och dess resultat.

Kontakt

Organisation