Kognitiva förutsättningar för kommunikation

Jag har tre olika forskningsinriktningar som kan sammanfattas som kognitiva förutsättningar för kommunikation.

Jag är föreståndare för Institutet för handikappvetenskap och forskningsledare för Avdelningen för handikappvetenskap. Jag är även med i en forskarskola om tidiga interventioner inom specialpedagogik vid Stockholms universitet (se extern länk nedan). Mitt forskningsintresse är brett och kan sammanfattas som kognitiva förutsättningar för kommunikation.

Kognition och språk

Ett forskningsområde handlar om olika typer av kognition, som t ex arbetsminne och exekutiva funktioner hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Inom detta område skrev jag min avhandling 2006 och har fortsatt att publicera artiklar inom området. Jag har ett flertal internationella samarbeten, t ex Lucy Henry och David Messer (extern länkning till Lucy Henrys presentationer nedan).

Inom detta område är jag huvudhandledare till tre doktorander. Lisa Palmqvist undersöker planeringsförmåga hos barn med intellektuell funktionsnedsättning.
Karin Nilsson undersöker kognitiva och språkliga prediktorer för läsning hos ungdomar med utvecklingsstörning. Hanna Lindström-Sandahl genomför interventioner för att förbättra läsning och matematik hos ungdomar med svårigheter i dessa områden.

Åldersrelaterad hörselnedsättning

Jag forskar även om åldersrelaterad hörselnedsättning och påverkan den har på kognition och sociala aktiviteter där man kan kommunicera. Här använder jag ofta avancerade statistiska metoder för att modellera samband mellan olika variabler. Inom detta område samarbetar jag med ett flertal forskare inom Linnécentrum HEAD där jag även har flera internationella samarbeten, t ex med Kathy Pichora-Fuller (extern länkning till presentation nedan).

Jag sitter med i styrgruppen för n200, ett större projekt som samlar in longitudinella data om hörsel, taluppfattning i brus och kognition. Jag samarbetar inom detta projektet främst med Jerker Rönnberg, Victoria Stenbäck och Erik Marsja. Jag är bihandledare till Rina Blomberg som forskar om på hur brus påverkar uppmärksamhet och kognition hos personer med ADHD, vilket ämnesmässigt kombinerar element från mina två stora forskningsområden ovan.

Teknik för personer med funktionsnedsättningar

Ett tredje område handlar om teknik för personer med funktionsnedsättningar. 
Här samarbetar jag bland annat med Arne Jönsson om språkteknologiska lösningar  för att förenkla text och är bihandledare till Maria Andreassen som gör en intervention med kalenderbaserade påminnelser.

Undervisning

Kognitionsvetenskap (kandidat och master)
Speciallärarprogrammet/specialpedagogprogrammet
Psykologprogrammet
Fristående kurser i handikappvetenskap

Publikationer

2023

2022

Projekt

Doktorander

Kollegor

Nyheter

Organisation