WellTECH at age

Äldre händer håller i en mobiltelefon

Hur bidrar välfärdsteknik till trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet inom äldre omsorgen?

I detta FORTE finansierade projekt kommer vi att utforska hur välfärdsteknik kan påverka trygghet, aktivitet, deltagande och självständighet hos individer inom äldreomsorgen. Projektet tar ett helhetsgrepp genom att analysera fyra olika perspektiv: äldre personer, närstående, personal och beslutsfattare inom den kommunala äldreomsorgen.

I dagens äldreomsorg finns det höga förväntningar på att välfärdsteknik kan vara en nyckel till att hantera de ökande och komplexa behoven inom vård och omsorg. Utmaningarna blir stora när antalet äldre i samhället ökar samtidigt som de mänskliga och ekonomiska resurserna inom vården minskar. Vidare råder det brist på kunskap om olika aktörers perspektiv på införandet av välfärdsteknik och dess påverkan på den kommunala äldreomsorgen på lokal nivå.

Vårt projekt kommer att genomföras i flera olika kommuner och vi avser att undersöka vilka delar av äldreomsorgen som använder välfärdsteknik, hur uppfattas välfärdsteknik av olika aktörer, vilka förväntningar finns det och stämmer dessa uppfattningar överens med praktiken?


Relaterat innehåll

Forskargrupp