Fotografi av Vedrana Bolic Baric

Vedrana Bolic Baric

Universitetslektor

Skolan och sen då? Huvudfokus i min forskning är barn och ungas perspektiv på deras vardagsliv,  skola och utbildning, med ett särskilt fokus på inkluderande lärmiljöer som en förutsättning för övergången till arbetslivet och vidare utbildning.

Inkluderande lärmiljöer och övergångsprocessen från grundskola till gymnasiet, vidare studier och arbete

En inkluderande lärmiljö är en förutsättning för lärande, utveckling och god hälsa. Insatser i form av miljöanpassningar såsom universell design för lärande (UDL) har en potential att påverka delaktighet och måluppfyllelse i skolan för elever med funktionsnedsättning och i behov av särskilt stöd.

I flera projekt har jag undersökt hur stödet har sett ut i grund- och gymnasieskolan och den närmaste tiden därefter och vilken betydelse stödet har för unga vuxnas övergång till vidare studier och arbete.
Övergångsprocessen från grundskolan till gymnasiet, arbetslivet och/eller vidare studier innebär nya utmaningar och är en kritisk punkt för många unga vuxna med funktionsnedsättning. Mitt avhandlingsprojekt ”Support in school and the occupational transition process: Adolescents and young adults with neuropsychiatric disabilities” tar utgångspunkt i informanternas egna perspektiv och erfarenheter av stöd i skolan och övergångsprocessen från grundskolan till gymnasiet, vidare studier och/eller arbetsliv. (AVHANDLINGAR.SE: Support in school and the occupational transition process : Adolescents and young adults with neuropsychiatric disabilities)

Nuvarande forskning fokuserar på att utvärdera ett interprofessionellt arbetssätt ”Partnering for Change (P4C) för att skapa inkluderande lärmiljöer samt praktiknära forskning som bedrivs med eleven i centrum för att utveckla och pröva en arbetsmodell för övergångar mellan/inom skolan.

Om mig

Akademisk examen

  • Legitimerad Arbetsterapeut, 2007
  • Magisterexamen i Arbetsterapi, 2010
  • Medicine doktorsexamen 2016-02-05

Nätverk

  • Medlem i ett internationellt nätverk ”Joint Innovation Partnership for Learning (JIP4L)”, i samverkan med Zuyd Hogeschool med syfte att stödja implementering av P4C internationellt

Undervisning

  • Den undervisning jag bedriver sker huvudsakligen inom Arbetsterapeutprogrammet vid Campus Norrköping. Jag har kursansvar i grundutbildningen (termin 1) och på avancerad nivå (Arbetsterapi inom äldreområdet). Jag har också uppdrag som examinator i grundutbildningen (termin 2 from vt22 termin 3 och del av termin 4 tom ht21) samt handleder och examinerar examensuppsatser på både grund- och avancerad nivå.
  • Jag föreläser också om inkluderade lärmiljöer som förutsättningar för övergångar inom skolan och till vidare studier och arbete på Specialpedagogprogrammet och Förskolelärarprogrammet. Jag undervisar även om den internationell klassifikationen ICF på avancerad nivå i kursen Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått.

Publikationer

2024

Moa Yngve, Vedrana Bolic Baric, Helene Lidstrom, Maria Borgestig (2024) Feasibility of Partnering for Change (P4C) to create inclusive learning environments in Swedish compulsory schools European Journal of Special Needs Education Vidare till DOI

2023

Vedrana Bolic Baric, Moa Yngve, Marie Holmefur, Inna Feldman, Jenny Wilder, Kine Johansen, Nina Klang, Helene Lidström, Maria Borgestig (2023) Partnering for change (P4C) in Sweden- a study protocol of a collaborative school-based service delivery model to create inclusive learning environments BMC Public Health, Vol. 23, Artikel 2219 Vidare till DOI
Vedrana Bolic Baric, Sofie Skuthalla, Malin Pettersson, Per Gustafsson, Anette Kjellberg (2023) The effectiveness of weighted blankets on sleep and everyday activities: A retrospective follow-up study of children and adults with attention deficit hyperactivity disorder and/or autism spectrum disorder Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 30, s. 1357-1367 Vidare till DOI

2019

Vedrana Bolic Baric, Maria Andreassen, Annika Öhman, Helena Hemmingsson (2019) Using an interactive digital calendar with mobile phone reminders by senior people - a focus group study BMC Geriatrics, Vol. 19, Artikel 116 Vidare till DOI

2018

Vedrana Bolic Baric, Kristina Hellberg, Anette Kjellberg, Helena Hemmingsson (2018) Internet Activities During Leisure: A Comparison Between Adolescents With ADHD and Adolescents From the General Population Journal of Attention Disorders, Vol. 22, s. 1131-1139 Vidare till DOI

Forskning

Partnering for Change (P4C) - en interprofessionell intervention i svensk skola

I forskningsprojektet prövas en interprofessionell skolbaserad intervention i svensk skola för att främja delaktighet i skolmiljön för elever med behov av stöd. Interventionen är utvecklad och utvärderad i Kanada.

P4C bygger på universell design för lärande och är tänkt att underlätta tidig identifiering av elever som behöver stöd. I modellen tillgodoses elevers stödbehov med insatser på klass-, grupp- och individnivå. Syftet med projekt är att undersöka P4C:s effekt på barnens förutsättningar för lärande bland elever med risk för utanförskap och ouppnådda kunskapsmål.

I projektet utvärderas P4C i olika steg inom en svensk kontext. En genomförbarhetsstudie har genomförts för att utvärdera P4C genomförbarhet i en svensk kontext. Resultaten visade på hög acceptans för och god genomförbarhet av P4C i deltagande skolor och att implementeringen av P4C inte var särskilt resurskrävande.

För att studera effekten av P4C för en inkluderande lärmiljö genomförs en kontrollerad studie med före-efter mätning samt uppföljning. Kvalitativa intervjuer om erfarenhet av inkluderade lärmiljöer och hur implementeringen av P4C har fungerat kommer att genomföras med professionella, rektorer och elever. Vidare kommer projektet att utvärdera om P4C är kostnadseffektivt.

Ett nationellt nätverk, med namnet National Innovation Partnership for Learning Sweden (NIP4L-Sw) har skapats för att stödja implementeringen av P4C i en svensk kontext. Forskningssamarbete pågår även med forskare i Nederländerna som en del av ERASMUS+ och det internationella nätverket ”Joint Innovation Partnership for Learning (JIP4L)

Medverkande forskare

Maria Borgestig
Helene Lidström
Inna Feldman
Maria Holmefur
Nina Klang
Jenny Wilder

Finansiär

Logotyp för Forte

 

Tyngtäcken som intervention för förbättrat aktivitetsmönster, sömneffektivitet och sömnkvalitet

En förbättrad sömn bidrar till ökad koncentrationsförmåga, minskad dagtrötthet och aktivitetsmönster under dagen som är viktigt för en fungerande vardag.

Resultaten av genomförd retrospektiv uppföljningsstudie av barn och vuxna med ADHD och autism visar att användning av tyngdtäcken ger kortare insomningstid, mindre uppvaknande under natten, förbättrade morgon och kvällsrutiner samt möjlighet till avkoppling under dagen. Studien som är publicerad i Scandinavian Journal of Occupation Therapy //hyperlänk//och ligger till grund för en pågående genomförbarhetens studie som undersöker effekten av tyngdtäcken som intervention på sömneffektivitet, sömnkvalitet och aktivitetsförmåga hos barn med adhd och/eller autism och som har sömnsvårigheter.
Det unika med den pågående genomförbarhetsstudien är möjligheten att koppla objektiv mätning av sömnkvalitet, sömnlatens och sömneffektivitet samt koppla detta till aktivitetsmönster, vanor och rutiner under dagen.

Medverkande forskare

Birgitta Wennberg
Ann-Marie Öhrvall
Kristina Orban
Martin Ulander
Laura Korhonen

Finansiering

FORSS, Forskningsrådet i Sydöstra Sverige

Utvärdering av föräldrastödjande interventioner

Nuvarande forskningsprojekt i samverkan med Uppsala universitet handlar om att ta fram, prova och utvärdera en föräldrarkurs som riktar sig till föräldrar med barn i åldern 2-6 år som har neuropsykiatriska svårigheter.Medverkande forskare

Karin Fängström
Anton Dahlberg
Filipa Sampaio
Anna Sarkadi

Forskningsprojekt

Forskningsresultat

Skolaktivitet med dator

Vi undersöker även hur användning av dator och Internet skapar förutsättningar för delaktighet i skolan och på fritiden för ungdomar med ADHD i jämförelse med ungdomar med rörelsehinder och ungdomar utan funktionshinder.

Bilden visar hur stor andel de olika grupperna (elever i allmänhet, rörelsehindrade ungdomar och ungdomar med ADHD) använde datorn under tre skolaktiviteter. Se fler resultat från forskningsprojektet: Stöd i skolan och övergång till gymnasiet, vidare studier och arbete.

Nyhet

Forskningsprojekt

Utbildningsprogram

ICF och akademisk examen

ICF-Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa 

På uppdrag av Socialstyrelsen har jag tillsammans med Ann-Helen Almborg, Socialstyrelsen och Lena Haglund, ISV utvecklat ett utbildningsmaterial om de internationella klassifikationerna Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa – ICF och ICF-CY.

  • Almborg A-H, Bolic V, Haglund L. 2011. ICF/ICF-CY utbildningsmaterial. Del 1- Introduktion av modell, struktur och innehåll.
  • Almborg A-H, Bolic V, Haglund L. 2011. ICF/ICF-CY utbildningsmaterial. Del 2- Kodning.

Akademisk examen

• Leg. Arbetsterapeut 2007
• Magisterexamen i arbetsterapi 

Publikationer

2024

Moa Yngve, Vedrana Bolic Baric, Helene Lidstrom, Maria Borgestig (2024) Feasibility of Partnering for Change (P4C) to create inclusive learning environments in Swedish compulsory schools European Journal of Special Needs Education Vidare till DOI

Urval av publikationer

Omslag för publikation ''
Vedrana Bolic, Kristina Hellberg, Anette Kjellberg, Helena Hemmingsson (2016)

Autism , Vol.20 , s.183-195 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Vedrana Bolic, Lena Haglund, Anette Kjellberg (2012)
Omslag för publikation ''
Vedrana Bolic, Helene Lidström, Nils Thelin, Anette Kjellberg, Helena Hemmingsson (2013)

Scandinavian Journal of Occupational Therapy , Vol.20 , s.357-364 Vidare till DOI

Extern samverkanspartner

Relaterat innehåll