Litteratur

Vid Linköpings universitet studerar vi litteratur med fokus på litteraturhistoria och medie- och teknologihistoria. 

Den europeiska litteraturen har inte utvecklats i ett vakuum och forskarna tolkar delar av den ur ett jämförande internationellt och transnationellt perspektiv, till exempel i en kontext av globalisering, postkolonialism och andra maktordningar. Det kan handla om anonyma medeltida romaner, kvinnliga författarskap under renässansen och det moderna subjektets historia. Andra exempel är essän som form för tänkande och skrivande i ett historiskt perspektiv eller hur känslor tog sig uttryck i den tidigmoderna poesin.

Undersöker mediernas påverkan på litteraturen

De senaste 150 årens tekniska utveckling har gjort avtryck på vårt medielandskap och forskare undersöker hur litteraturen under historiens gång har påverkats av mediernas utveckling. Det kan handla om datorns effekter på skrivande och läsande eller hur olika mediers uppkomst präglat estetik och uppfattningsförmåga. Hur var till exempel den digitala tekniken representerad i den tryckta litteraturen före den digitala revolutionen? Forskarna ställer också frågor om och undersöker hur litteraturen har påverkat medierna.

Forskning

Nyheter

Närliggande forskningsområden