Rasism, makt och motstånd

Varför och på vilka sätt skapas ojämlikhet i arbetslivet? Varför växer högerextrema och rasistiska partier i Sverige och Europa? Hur skapas solidaritet mellan arbetare och varför har fackföreningar svårt att företräda arbetare med utländsk bakgrund? Min forskning fokuserar på makt och motstånd speciellt kopplat till diskriminering, rasifiering och rasism.

Min forskning spänner över flera olika fält. Ett är forskning kring arbetsliv, rekrytering och arbetslivskarriärer med fokus på etnicitet/rasifiering, klass och kön. Vad skapar och reproducerar ojämlikhet - speciellt diskriminering och vad är betydelsen av socialt kapital i arbetslivet?

Ett annat fält rör politisk sociologi med fokus på högerpopulism och rasism. Hur skapar populismen i Europa nya former för politisk rasism? Vem deltar i dessa partier och rörelser? Kan kvinnor bli aktiva trots dessa rörelsers antifeministiska politik? Kan personer med utländsk bakgrund ingå trots deras kamp mot migranter och migrationspolitik?

Ett tredje fält rör kollektiv organisering - speciellt intersektionen mellan klass och etnicitet/rasifiering, men även kön. Här är mitt intresse speciellt riktat mot hur migrantarbetare organiserar sig kollektivt, i fackföreningar och migrantorganisationer.

Jag även engagerad i forskning om tredje världen och relationen Nord-Syd, utifrån politisk sociologi och postokoloniala perspektiv. 

Jag är biträdande föreståndare för REMESO och,  tillsammans med Professor Carl-Ulrik Schierup, ansvarig för styrgruppen för forskning Jag är även verksam som handledare på forskarutbildningen och som lärare på grundutbildningsnivå.

Pågående forskningsprojekt 

Bortom rasism: etnografier om antirasism och att leva tillsammans.
Invandrade arbetare och främlingsfientlighet i svenska facket.
Prekariat i rörelse? 
Civila samhället organisationer och utbildningsresultat.
Kvinnor och invandrare inom Sverigedemokraterna.
Jämlika arbetsplatser i en ojämlik värld.
Informalisering, arbetskraftsinvandrare och irreguljära migranter.

Undervisning

Förskolärarprogrammet
Samhälls- och kulturanalys
I
nternationellt masterprogram i etnicitets- och migrationsstudier
Forskarutbildning i etnicitet och migration

Forskningsinformation
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018

Carl-Ulrik Schierup, Aleksandra Ålund, Anders Neergaard (2018) Nation i ombildning Nation i ombildning , s. 7-30

2017