Kan man mäta stress och vad är "Irritable Bowel Syndrome" – IBS?

Min forskning är tvärvetenskaplig. Jag studerar biologisk stress, självupplevd stress, psykosociala förhållanden och sjukdomsrisk i olika grupper av människor, såsom barn, vuxna och äldre. En annan inriktning för min forskning är studier om stress i olika former, miljö, genetisk disposition och IBS - irriterad tarm.

Jag deltar i ett flertal nationella och internationella forskningssamarbeten med forskare från bl a Holland, Storbritannien, Kanada och USA. Jag ingår också i den stora ABIS-studien som samlar in data från 17 000 barn som följts sen födseln.

TWIBS (Twincities IBS Study)

En naturlig fortsättning för mig efter avhandlingen var att fortsätta studier av sjukdomen IBS och vidareutveckla de nya forskningskontakter jag fått under avhandlingsarbetet. För detta ändamål började jag bygga upp en egen forskargrupp benämnd TWIBS (Twincities IBS Study) inom ”paraplyet” Twincities research group som är en tvärvetenskaplig forskargrupp. Jag är projektledare för TWIBS gruppen och där ingår också gastroenterologer, statistiker, doktorander, gentiker. TWIBS är ett omfattande datamaterial med IBS-patienter och kontroller som insamlats från vårdcentraler i Östergötland och består av både frågeformulär, magtarmdagböcker samt biologiskt material som hårprover för mätning av stress och munskrap för genbestämning.Min forskargrupp TWIBS har under senaste året nu även etablerat, Macquarie University, Karolinska Institutet. Även studier av potentiella kandidatgener för psykosocial relaterat stress har påbörjats genom samarbete med på Karolinska Institutet.

Publikationer

2023

2022

Forskargrupp

Forskningsprojekt

ABIS-studien

Jag ingår i forskargruppen ABIS som leds av professor emeritus Johnny Ludvigsson. ABIS är en prospektiv studie där 17 000 barn följs från födseln med återkommande frågeformulär och biologiska provtagningar. (Den största enskilda biobanken på Universitetssjukhuset i Linköping utgörs av biomaterial från ABIS.) Sedan två år tillbaka är jag ansvarig för det datamaterial som insamlats under 15 år och som ligger i stora databaser. Genom ABIS-studien medverkar jag även i internationella samarbeten (utöver EPOCH). bl a med sir Michael Marmot och hans institut UCL Institute of Health Equity Research i London. Detta samarbete har nyligen lett fram till en publicerad artikel där jag ansvarade för det svenska bidraget.

EPOCH

Jag medverkar i ett internationellt forskningsnätverk som stöds av Kanadensiska Vetenskapsrådet (CIHR). I forskargruppen ingår forskare från University of Montreal, Kanada, Stanford University USA, York University UK, Erasmus University Holland samt vår forskargrupp ABIS från Sverige. Jag är ansvarig (leason) för vår svenska medverkan.

Epigenetik – stress

En tvärvetenskaplig forskargrupp inom det nya forskningsområdet epigenetik håller på att etableras. Tanken är att forskare från olika fakulteter ska starta olika delstudier av hur tidig exponering för stress kan påverka sjukdomsrisk mellan generationer. Studier kommer göras på människor men även på möss, hundar och höns. I studierna kommer bl a den nya metoden att mäta stress genom kortisol i hår att tillämpas, tillsammans med genanalyser.

Senaste publikationer

2023

2022

Avhandling

Irritable bowel syndrome diagnosed in primary care-occurrence, treatment and impact on everyday life”.
Jag disputerade i oktober 2006 inom ett forskningsområde som gällde förekomst, behandling och påverkan på livskvaliteten av sjukdomen IBS (Irritable Bowel Syndrome) diagnosticerad i primärvården. Avhandlingen baserades på ett större insamlat datamaterial benämnt LIPS (Linköping IBS Populations Study). Efter avhandlingen har jag byggt upp omfattande internationella forskningskontakter inom flera delprojekt. Det stora forskningsspåret som jag utvecklat efter min avhandling gäller det nya metoden att mäta kortisol i hår och alla de tänkbara tillämpningsområden i olika forskningsprojekt som denna metod leder till.

CV


  • 1993 University certificate in Biomedical Laboratory Science. 
  • Histopathology and Cell biology at University of Linköping, October 1993.
  • 1997 Bachelor of Science in Biomedical Laboratory Science at the University of Linköping, 1997. Minor thesis at the Institution of Occupational Medicine at Linköping university: ”Determination of DNA-strand breaks in cultured lung epithelial cell and leukocytes with micro-filter technique.”
  • 1998 Master of Science in Biomedical Laboratory Science at Linköping university. Minor thesis at the Institution of Paediatrics, Linköpings University: ”Evaluating of different methods measuring cytokine production by antigen stimulated PBMC`s from IDDM children.”
  • 2006 Doctor of philosophy (PhD-degree) in the subject area of Social Medicine and Public Health Science; October 2006. Title of PhD Thesis: “Irritable bowel syndrome diagnosed in primary care-occurrence, treatment and impact on everyday life”.
  • 2015 Associate professor in Biomedicine and Public Health, Linköping university.

Undervisning

  • Läkarprogrammet
  • Biomedicinska analytikerprogrammet
  • Hälsa, Etik, Lärande

Övriga uppdrag

Huvud- och bi-handledare till doktorander vid LiU

Medarbetare

Relaterat Innehåll