Fotografi av Fredrik Iredahl

Fredrik Iredahl

Universitetslektor, Docent

Min forskning utgår dels från studier av komplikationer till metabol sjukdom, dels studier av hudens minsta kärl. Långsiktig strävan är att med minimalt invasiva mätmetoder uppnå individualiserad förebyggande behandling mot metabola komplikationer.

Presentation

Sedan början 1980-talet har genomsnittssvensken blivit 2cm längre och 7kg tyngre. Mer än varannan svensk man och drygt fyra av tio kvinnor har nu övervikt eller fetma. Globalt, enligt WHO, finns det numera fler människor med fetma än undervikt. Samtidigt har en ökning av komplikationer relaterade till metabola avvikelser observerats. Idag bedöms 20-25 % av världsbefolkningen ha förekomst av icke-alkoholorsakad fettleversjukdom (non-alcoholic fatty liver disease = NAFLD), där ett starkt samband med övervikt och typ 2 diabetes föreligger. Hos patienter diagnosticerade med typ 2 diabetes har fettlever identifierats hos över 80 %. Leversjukdom är oftast symtomfri fram till dess att allvarliga komplikationer kopplade till nedsatt leverfunktion uppstår. Det finns också anledning att misstänka att en stor del patienter med typ 2 diabetes inom svensk primärvård har en odiagnostiserad obstruktiv sömnapné (OSA). OSA är en behandlingsbar riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom, trafik och arbetsplatsolyckor liksom för tidig död, såväl som progress av NAFLD.

Mikrocirkulationen brukar definieras som de minsta kärlen i kroppen med en diameter på mindre än 150 µm. På den här nivån sker utbytet av syre liksom näringsämnen och en fungerande mikrocirkulation är central för levande organismer. Huden har utifrån dess tillgänglighet ofta använts som modell för studier av mikrocirkulationen. Flera olika patientgrupper har studerats för att bättre förstå betydelsen av nedsatt mikrocirkulation. Däribland har patienter med typ 2 diabetes observerats ha nedsatt förmåga att rekrytera hudens kärlbädd. I min forskningslinje tillämpas nyutvecklade optiska mättekniker liksom provokationsmodeller för att observera hudens naturliga dynamik. Målet är att identifiera tidiga tecken till påverkad kärlfunktion innan kliniska komplikationer har manifesterats.

Om mig

CV

  • 2014 Läkarexamen vid Linköpings universitet
  • 2016 Leg. Läkare
  • 2016 Medicine doktorsexamen vid Linköpings universitet
  • 2021 Frivillig specialistexamen i Allmänmedicin (SFAM)
  • 2021 Specialist i Allmänmedicin
  • 2022 Docent i Allmänmedicin

Utbildningsuppdrag

  • Läkarprogrammet, Biträdande utbildningsansvarig studieort Norrköping
  • Läkarprogrammet, tentator självständigt arbete

Nätverk

  • WCMM Clincial Fellow
  • Medlem i CircM

Publikationer

2022

Forskning

Vasomotion

Vasomotion är rytmiska kärlkontraktioner vilket kan observeras med optiska mättekniker med hjälp av frekvensanalys. Vasomotion återspeglar olika fysiologiska processer som pulsfrekvens, andningsfrekvens, liksom kärlens stimulering från sympatiska nervsystemet samt endotelets funktion. Med hjälp av nyutvecklad teknik och databearbetning studeras betydelsen av vasomotion och dess möjliga kliniska tillämpningsområden. I projektet samlas data in genom experimentella studier på friska forskningspersoner och patienter med typ 2 diabetes.

EPSONIP

Upp till 8 av 10 patienter med typ 2 diabetes uppskattas ha fettinlagring i levern, vilket visat sig vara associerat med ökad risk att dö i hjärtkärlsjukdom. Omkring var tionde individ med fettlever drabbas av ärrvävnad i levern som kan leda till allvarliga leverkomplikationer. Risken att lida av sömnstörningar är också ökad vid typ 2 diabetes i jämförelse med friska forskningspersoner. I kohortstudien EPSONIP (Evaluating Prevalence and Severity of Nafld In Primary Care) studeras förekomst av fettleversjukdom och sömnstörningar (EPSONIP-Sleep) hos patienter med typ 2 diabetes i Östergötland.

COSPRI

Bröstsmärta är det dominerande symtomet vid debut av både akut och kronisk kranskärlsjukdom, ett symtom som utgör omkring 1-2% av alla läkarbesök i primärvården. Välkända riskfaktorer utgör rökning, ogynnsamma blodfetter, förhöjt blodtryck, diabetes, nedsatt njurfunktion och nedsatt psykiskt mående. I projektet COSPRI (Chronic cOronary Syndrome in Swedish PRImary care) studeras primärvårdens handläggande av patienter som söker för bröstsmärta. Projektet innefattar både en kvantitativ och kvalitativ ansats.

Kollegor

Organisation