Bygga kapacitet för forskning och högre utbildning i utvecklingsländer

Sedan 2007 har jag varit involverad i olika projekt som syftar till att bygga kapacitet för forskning och forskarutbildning i flera afrikanska länder, och från 2019 i Sydostasien. Mina nuvarande roller är inom projekt som finansieras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Jag är bland annat övergripande samordnare på den svenska sidan för det Sida-finansierade bilaterala forskningsprogrammet vid University of Rwanda sedan 2011. Tidigare har jag också varit involverad i ett par projekt med finansiering från Linnaeus–Palmeprogrammet.

Mer information finns på min engelska medarbetarsida.

Forskningssamarbetet Rwanda-Sverige
Visa/dölj innehåll

Bygger forskningskapacitet vid universitetet i Rwanda

Forskningssamarbetet mellan University of Rwanda (UR) och Sverige är det största bilaterala forskningsprogrammet som för närvarande finansieras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). I linje med Rwandas utvecklingsmål består programmet av tre komponenter: forskarutbildning, forskningsinfrastruktur och forskningsledning.

Matematiska institutionen (MAI) vid Linköpings universitet tillsammans med Matematiska institutionen vid Stockholms universitet är de svenska partnerna i delprogrammet Tillämpad matematik och statistik.

Huvudmålet med detta delprogram är att utbilda mastersstudenter och doktorander i matematik och statistik och hjälpa universitetet i Rwanda att utveckla egna utbildningsprogram i matematik och statistik. Ett annat mål för delprogrammet är att bidra till att utveckla forskningsmiljön för matematik och statistik vid University of Rwanda.

 

 

 

Forskningssamarbete
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Facebook
Visa/dölj innehåll

MAI in Africa

Matematiska institutionen (MAI) vid Linköpings universitet är aktivt inblandad i att hjälpa universitet i Afrika att bygga upp forskningskapacitet.

Undervisning
Visa/dölj innehåll

Sedan början av 1980-talet har jag undervisat på alla nivåer på Linköpings universitet.

På kandidat- och magisternivå har jag varit ansvarig för följande kurser:

 • Algebra
 • Analys
 • Analys överkurs
 • Diskret matematik
 • Fourieranalys
 • Fourier- och waveletanalys
 • Funktionsanalys
 • Linjär algebra

 

På doktorandnivå har jag varit ansvarig för följande kurser:

 • Distributionsteori
 • Fourieranalys
 • Funktionsanalys
 • Integrationsteori
 • Partiella differentialekvationer

Handledning
Visa/dölj innehåll

Doktorander

Under åren har jag varit involverad i handledningen av många doktorander vid Matematiska institutionen, Linköpings universitet. Mitt viktigaste ansvar har varit för:Examensarbeten

Curriculum Vitæ
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Min forskning har inriktats på partiella differentialekvationer (inversa problem, asymptotik hos lösningar, ickelinjär potentialteori) och funktionsområden, särskilt viktade sobolevrum.

2018

2017

2016

2014

2010

2009

2000

0001

Organisation
Visa/dölj innehåll