Bygger kapacitet för forskning och högre utbildning i utvecklingsländer

Har varit involverad i olika projekt som syftar till att bygga kapacitet för forskning och forskarutbildning i flera afrikanska länder, och från 2019 i Sydostasien. jag har arbetat inom ett projekt som finansieras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Jag har bland annat varit övergripande samordnare på den svenska sidan för det Sida-finansierade bilaterala forskningsprogrammet vid University of Rwanda. Tidigare har jag också varit involverad i ett par projekt med finansiering från Linnaeus–Palmeprogrammet.

Mer information finns på min engelska medarbetarsida.

Forskningssamarbetet Rwanda-Sverige

Bygger forskningskapacitet vid universitetet i Rwanda

Forskningssamarbetet mellan University of Rwanda (UR) och Sverige är det största bilaterala forskningsprogrammet som för närvarande finansieras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). I linje med Rwandas utvecklingsmål består programmet av tre komponenter: forskarutbildning, forskningsinfrastruktur och forskningsledning.

Matematiska institutionen (MAI) vid Linköpings universitet tillsammans med Matematiska institutionen vid Stockholms universitet är de svenska partnerna i delprogrammet Tillämpad matematik och statistik.

Huvudmålet med detta delprogram är att utbilda mastersstudenter och doktorander i matematik och statistik och hjälpa universitetet i Rwanda att utveckla egna utbildningsprogram i matematik och statistik. Ett annat mål för delprogrammet är att bidra till att utveckla forskningsmiljön för matematik och statistik vid University of Rwanda.

 

 

 

Forskningssamarbete

Nyheter

Facebook

MAI in Africa

Matematiska institutionen (MAI) vid Linköpings universitet är aktivt inblandad i att hjälpa universitet i Afrika att bygga upp forskningskapacitet.

Undervisning

Sedan början av 1980-talet har jag undervisat på alla nivåer på Linköpings universitet.

På kandidat- och magisternivå har jag varit ansvarig för följande kurser:

 • Algebra
 • Analys
 • Analys överkurs
 • Diskret matematik
 • Fourieranalys
 • Fourier- och waveletanalys
 • Funktionsanalys
 • Linjär algebra

 

På doktorandnivå har jag varit ansvarig för följande kurser:

 • Distributionsteori
 • Fourieranalys
 • Funktionsanalys
 • Integrationsteori
 • Partiella differentialekvationer

Handledning

Doktorander

Under åren har jag varit involverad i handledningen av många doktorander vid Matematiska institutionen, Linköpings universitet. Mitt viktigaste ansvar har varit för:Examensarbeten

Curriculum Vitæ

Publikationer

Min forskning har inriktats på partiella differentialekvationer (inversa problem, asymptotik hos lösningar, ickelinjär potentialteori) och funktionsområden, särskilt viktade sobolevrum.

2020

2018

2017

2016

2014

2012

2011

2010

2009

2000

Organisation