Samhällsplanerare, kandidatprogram, 180 hp

Gatumyller

Hur skapar vi en attraktiv och trygg stad? Hur kan vi utveckla en konkurrenskraftig region? Samhällsplanerarprogrammet är till för dig som vill arbeta med att påverka framtidens städer och andra livsmiljöer på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Samhällsplanering, kandidatprogram

HT 2019, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

En av framtidens viktigaste utmaningar är att planera för långsiktigt hållbara samhällen. Inom det ryms såväl ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet. För att arbeta som samhällsplanerare behöver du kunna identifiera, beskriva och föreslå lösningar på problem. På samhällsplanerarprogrammet lär du dig att hantera en rad frågor och problem som hör till utvecklingen av våra livsmiljöer. Du kan jobba med t ex planering av bostadsområden, kollektivtrafik och grönområden för att skapa framtidens samhällen. Befolkningens tillväxt, snabb teknisk utveckling och ökade miljökrav förutsätter att planerare har en bred kunskapsbas för att kunna ta sig an nya utmaningar i en ständigt föränderlig värld. Här finner du en utbildning som ger dig förutsättningar för att arbeta med såväl övergripande utvecklingsfrågor och framtidsstrategier som med mer specifika uppdrag som att planera för ett nytt torg.

Hållbara städer

Du läser kurser där aktuella utmaningar inom samhällsplanering står i centrum. Under utbildningen får du arbeta med praktiska fall och konkreta exempel som ger en bra grund för ditt framtida yrkesliv. Det kan t.ex. handla om att undersöka förutsättningarna för att etablera ett nytt affärscentrum, att föreslå en ny trafiklösning eller att utveckla en befintlig eller ny stadsdel. Arbete med samhällsplanering sker ofta i projekt och därför har projektarbeten en viktig roll i utbildningen. Du kommer att lära dig att leda, organisera och driva projekt och processer av olika slag. Genom olika former av övningar får du en grund för att arbeta med grupper; både som ledare och deltagare. Som student får du del av forskning som rör hållbar utveckling och som är relevant i arbetet som samhällsplanerare. 

Förberedd för yrkeslivet

Du kommer att arbeta med framtids- och utvecklingsfrågor och träna på att kommunicera olika perspektiv, bland annat med hjälp av visualiseringsverktyg. En växande del av kommunikationen sker i form av visualiseringar av data, t ex med geografiska informationssystem (GIS), interaktiva applikationer eller gestaltningar av hur ett stadstorg skulle kunna byggas om för att locka fler människor att besöka och vistas i stadskärnan. Som samhällsplanerare kan du komma att arbeta med verktyg för visualiseringar och gestaltningar och under utbildningen får du tillfällen att bekanta dig med och lära dig använda olika verktyg. Analys och kommunikation är centrala delar i programmet, och är färdigheter som är användbara bland annat i dialoger och diskussioner med företag, medborgare och politiker. Du kommer att få träffa och arbeta med potentiella arbetsgivare redan under utbildningstiden. Genom valbara fördjupningskurser under höstterminen i årskurs 3 får du möjlighet att skapa en egen kompetensprofil. Under den här terminen finns även möjlighet att studera utomlands.

De här ämnena läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Ditt framtida arbete handlar t ex om att ta fram underlag för beslut om när, var och hur något ska byggas eller utvecklas. Samhällsplanerare kan arbeta både med övergripande framtidsfrågor och detaljerade analyser. Samhällsplaneringens verksamhetsfält är brett. Du kan jobba som t ex projektledare, processledare, utredare eller handläggare. Samhällsplanerare återfinns på många olika arbetsplatser och behövs såväl inom kommunala förvaltningar, länsstyrelser och regioner, som inom privata företag, såsom konsultföretag. Efter examen har du även behörighet till vidare studier på avancerad nivå.

Följ programmet i sociala medier
Visa/dölj innehåll

@samhallsplanerarprogrammetliu på Instagram

Här följer du oss

Artiklar om programmet
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll