Fotografi av Helen Winzell

Helen Winzell

Universitetslektor, Avdelningschef

Jag forskar om blivande och verksamma svensklärares kunskap i och om skrivundervisning – när och hur den utvecklas. Det jag ser som särskilt intressant är ämneslärarutbildningens och läraryrkets olika villkor för skrivdidaktiskt lärande.

Ämnestransformation och lärarutbildningens genomslag i läraryrket

Med inspiration från internationell teoribildning omkring PCK-begreppet (Pedagogical content knowledge) intresserar jag mig för den ämnestransformation som är nödvändig för att lärares ämnesdidaktiska kunskap ska utvecklas – i synnerhet skrivdidaktisk kunskapsbildning under och efter lärarutbildningen. Frågor som jag ställer mig rör alltså lärarutbildningens genomslag i läraryrket och det som krävs för att svensklärare ska kunna bedriva skrivundervisning i gymnasieskolan: Vilka kunskaper behövs för att leda elever till ett utvecklat skrivande? Vilken karaktär har dessa kunskaper, och hur kan de utvecklas?

Pågående forskning

Med utgångspunkt i min avhandling Lära för skrivundervisning – En studie om skrivdidaktisk kunskap i ämneslärarutbildningen och läraryrket tar jag nu ett vidare grepp om svensklärares tidiga skrivdidaktiska kunskapsbildning genom att studera den verksamhetsförlagda utbildningen i ämneslärarprogrammet i svenska. 

Undervisning

Jag har en mångårig erfarenhet av undervisning på gymnasiet – främst i svenska. Sedan 2011 undervisar jag inom ämnena svenska och svenska som andraspråk vid Linköpings universitet. Tyngdpunkten har legat på språkstrukturella kurser i grammatik och fonetik i både fristående kurser och lärarprogrammen – även i nätbaserade distanskurser. Dessutom undervisar jag i svenskdidaktiska kurser inom lärarprogrammen (särskilt grammatik-, text- och skrivdidaktik) och handleder studenter som skriver examensarbeten.

Konferensbidrag

Gymnasielärares skrivdidaktiska kunskapsutveckling
Konferens om lärande, ämnesdidaktik och mediebruk (KLÄM), Umeå universitet, maj 2012

Gymnasielärares skrivdidaktiska utveckling
Svenska med didaktisk inriktning (SMDI), Stockholms universitet, oktober 2012

Spår av gymnasiesvensklärares skrivdidaktiska kunskapsbildning
Nationell konferens i Pedagogiskt arbete 17 maj 2013

Gymnasielärares skrivdidaktiska kunskapsbildning – förutsättningar för att i olika praktiker utveckla för skrivundervisning nödvändig kunskap
Svenska med didaktisk inriktning/Nordiska konferensen för modersmålsdidaktik (SMDI 11/NNMF4), Göteborgs universitet, december 2013

Svensklärares tidiga skrivdidaktiska kunskapsbildning
Nordiska konferensen för modersmålsdidaktik (NNMF5), Åbo akademi, december 2015

Skrivdidaktiska diskurser i svensklärarutbildningen
Svenska med didaktik inriktning (SMDI 12), Karlstads universitet, november 2016

Var finns skrivdidaktiken i svensklärarutbildningens kursplaner?
Nationell konferens i Pedagogiskt arbete, Göteborgs universitet, augusti 2017

Skrivdidaktik – en tyst diskurs? Begreppsomfång i svensklärarutbildningens kursplaner
Forum för Textforskning, Lunds universitet, juni 2018

Skrivdidaktik – en tyst diskurs? Begreppsomfång i svensklärarutbildningens kursplaner
Svenska med didaktisk inriktning (SMDI 13), Linköpings universitet, november 2018

Från presentatör till produktionsledare? Strategier i skrivundervisningen under det första året som svensklärare
Skriv! Les!, Universitetet i Stavanger, maj 2019

Villkor för att bli en skrivlärare
Forum för Textforskning, Uppsala universitet, juni 2019

Från presentatör till produktionsledare? Förändrade strategier i skrivundervisningen under det första året som svensklärare
Läs- och skrivdidaktiskt symposium, Högskolan Dalarna, september 2019

Utveckling av skrivdidaktisk kunskap i lärarutbildningen. Hur ser det ut i praktiken?
Nordiska konferensen för modersmålsdidaktik (NNMF7), NTNU, Trondheim, Oktober 2019

Publikationer

2021

Ulrika Németh, Anna Nordenstam, Helen Winzell (Redaktörskap) (2021) Bildning

2018

Helen Winzell (2018) Lära för skrivundervisning: En studie om skrivdidaktisk kunskap i ämneslärarutbildningen och läraryrket

2017

Simon Wessbo, Helen Winzell, Suzanne Parmenius-Swärd (2017) Didaktik och värdegrund Svenskläraren, Vol. 61, s. -23

CV

Akademiska examina

Filosofie doktorsexamen i Pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning 2019
Filosofie licentiatexamen i Pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning 2016
Filosofie magisterexamen i engelska 2013
Gymnasielärarexamen i svenska och engelska 2004

Uppdrag

Universitetslektor och studierektor i Svenska språket.

Anställningar

Universitetsadjunkt i Pedagogiskt arbete med inriktning mot svenskämnets didaktik

Forskningsmiljö

Jag är verksam inom forskningsmiljön
Pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och litteraturdidaktik.

Samverkan

Jag presenterar gärna min forskning på fortbildningsdagar, konferenser eller andra evenemang där intresset ligger på skrivande och lärares kunskap och ämnesdidaktiska lärande. Kontakta mig, helen.winzell@liu.se, för att få veta mer om min forskning eller samtala om eventuella samarbeten.

Forskning

Aktuellt

Organisation