02 juni 2020

Det är främst under den första tiden i yrket som nyblivna lärare tycks upptäcka elevers svårigheter och behov i skrivande, det visar Helen Winzells avhandling Lära för skrivundervisning (2018). Men kan lärarstudenter få den kunskapen redan under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU)? Det ska Winzell undersöka i en uppföljande studie som nu får forskningsmedel.

Kateder med böcker, ett äpple, pennor och bokstäver
Element5 Digital / Unsplash
Vad behövs för att ge svensklärarstudenter mer kunskaper om elevers skrivutveckling redan under lärarutbildningen? Den frågan ställer Helen Winzell, lektor i pedagogiskt arbete, i ett nytt projekt. Projektet ska undersöka vilka förutsättningar som finns för den verksamhetsförlagda utbildningen på lärarprogrammet att ge studenter kunskaper om skrivundervisning. Helen Winzell, lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot svenskämnets pedagogik. Foto Niclas Fasth

Studien tar avstamp i hennes avhandling där hon undersökte hur blivande och nyblivna lärare utvecklar den kunskap som behövs för att leda ett skrivutvecklande arbete med elever.

– Eftersom jag såg att den största utvecklingen tycktes ske efter lärarutbildningen – i arbetet med eleverna – vill jag nu undersöka vilka möjligheter och hinder som finns för en sådan utveckling i den verksamhetsförlagda utbildningen. Det är ju den del av lärarutbildningen som mest liknar yrket, säger Helen Winzell.
 
Under läsåret 20/21 ska hon följa studenter som läser till ämneslärare i svenska och deras handledare i den avslutande verksamhetsförlagda utbildningen. Studiens resultat kan troligen också överföras till andra ämnesområden och ge kunskaper till handledarutbildningen där VFU-handledare förbereds för att handleda lärarstudenter till en utvecklad förmåga att undervisa.
 
Helen Winzells projekt är ett av tre som tilldelas medel från området utbildningsvetenskap vid LiU, alla tre har relevans för lärarutbildningen. Att stärka lärarutbildningens forskningsanknytning är viktigt av flera skäl, inte minst för att veta hur studenterna på bästa sätt förbereds för sitt blivande yrke.
 
–Vi behöver veta mer om vad vi ska fokusera på för att erbjuda blivande lärare en god grund för yrket, och vi behöver också veta mer om hur det ska göras. Det finns ingen slutpunkt för en sådan strävan, säger Helen Winzell.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.