02 juni 2020

Det är främst under den första tiden i yrket som nyblivna lärare tycks upptäcka elevers svårigheter och behov i skrivande, det visar Helen Winzells avhandling Lära för skrivundervisning (2018). Men kan lärarstudenter få den kunskapen redan under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU)? Det ska Winzell undersöka i en uppföljande studie som nu får forskningsmedel.

Kateder med böcker, ett äpple, pennor och bokstäver
Element5 Digital / Unsplash
Vad behövs för att ge svensklärarstudenter mer kunskaper om elevers skrivutveckling redan under lärarutbildningen? Den frågan ställer Helen Winzell, lektor i pedagogiskt arbete, i ett nytt projekt. Projektet ska undersöka vilka förutsättningar som finns för den verksamhetsförlagda utbildningen på lärarprogrammet att ge studenter kunskaper om skrivundervisning. Helen Winzell, lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot svenskämnets pedagogik. Foto Niclas Fasth

Studien tar avstamp i hennes avhandling där hon undersökte hur blivande och nyblivna lärare utvecklar den kunskap som behövs för att leda ett skrivutvecklande arbete med elever.

– Eftersom jag såg att den största utvecklingen tycktes ske efter lärarutbildningen – i arbetet med eleverna – vill jag nu undersöka vilka möjligheter och hinder som finns för en sådan utveckling i den verksamhetsförlagda utbildningen. Det är ju den del av lärarutbildningen som mest liknar yrket, säger Helen Winzell.
 
Under läsåret 20/21 ska hon följa studenter som läser till ämneslärare i svenska och deras handledare i den avslutande verksamhetsförlagda utbildningen. Studiens resultat kan troligen också överföras till andra ämnesområden och ge kunskaper till handledarutbildningen där VFU-handledare förbereds för att handleda lärarstudenter till en utvecklad förmåga att undervisa.
 
Helen Winzells projekt är ett av tre som tilldelas medel från området utbildningsvetenskap vid LiU, alla tre har relevans för lärarutbildningen. Att stärka lärarutbildningens forskningsanknytning är viktigt av flera skäl, inte minst för att veta hur studenterna på bästa sätt förbereds för sitt blivande yrke.
 
–Vi behöver veta mer om vad vi ska fokusera på för att erbjuda blivande lärare en god grund för yrket, och vi behöver också veta mer om hur det ska göras. Det finns ingen slutpunkt för en sådan strävan, säger Helen Winzell.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.