Psykologisk interventionsforskning inom hälsopsykologi och psykiatri

Mitt primära forskningsintresse rör interventions- och processforskning inom områden för beteendemedicin och psykiatri och jag är särskilt intresserad av tillämpning av avancerade dataanalytiska modeller för att analysera behandlingsdata. Jag undervisar huvudsakligen i kvantitativ metod och är statistisk rådgivare för den vetenskapliga tidskriften Internet Interventions. Jag är även associerad editorial board member för den ledande KBT tidskriften Behaviour Research and Therapy. Dessutom är jag verksam kliniskt som legitimerad psykolog vid universitetssjukhuset i Linköping. 

Jag forskar inom ett antal olika projekt med olika inriktning. Kontakta gärna mig om du vill veta mer om något av nedanstående projekt. 

Tinnitus  

Forskningen inom det här området rör tinnitusbesvär, i synnerhet hur psykologiska processer påverkar upplevelsen av tinnitus och hur vi kan behandla besvären/konsekvenserna av tinnitus. Arbetet sker i samarbete med professor Gerhard Andersson vid Linköpings universitet. Dessutom innefattar detta område psykologisk grundforskning gällande ljud, emotion och kognition. 

Irritable bowel syndrome (IBS)  

Detta forskningsområde rör psykologiska processer som vidmakthåller IBS och syftar främst till att undersöka behandlingsmekanismer i en tidigare väl utvärderad psykologisk behandling för IBS. Projektet sker i samarbete med huvudansvarig Docent Brjánn Ljótsson vid Karolinska institutet.

Psykologisk behandling för psykiatriska tillstånd

I det här projektet utvärderas effekten av psykologisk behandling, förmedlat ansikte-till-ansikte eller via nätet, för olika psykiatriska tillstånd och omfattar utöver effektivitet också processforskning. Forskningen sker i samarbete med Internetpsykiatrin på Karolinska sjukhuset och Karolinska institutet. Dessutom finns ett samarbete med professor Heather Hadjistavropoulos vid University of Regina i Kanada med liknande målsättningar.  

Långvarig smärta och psykologisk behandling  

I detta projekt avser vi att försöka utveckla och förfina befintliga psykologiska behandlingar för långvarig smärta. Det involverar direkta jämförelser av olika former av behandlingar och processtudier för att undersöka potentiella verksamma mekanismer. Detta projekt sker i samarbete med Karolinska institutet.

Spelberoende och utvärdering av ett feedbacksystem (Playscan)  

I det här projektet vill vi utvärdera ett självvärderingsverktyg (Playscan) som spelare kan använda sig av på nätet för att få feedback på sina spelvanor för att minimera risken för beroende. Huvudansvarig är professor Per Carlbring vid Stockholms universitet och projektet är finansierat av Svenska Spel.      

Våld i nära relationer 

Detta projekt avser att på olika sätt utvärdera insatser för att förhindra och minimera konsekvenserna av våld i nära relationer och stöds till del av Socialstyrelsen. 

Behandling av ohälsa i primärvården. 

Projektet syftar till att utvärdera effekten av psykologiska behandlingar för att minska psykisk ohälsa och att öka återgång till arbete för patienter inom primärvården. Huvudansvarig är Docent Erik Hedman vid Karolinska institutet.  

Behandling av ohälsa kopplad till hörselnedsättning

Detta område rör utveckling och utvärdering av psykologisk behandling av ohälsa förknippad med hörselnedsättning samt psykologiska processer som potentiellt kan förklara behandlingseffekterna. 

Processforskning om KBT vid insomni  

Forskningen inom detta område rör tredjevariabler som kan förklara effekter av Kognitiv beteendeterapi (KBT) vid insomni. Forskningen sker i samarbete med Stockholms universitet och docent Markus Jansson-Fröjmark.

Publikationer

2023

Nyheter

Undervisning

Mer om Hugo Hesser

Handledning av doktorander

Peter Molander, Linköpings universitet

David Forsström, Stockholms universitet

Rikard Sunnhed, Stockholms universitet

Sociala medier

ResearchGate

Relaterade forskare

Organisation