Forskning om samarbete människa-AI/Automation för styrning av kritiska processer

Jag är professor i Människocentrerad Design och leder ett forskningsprogram om hur man utformar AI (artificiell intelligens) och enklare Automation för att vara kontrollerbar, resilient och begriplig ("genomskinlig AI"). Forskningsprogrammet tillämpas på uppdragskritiska system inom flygledning, sjötrafikledning och liknande områden.

Min forskning fokuserar på samarbete mellan människa (operatör) och artificiell ingelligens (AI) eller enklare automation. Jag bedriver forskning om system som inkluderar minst en mänsklig operatör, en process att kontrollera, samt en automations- eller AI-komponent som också måste kontrolleras. Forskningen tillämpas på domäner som flygledning, sjötrafikledning, tågtrafikledning, nöd- och krishantering. I sådana system kan automation och AI stödja människor och även hantera uppgifter självständigt – upp till en viss punkt. Det finns alltid en punkt där människor måste övervaka att systemet fungerar som det ska – och kanske också ta en högre grad av kontroll. Grundforskning inom detta område berör teorier om människa-automation/AI-interaktion som kan styra utvecklingen av metoder, verktyg och designkoncept för kontroll. Forskningen bedrivs i ett forskarteam som jag leder, med både vanliga doktorander och industridoktorander. Projekten har resulterat i artiklar, demonstratorer/verktyg, samt genomförda doktorsavhandlingar som jag har handlett som huvudhandledare från början till slut. Forskningen bedrivs i samarbete med industri och myndigheter, i flera projekt. Se följande sida för en översikt:

https://ivis.itn.liu.se/research/areas/hat.html

Examina:

  • Docent: Kognitiva System, Linköpings universitet, 2012
  • Fil. Dr. Datalogi, Linköpings universitet, 2005
  • Fil, Mag. Kognitionsvetenskap, Linköpings universitet, 1999

Publikationer

2023

2022

Nyheter

Relaterad information