Energisystem och vardagspraktiker i förändring

Klimatförändringar och strävan efter ett hållbart samhälle står idag högt upp på den politiska agendan. I min forskning intresserar jag mig för dylika frågor i relation till våra vardagliga praktiker och till de maktstrukturer som omställningen inrymmer. Vilka praktiker blir dominerande respektive exkluderade, hur förändras de och varför?

Mina forskningsintressen inkluderar olika sociala aspekter av energiomställning, energianvändning och mobilitet, liksom lokaliseringar av energiinfrastruktur. Centrala frågor rör förändrade vardagspraktiker samt idéer om ”hållbara praktiker” och ”den hållbara välfärdsstaten”. Andra centrala frågor rör relationen mellan praktiker och policys, med särskilt fokus på klass- och maktdimensioner samt förståelsen av praktiker som statiska/dynamiska.

Elcyklar, politik och vardagsliv

I mitt nuvarande forskningsprojekt ”Energirelaterade praktiker i förändring – elcyklar, politik och vardagsliv” är fokus är på energirelaterade vardagspraktiker och policys inom klimat- och energiområdet. I studien studeras elcykling som en social praktik, och som en del av ett transportsystem som, givet hoten från klimatförändringar, behöver omdanas för att bli mer energieffektivt och mindre beroende av fossila bränslen. Av särskild vikt är att undersöka hur praktiker inramas, men också hur de uppstår och förändras liksom hur nya standarder utvecklas och blir dominerande. 

Avhandling om energilandskap i förändring

Jag disputerade i sociologi vid Södertörns högskola (institutionen för samhällsvetenskap, CBEES). Min avhandling, med titeln ”Energilandskap i förändring: Inramningar av kontroversiella lokaliseringar på norra Gotland”, behandlar hur det globala energidilemmat – att tillfredsställa ett ökande energibehov utan att äventyra jordens framtid – blir konkret och platsbundet i och med den fysiska lokaliseringen av energiinfrastrukturer. Bland annat analyseras hur aktörer kombinerar landskapsuppfattningar och platsbundna praktiker med platsoberoende inramningar av specifika energislag.

Jag har tidigare bland annat arbetat vid Uppsala universitet (institutionen för geovetenskaper, sektionen för Vindenergi) och på Örebro universitet (Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, miljösociologi). Sedan 2020 arbetar jag som biträdande lektor på Tema T, Linköpings universitet.

Publikationer

I media

Så blev Nord Stream ett storpolitiskt vapen

Debattartikel av Karin Edberg och Anna Storm i Svenska Dagbladet 2022-07-20.

Läs artikeln här (betalvägg)

Forskning

Undervisning

Organisation