Våra städer och regioner står för stora samhällsutmaningar som är relaterade till urbanisering, globalisering, klimatförändringar, digitalisering och social jämlikhet. Masterprogrammet Strategisk samhällsplanering utgår från och bygger förståelse för långsiktiga och komplexa urbana och regionala planeringsprocesser. Programmet ges på engelska.

Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - First and main admission round

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Strategic Urban and Regional planning, Master's Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students)

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan
Det rör sig om planeringsprocesser där många olika aktörer inom den offentliga förvaltningen, näringsliv och civilsamhället involveras. Programmet fokuserar på frågor och problem i ett europeiskt sammanhang. Särskild vikt läggs vid de hållbarhetsutmaningar som städer och regioner står inför, gällande bland annat klimatförändringar, globalisering, urbanisering, digitalisering och social jämlikhet. För att kunna hantera dessa utmaningar ska du kunna göra kvalificerade bedömningar om den komplexa verkligheten och med det som underlag sätta upp mål, formulera strategier och leda planeringsprocesser.

Programmet ger dig förutsättningar för att arbeta med kvalificerat utredningsarbete, handläggningsarbete och utvecklingsarbete, samt med projektledning, arbetsledning och processledning, inom samhällsplanering. Programmet förbereder dig för fortsatt utbildning på forskarnivå.

Programplan och kurser

Kursinformation

Masterprogrammet omfattar två års heltidsstudier (120 hp)

Termin 1 och termin 2

Under de två första terminerna består programmet av obligatoriska kurser (60 hp) som kännetecknas av både kunskap och färdigheter inom strategisk samhällsplanering. Den andra terminen avslutas med en kurs för att förbereda masteruppsatsen inom ämnet strategisk samhällsplanering. Mer information om kurserna finns på våra studieinfosidor. Klicka på utbildnings- och programplan länken nedan.

Termin 3

Du kan välja mellan valbara kurser och utlandsstudier. Det är möjligt att välja kurser inom samhällsplanering eller kurser inom andra för programmet relevanta huvudområden. Kursernas innehåll och form ger förutsättningar för fördjupad och/eller breddad kunskap inom aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Programmet erbjuder valbara kurser om minst 30 hp under förutsättning att tillräckligt många studenter väljer respektive kurs. Väljer du att göra praktik, som valbar kurs, sker detta genom att du själv ordnar praktikplats, vilken ska godkännas av examinator.

Termin 4

Masteruppsats i Strategisk samhällsplanering
I kursen behandlas ett aktuellt forskningsproblem inom ämnet strategisk samhällsplanering. Kursen innehåller ett självständigt arbete. I kursen planeras genomförs och skriftligt redovisas ett kvalificerat självständigt arbete inom strategisk samhällsplanering.


Studenter berättar

Nyheter

Forskning

Information på Engelska