Samarbete och kommunikation i grupper

Min forskning handlar om samarbete och lärande i mindre elevarbetsgrupper i skola och diskussionsgrupper i föräldrautbildning. Jag är intresserad av både lärarens och gruppmedlemmarnas perspektiv och min målsättning är att genom forskningen kunna öka förståelsen för och kunskapen om vad som händer när individer arbetar och kommunicerar i en grupp. Det empiriska materialet i min forskning kommer framförallt från intervjuer, deltagande observation och filminspelningar, men även från enkäter.

Det är tre huvudsakliga områden som forskningen fokuserat. Det första handlar om elevers ambitionsnivåer och hur de styr gruppens interaktionsmönster vid samarbetssituationer. Den forskningen visar hur elevernas olika ambition och förmåga med sitt skolarbete påverkar vilken roll de får i samarbetet och hur rolltagandet i sin tur skapar både frustration men även förnöjsamhet bland dem.

Det andra området behandlar bedömning av kunskap och förmåga när eleverna samarbetar i grupp. Bedömning av elevers individuella och gruppens gemensamma kunskaper och förmågor vid samarbetssituationer upplevs av många lärare som en utmaning och forskningen visar att bedömningen ofta sker på mer informellt än formellt sätt. I ett pågående forskningsprojekt undersöker jag och mina kollegor hur en intervention i form av en utbildningsinsats påverkar lärare och elevers förmåga att göra bedömningar när eleverna arbetar i grupp. 

Det tredje forskningsområdet handlar om ledarskap i föräldragrupper. Grupperna leds oftast av barnmorskor och barnsjuksköterskor som inte har formella kunskaper att genomföra utbildning i grupp. Forskningen visar också att ledarna har svårt att skapa de givande och lärorika diskussioner som föräldrarna efterfrågar i föräldragrupperna.

Publikationer

2023

2022

Forskning

Samarbeten och nätverk

Internationella samarbeten

Professor Robyn Gillies, University of Queensland (UQ), School of Education, Brisbane, Australia. Område: Cooperative learning.

Fil Dr Gerd Christensen, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Köpenhamns universitet, Danmark 

Uppdrag

Programansvarig utbildningsledare för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen vid Linköpings Universitet.Nationella samarbeten

Bitr. Professor i psykologi Eva Hammar Chiriac, IBL, Linköpings Universitet 

Docent i psykologi Michael Rosander, IBL, Linköpings Universitet

Med. Dr. Mia Barimani, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet.

Med. Dr. Anita Berlin, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet. 

CV

Fil dr i pedagogik 2008 med avhandlingen ”Elevers tillvägagångssätt vid grupparbete – Om ambitionsnivå och interaktionsmönster i samarbetssituationer”

Docent i pedagogik - 2015 Undervisning

Handledning

Organisation