Fotografi av Karin Forslund Frykedal

Karin Forslund Frykedal

Biträdande professor

Att samarbeta och tillsammans lära av varandra i grupp kan vara fantastiskt roligt och lärorikt men också en utmaning. Min forskning fokuserar samarbete och kommunikation i grupper både inom skola och inom föräldrautbildning inom primärvården.

Samarbete och kommunikation i grupper

Min forskning handlar om samarbete och lärande i mindre elevarbetsgrupper i skola och diskussionsgrupper i föräldrautbildning. Jag är intresserad av både lärarens och gruppmedlemmarnas perspektiv och min målsättning är att genom forskningen kunna öka förståelsen för och kunskapen om vad som händer när individer arbetar och kommunicerar i en grupp. Det empiriska materialet i min forskning kommer framförallt från intervjuer, deltagande observation och filminspelningar, men även från enkäter.

Det är tre huvudsakliga områden som forskningen fokuserat. Det första handlar om elevers ambitionsnivåer och hur de styr gruppens interaktionsmönster vid samarbetssituationer. Den forskningen visar hur elevernas olika ambition och förmåga med sitt skolarbete påverkar vilken roll de får i samarbetet och hur rolltagandet i sin tur skapar både frustration men även förnöjsamhet bland dem.

Det andra området behandlar bedömning av kunskap och förmåga när eleverna samarbetar i grupp. Bedömning av elevers individuella och gruppens gemensamma kunskaper och förmågor vid samarbetssituationer upplevs av många lärare som en utmaning och forskningen visar att bedömningen ofta sker på mer informellt än formellt sätt. I ett pågående forskningsprojekt undersöker jag och mina kollegor hur en intervention i form av en utbildningsinsats påverkar lärare och elevers förmåga att göra bedömningar när eleverna arbetar i grupp. 

Det tredje forskningsområdet handlar om ledarskap i föräldragrupper. Grupperna leds oftast av barnmorskor och barnsjuksköterskor som inte har formella kunskaper att genomföra utbildning i grupp. Forskningen visar också att ledarna har svårt att skapa de givande och lärorika diskussioner som föräldrarna efterfrågar i föräldragrupperna.

Publikationer

2023

Anna Roumbanis Viberg, Karin Forslund Frykedal, Sylvana Sofkova Hashemi (2023) "The teacher educators perceptions of professional agency - a paradox of enabling and hindering digital professional development in higher education" Education Inquiry, Vol. 14, s. 213-230 Vidare till DOI
Eva Hammar Chiriac, Karin Forslund Frykedal (2023) Individual Group Work Assessment in Cooperative Learning: Possibilities and Challenges Contemporary Global Perspectives on Cooperative Learning Applications Across Educational Contexts, s. 94-108

2022

Karin Forslund Frykedal, Eva Hammar Chiriac (2022) Individual Group Work Assessment - Formative Written Feedback as a means for Promoting Collaboration and Individual Accountability
Mia Barimani, Karin Forslund Frykedal (2022) Att leda föräldragrupper på mödrahälsovården ur ett föräldrastödsperspektiv Reproduktiv hälsa: barnmorskans kompetensområde, s. 424-434
Karin Forslund Frykedal, Michael Rosander, Mia Barimani, Anita Berlin (2022) Cooperative learning in parental education groups - child healthcare nurses' views on their work as leaders and on the groups Children's health care, Vol. 51, s. 20-36 Vidare till DOI

Samarbeten och nätverk

Internationella samarbeten

Professor Robyn Gillies, University of Queensland (UQ), School of Education, Brisbane, Australia. Område: Cooperative learning.

Fil Dr Gerd Christensen, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Köpenhamns universitet, Danmark 

Uppdrag

Programansvarig utbildningsledare för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen vid Linköpings universitet.

 

 


Nationella samarbeten

Bitr. Professor i psykologi Eva Hammar Chiriac, IBL, Linköpings universitet 

Docent i psykologi Michael Rosander, IBL, Linköpings universitet

Med. Dr. Mia Barimani, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet.

Med. Dr. Anita Berlin, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet. 

CV

Fil dr i pedagogik 2008 med avhandlingen ”Elevers tillvägagångssätt vid grupparbete – Om ambitionsnivå och interaktionsmönster i samarbetssituationer”

Docent i pedagogik - 2015 


 


Undervisning

Handledning

Organisation