Fotografi av Märtha Sund-Levander

Märtha Sund-Levander

Min forskning handlar om definition av normal kroppstemperatur och feber, symtom och tecken på inflammatorisk process/infektion, främst när personen själv inte kan beskriva hur hen mår och vikten av interprofessionell samverkan för snabb diagnos.

Presentation

Min forskning syftar övergripande till evidensbaserade och säkra kliniska beslutsunderlag i vården för att upptäcka inflammatoriska processer och infektionssjukdom hos framför allt kritiskt sjuka personer och sköra äldre. Detta förutsätter interprofessionell samverkan i team, där även patienten och närstående ingår.

Min avhandling fokuserade på definition av normal kroppstemperatur och temperatur vid sjukdom (feber). Därefter har jag och forskarkollegor utvecklat ett symtomskattningsinstrument (EDIS) för att tidigare förstå att ospecifika symtom hos sköra äldre kan vara relaterat till pågående infektion.

Bedömningen av äldre är även beroende av hur nuvarande referensvärden för biokemiska markörer är anpassade till åldrande och kronisk sjukdom, vilket undersöks i ett pågående avhandlingsarbete. Inriktningen i forskningen har vidare utvecklats mot interprofessionell samverkan och lärande, vilket finns med i planerade studier inom äldreomsorg. 

Vad är en normal kroppstemperatur och när har man feber?

Vi har fortsatt att undersöka hur normal kroppstemperatur varierar mellan och inom individer, och hur termometrarnas teknik påverkar mätvärdet. Studierna har lett fram till insikter om skillnader i kroppstemperatur mellan grupper av individer, t. ex har fertila kvinnor och tonåringar lite högre temperatur jämfört med andra beroende på hormoner, och sköra äldre lägre kroppstemperatur. Däremot verkar inte små barn ha högre temperatur jämfört med andra grupper, vilket är en vanlig uppfattning.

Eftersom kroppstemperaturen varierar betydligt även inom individer innebär det att det inte finns en, utan flera kärntemperaturer och att det inte går att justera ett mätvärde till en annan referenstemperatur mätt någon annanstans på kroppen. Detta innebär också att hur vi definierar feber, dvs oftast som 38°C eller mer, måste omprövas.

Ny definition av feber - DiffTemp

I en multicenterstudie med 2000 individer i åldrarna 2 till 89 år framgår att skillnad mellan uppmätt normal kroppstemperatur och vad individen själv uppger vara temperatur vid feber är ca 1,1°C till 1,5°C. Resultatet är grunden för ett nytt sätt att definiera temperaturs vid feber, DiffTemp. Tanken är att skillnaden mellan individens bastemperatur och temperatur vid feber, är ett säkrare sätt att bedöma kroppstemperatur vid feber.

I två projekt, med dels kritiskt sjuka patienter i neurokirurgisk intensivvård, dels med äldre i särskilt boende, testas nu hypotesen att minst 1°C ökning från normal temperatur + sjukdomskänsla och biokemiska pro-inflammatoriska markörer, indikerar pågående infektionssjukdom/inflammatorisk process.

Vi avser också att utveckla ett datorbaserat bedömningsprogram för att tidigare upptäcka pågående infektion hos kritiskt sjuka i intensivvård.

 

Publikationer

Forskning

Publikationer

Utvalda publikationer

Omslag för publikation ''
Märtha Sund-Levander, Ewa Grodzinsky (2017)

The American journal of surgery , Vol.354 , s.370-378 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Pia Tingström, Anna Milberg, N. Rodhe, Jan Ernerudh, Ewa Grodzinsky, Märtha Sund-Levander (2015)

BMC Geriatrics , Vol.15 Vidare till DOI

Senaste publikationer

2024

Emma Westin, Ingrid L. Gustafsson, Anders Svensson, Märtha Sund-Levander, Carina Elmqvist (2024) Advising parents when their child has a fever: a phenomenographic analysis of nurses' perceptions when working at a telephone helpline, at primary care or at a paediatric emergency department in Sweden BMJ Open, Vol. 14, Artikel e074823 Vidare till DOI
B. M. Gustafsson, Märtha Sund-Levander (2024) Parents experiences of investigations and interventions by Child Healthcare, Child and Adolescent Psychiatry and Child and Youth Habilitation Children's health care, Vol. 53, s. 1-22 Vidare till DOI

2023

Sebastian Geijer, Märtha Sund-Levander, Carina Hjelm, Susanna Ågren (2023) Tidig upptäckt av allvarlig vårdrelaterad infektion - Erfarenheter från sjukvårdspersonal på kirurgisk- och intensivvårdsavdelning

Om mig

Undervisning

  • Sjuksköterskeprogrammet
  • Läkarprogrammet
  • Masterprogrammet för arbetsterapi/fysioterapi/medicinsk pedagogik och omvårdnadsvetenskap

Uppdrag

  • Forsknings- och utvecklingshandledare psykiatriska kliniken Höglandet, Region Jönköping
  • Ansvarig författare för kap. Temperaturmätning i Vårdhandboken, Inera ABV 
  • Ansvarig författare text om feber hos barn i 1177
  • Svensk expert i internationellt standardiseringsarbete, ISO/TC 121/SC 3/JWG 8 "Clinical thermometers" 

Nätverk

  • Medlem I International Working Group for Medical Thermography (IWGMT), vilket är ett globalt tvärprofessionellt nätverk för termometri
  • Medlem i European Association of Thermology (EAT), vilket är ett europeiskt nätverk för termometri. I nätverket ingå såväl fysiologer, biotekniker som medicinska professioner. En viktig fråga för EAT är att utveckla mätsäkerhet och standards (ISO) för mätning av kroppstemperatur

Medarbetare

Organisation