Interprofessionellt lärande i praktiken

Studenter vid en klinisk undervisningsavdelning diskuterar medicinering

Studenters samarbete och samverkan med patienter i teoretiska samt kliniskt verksamhetsförlagda utbildningssammanhang.

Förmåga till interprofessionell samverkan framhålls som en mycket viktig kompetens för hälso- och sjukvårdspersonal för att klara framtidens hälso- och sjukvård, hantera bristen på personal samt undvika att säkerheten för patienter äventyras genom bristande kommunikation.

Interprofessionellt lärande (IPL) definieras som tillfällen då studenter eller yrkesutövare från minst två olika professioner lär med, om och av varandra för att utveckla kvaliteten i hälso-, sjukvård och omsorgsarbete.

I det här projektet studerar vi hur studenter inom hälso- och sjukvård lär interprofessionell samverkan med varann och med patienter under sin utbildningstid. Projektet har ett praktikorienterat synsätt och vi använder en interaktiv forskningsansats med praktiknära datainsamlingsmetoder. Det betyder att etnografiska fältstudier där deltagande observationer, informella intervjuer och olika dokument används för att kvalitativt analysera och förstå de praktiker för lärande och samverkan som uppstår i olika sammanhang.

Projektet är ett VR-finansierat forskningssamarbete mellan Medicinska fakulteten i Linköping (LiU), Helsevitenskaplig Fakultet, Norges Arktiske Universitet i Tromsö (UiT) och HELIX Vinn Centre of Competence i Linköping.   

De övergripande frågeställningarna som projektet ska besvara är:  

  • Hur möjliggör olika arrangemang i teoretisk samt kliniskt verksamhetsförlagd utbildning interprofessionellt lärande och samverkan mellan studenter?  
  • Hur inkluderas patienten i studenternas interprofessionella lärande och samverkan?  
  • Hur kan studenters interprofessionella lärande- och samverkan relateras till handledning och till den verksamhet där den kliniska utbildningen är förlagd?  

Forskargrupp

Organisation