Interprofessionellt lärande och samverkan - ett styrkeområde (IPLS-FoU)

Medicin- och vårdstudenter som övar tillsammans med en simuleringsdocka.

Styrkeområdet Interprofessionellt lärande och samverkan (IPLS-FoU) vid Medicinska fakulteten är en strategisk satsning. Syftet är att fakulteten ska vara ledande inom forskning och utveckling av hälso- och sjukvårdens utbildningar och praktik.

Genom anknytningsavtalet till RALF  är hela Sydöstra sjukvårdsregionen närmare sammanknutet vad gäller forskning och utveckling. LiU och Sydöstra sjukvårdsregionen ser interprofessionellt lärande och samverkan som ett styrkeområde av ömsesidigt strategiskt intresse.

Betydelsen av interprofessionellt teamarbete och samverkan inom vården har länge betonats av WHO och har de senaste åren uppmärksammats i UKÄ:s utvärderingar av hälso- och sjukvårdsutbildningarna.

  • Interprofessionellt lärande (IPL), innebär att två eller flera professioner lär tillsammans med varandra i syfte att förbättra samarbete och kvalitet i vården. 
  • Interprofessionell kompetens handlar om att utveckla kunskap, attityder och förhållningssätt som gör att man anpassar sina egna professionella bedömningar och insatser i relation till andra professioner i patientens vårdprocess.

Interprofessionell kompetens är en del av den professionella kompetensen. Den kunskapen nödvändig för att framtidens hälso-och sjukvård och omsorgsverksamhet ska kunna bedrivas med hög kvalitet, ökad patientsäkerhet samt ökad patientnytta.

En kontinuerlig utveckling av IPL är därför ett viktigt gemensamt ansvar för alla grundutbildningsprogram.

Uppdraget

Styrkeområdet IPLS-FoU har i uppdrag att:

  • Stimulera och driva forskning med inriktning mot IPL.
  • Stimulera och driva pedagogisk utveckling inom IPL på alla utbildningsnivåer.
  • Främja och utveckla IPL lokalt, regionalt, nationellt och internationellt i nära samverkan med företrädare för universitet/högskolor, regioner och det omgivande samhället.
  • Verka för långsiktig implementering av ny kunskap inom IPL för att säkerställa succession och hållbarhet i både utbildning och vård.

Forskning

Pedagogisk utveckling av interprofessionellt lärande (IPL)

Ett omfattande revideringsarbete av medicinska fakultetens IPL-curriculum genomfördes och implementerades 2016 . Utredningen s resultat stämmer väl överens med WHOs Global Competency and Outcomes Framework for Universal Health Coverages.

Nätverk

Styrkeområdet för interprofessionellt lärande har ett brett utbyte både i Sverige och internationellt och ingår i flera nätverk. 

Internationella nätverk för främjande av utbildning inom och forskning om interprofessionellt lärande finns idag etablerade över hela världen och IPLS-FoU är aktiva medlemmar på olika nivåer i såväl de globala, nordiska som svenska nätverken. De olika nätverken är länkade till varandra. LiU medverkade till att 2018 starta SvIPnet , det svenska nätverket för interprofessionellt lärande och samverkan.


Samverkan

Medicinska fakulteten och LiU har en ledande position inom interprofessionellt lärande, nationellt och internationellt, sedan starten 1986. I samband med att läkarprogrammet vid LiU regionaliserades utvecklades ett nära samarbete mellan lärosäten och sjukvårdshuvudmän i sydöstra sjukvårdsregionen.

Det har i sin tur skapat ett nätverk av kunniga personer som tillsammans lär och utvecklar utbildningarna och vårdens praktiker.
Utvecklingen av kommunernas uppdrag inom hälso-och sjukvård har skapat ett nära samarbete mellan styrkeområdet och kommunala verksamheter, i första hand inom Östergötlands län.

Uppdraget för styrkeområdet IPLS-FoU är även att verka för långsiktig implementering av ny kunskap inom IPL för att säkerställa succession och hållbarhet i både utbildning och vård. Detta görs bland annat i form av workshops där nyckelpersoner deltar för att i sin tur överföra kunskapen i sina verksamheter.

Ledningsgrupp

Andra styrkeområden vid LiU

e-Hälsa.

e-Hälsa

e-Hälsa är ett styrkeområde vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Styrkeområdenas uppdrag är att bedriva internationellt framstående forskning, samt skapa en inkluderande forskningsmiljö med hög vetenskaplig nivå.

Illustration av cancerceller och nätverk.

Styrkeområdet Cancer

Cancer är ett gemensamt forskningsnätverk för forskare och kliniker vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Nätverket inkluderar cirka 40 forskargrupper, där forskningen riktas mot cancerdiagnos, patogenes och behandling.

DNA-sekvensering

Forensiska vetenskaper - ett styrkeområde

Forensiska vetenskaper är ett styrkeområde som är ett öppet och inkluderade nätverk av forskare inom området. Styrkeområdet anordnar årliga nätverksmöten, seminarier, kurser och utlyser forskningsmedel för projekt och seed-grants.

Mycoplasmabakterier i förstoring

Infektion och inflammation - ett styrkeområde (MIIC)

Infektioner och inflammatoriska tillstånd utgör allvarliga problem för människors hälsa. MIIC:s övergripande mål är att utföra högkvalitativ grund- och klinisk forskning vilket förväntas ge nya resultat som kan bidra till bättre hälsa.

Neuroner

Systemneurobiologi - ett styrkeområde

Systemneurobiologi är en satsning på ett gemensamt styrkeområde mellan Linköpings universitet och Region Östergötland som syftar till att stärka forskningen inom det medicinska området.

Viruvian man

Cirkulation och metabolism - CircM

CircM är ett styrkeområde och ett forskningsnätverk för forskare vid Linköpings universitet och Region Östergötland inom forskningsområdet cirkulation och hjärt-kärlrelaterade metabola riskfaktorer.

Organisation