10 maj 2019

De trodde på 20 deltagare (max) - men det kom 85. Intresset för utbildningsdagen var så stort att Helix fick överge Universitetsklubben och hyra större lokaler i Linköping konsert och kongress.

Bara glada miner bland talarna på utbildningsdagen: Martina Berglund, Andreas Wallo, Mattias Elg och Jason Martin. Intresset var långt över förväntan.

Många skäl att mäta

Temat för utbildningsdagen var ”Mäta för att leda”, och Helix föreståndare Mattias Elg konstaterade att ämnet uppenbarligen var högintressant.

- Det här är vår största utbildningssatsning hittills och första gången vi arrangerar en så omfattande kurs över en hel dag. Att intresset är så stort känns skitbra, det kan du citera mig på.

- Mätningar är något som blir mer och mer aktuellt. Det är också något centralt för Helix och berör flera av våra forskningsområden, säger han.

I inledningen ställde Mattias Elg själv frågan ivarför det är viktigt att mäta och följa upp en verksamhet. Mäta innebär för övrigt inte bara kvantitativa undersökningar med siffror och statistik utan lika mycket kvalitativa uppföljningar i till exempel intervjuform.

Flesta felen märks inte

Ett svar är att feedback är centralt för allt lärande och därmed utveckling av en verksamhet. Ett annat är att det i alla verksamheter pågår saker som inte är bra. Genom mätningar och uppföljningar går det att komma åt i alla fall en del av detta.

Mattias Elg.

- Det finns undersökningar som visar att 90 procent av alla misstag och problem aldrig lyfts upp till ytan. Kanske är siffran ännu högre. Det finns många fel där medarbetarna inte ens är medvetna om att det är något fel.

Förutom lärande och styrning har forskare definierat ytterligare sex skäl för att mäta en verksamhet: utvärdera, budgetera, motivera, förbättra, fira (egna framgångar) och gynna (den egna verksamheten). Att utvärdera verksamheten är det vanligaste motivet, därefter kommer behovet att styra/kontrollera.

Mattias Elg menar att det är avgörande att veta vad man ska mäta och vad resultaten sedan ska användas till. Det är också viktigt att avgöra vad som är slumpmässiga variationer, ”brus”, i undersökningen, och vad som är faktiska avvikelser. Risken finns annars att organisationen reagerar på saker som är helt normala och kan lämnas utan åtgärd.

Kan upplevas kontrollerande

85 personer deltog under utbildningsdagen.

Utformningen av mätningarna spelar också stor roll.

- Delaktigheten ökar om medarbetarna själva är med och designar undersökningen. Annars finns risken att mätningen bara upplevs som kontrollerande och att målen inte är realistiska.

Utbildningsdagen kommer att följas upp med ett kursprogram under hösten för organisationer och företag som vill fördjupa sina kunskaper. För partners till Helix är utbildningen gratis. För Helix innebär mötet med praktiker på kurserna viktig input till befintliga och kommande forskningsprojekt. Det är också ett sätt att sprida och nyttiggöra forskningsresultat.

Tre föredrag under utbildningsdagen

Jason Martin.

Mätningar och lärande

Som man mäter får man svar. Det var en viktig del av budskapet i Jason Martins föredrag om mätningars betydelse för att lära och förbättra. 

Lärandet i en organisation kan se olika ut och variera från kunskapsinhämtning för att förbättra befintliga processer till kreativt, fritt lärande för att förändra en verksamhet. Beroende på vad som är viktigast i en viss situation, kan mätningarna utformas på olika sätt.

- Sen finns det en påverkan på andra hållet också. Den kultur vi har i ett företag påverkar de mätningar som vi gör, säger Jason Martin.

Konkreta tips att är öka chefernas kunskap om lärande/mätningar, tänka efter noga vad som behöver mätas och att göra mätningarna lätta att förstå. Det är också bra om de integreras i verksamheten och hålls på en så låg nivå i organisationen som möjligt.

- Tvingas man hantera mätningar som man inte förstår syftet med uppstår irritation. Det blir en negativ lärmiljö. Men det går att vända detta om man tänker till.

Andreas Wallo.

Viktigt, men svårt, mäta HR

Mäta HR, går det? Är det viktigt? Svar: Ja och ja, men det är svårt och innebär också risker. Rekommendationen från Andreas Wallo är ändå att göra ett försök.

Till svårigheterna hör att HR-arbete är komplext och att resultaten är svåra att leda i bevis. Medarbetarsamtal, rekrytering och insatser för lägre sjukfrånvaro är viktigt, men vilka konsekvenser det får för organisationen i stort blir ofta otydligt. Förändringar kan bero på många andra faktorer också.

Bland riskerna finns att mätning objektifierar medarbetare och mest ser dem som kostnader, att komplicerade frågor förenklas alltför mycket och att mätningen i sig blir målet, inte medlet. Ibland görs mätningar också mest av HR för HR, utan större intresse i den övriga organisationen.

Och möjligheterna? Andreas Wallo hävdar att mätningar gör att HR-avdelningen talar samma ”språk” som företagsledningen och därmed ökar dess legitimitet. De ger också faktaunderlag för att utveckla verksamheten och förbättra lärandet i organisationen.

 

Martina Berglund.

Att visualisera resultaten

Att mäta en verksamhet är en sak, att sedan visualisera mätningen är minst lika viktigt.

Inom industrin, som Martina Berglund studerar, används ofta informationstavlor för att snabbt få en överblick av produktionen och föra över kunskap mellan exempelvis olika skiftlag. Det kan vara både enkla whiteboardtavlor och digitala skärmar.

- Påfallande ofta ser tavlorna ut som stora Excelblad, vilket man kan fundera över. Det är viktigt att tänka på vad som ska vara i fokus och att olika användare har olika behov, säger Martina Berglund.

Ett vanligt problem med informationsskärmar är att medarbetare upplever att innehållet inte fyller någon funktion. Rutinerad personal kan tycka att de redan har tillräcklig kunskap och att det bara stjäl tid att läsa av tavlan eller skärmen. En och samma skärm kan också fungera väldigt olika för olika grupper.

- Man måste ta hänsyn till både människa, teknik och organisation för att informationen ska bli funktionell, säger Martina Berglund.

Kontakt

Relaterat innehåll