jasma02

Jason Martin

Universitetsadjunkt

Hur organiserar man för att skapa förutsättningar för organisatoriskt lärande? Min forskning fokuserar på hur man organiserar funktionen kvalitetsutveckling och vilka kompetenser som möjliggör både anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande. 

Att organisera effektiv kvalitetsutveckling


Ökad konkurrens och snabbare utvecklingstakt medför nya utmaningar för organisationer att motsvara och helst överträffa kundernas förväntningar. Traditionellt sett har funktionen kvalitetsutveckling fokuserat på ständiga förbättringar snarare än på utveckling. Balansen mellan resurseffektivitet och krav på innovation och utveckling har dock blivit allt viktigare för framgångsrika organisationer, vilket ställer delvis nya krav på kvalitetsutveckling som funktion. Hur kvalitetsutveckling bör organiseras och vilka kompetenser det kräver är kärnan i min forskning. 

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Korta fakta
Visa/dölj innehåll

Uppdrag

Doktorandrepresentant i styrelsen för CTE, Centrum för tillämpad etik på Linköpings universitet.

Sociala medier

Undervisning
Visa/dölj innehåll

Jag undervisar huvudsakligen i kvalitetsutveckling på grundläggande och avancerad nivå inom LiU:s tekniska fakultet, men jag undervisar också inom ämnen som pedagogik och HRM/HRD.

Handleder examensarbeten på masternivå med inriktning mot kvalitetsutveckling (TQIE33) inom LiU:s olika civilingenjörsprogram.

Undervisar inom kurserna

  • TMQU03 Offensiv kvalitetsutveckling (kursansvarig)
  • TMQU08 Kvalitets- och verksamhetsutveckling
  • TMQU46 Kvalitetsledning
  • TMQU12 Lean production 
  • TETS44 Logistik och kvalitetsutveckling
  • TPPE91 Produktionssystemets planering och ekonomi
  • 759G45 HRD: Learning, training, development, education and change in organizations
  • 759G07 Lärande och kompetensutveckling i arbetslivet
  • 759G52 Arbetsplatsförlagd utbildning
  • 734G57 Ledarskap, lärande och utveckling (LELU)
 

Forskning
Visa/dölj innehåll

Strävan efter kvalitet handlar om att skapa varor och tjänster som tillgodoser eller helst överträffar kundernas förväntningar.  Kvalitetsutveckling handlar, i sin tur, om att systematiskt analysera och förbättra de processer som skall leda till nöjda kunder. Traditionellt sett har funktionen kvalitetsutveckling varit fokuserad på själva förbättringsarbetet, det vill säga att med hjälp av principer, praktiker och tekniker systematiskt arbeta med ständiga förbättringar i organisationer. 

Ny teknik, digitalisering och nya sätt att arbeta samt kommunicera skapar emellertid alltmer medvetna och välinformerade kunder där ledtiderna på varu- och tjänsteutveckling blir allt snabbare. I strävan att förbättra kvaliteten samt att öka konkurrensförmågan blir det således allt viktigare för organisationer att förstå och lära sig mer om framtida kundbehov, där betydligt mer fokus måste läggas på innovation och utvecklingsinriktning. Att balansera kraven på resurseffektivitet tillsammans med kraven på förnyelse och utveckling ställer krav på organisatoriskt lärande, det vill säga att organisationer måste bemästra både anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande för att vara effektiva. 

Att möjliggöra ständigt förbättringsarbete och utvecklingsinriktning och skapa förutsättningar för organisatoriskt lärande blir därför nyckelförmågor för organisationer och skapar delvis helt nya utmaningar och möjligheter för kvalitetsutveckling som funktion och för de kvalitetsprofessionella som har som huvuduppgift att arbeta med kvalitetsutveckling. 
Min forskning fokuserar därför på att undersöka hur kvalitetsutveckling bör organiseras och hur kvalitetsprofessionella kan skapa förutsättningar för organisatoriskt lärande. En viktig del i min forskning handlar också om kompetenser där jag försöker identifiera och beskriva vilka kompetenser som krävs för effektiv kvalitetsutveckling.
 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

Organisation
Visa/dölj innehåll