jasma02

Jason Martin

Universitetslektor

I min forskning och undervisning fokuserar jag särskilt på hur man utifrån ett kompetensperspektiv kan förstå hur organisationer framgångsrikt kan hantera förändring för att möjliggöra både anpassning och utveckling i verksamheten.

Att organisera effektiv kvalitetsutveckling


Kombinationen av teknikutveckling, hållbarhetskrav samt social förändring påverkar i hög grad utvecklingen av arbetssätt och arbetsliv i samhället. Kunskap och förståelse om hur dessa mekanismer påverkar organisationer blir centralt i att förstå hur organisationer bör förändra sig och utveckla förmågor för att på ett hållbart sätt tillmötesgå nya och ständigt framväxande kundbehov. Kundbehovsdriven och hållbar förändring i organisationer präglas i hög grad av väl fungerande processer för kunskapsutveckling och organisatoriskt lärande, vilket sätter i sin tur sätter kompetenser och hur man kan utveckla nödvändiga kompetenser för organisatorisk förändring, i fokus.

Jag är universitetslektor i kvalitetsteknik på Tekniska fakulteten vid Linköpings universitet. Jag är även knuten till HELIX Competence Centre vid Linköpings universitet och till avdelningen för Service Management and Logistics vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

Korta fakta
Visa/dölj innehåll

Kort CV

 • Universitetslektor (2020)
 • Uppdrag som kursansvarig och examinator
 • Biträdande handledare för doktorand
 • Föredragshållare och seminarieledare inom akademi, näringsliv och offentlig verksamhet.
 • Fil. dr i industriell ekonomi med inriktning mot kvalitetsteknik, IEI, LiU (2019)
 • Fil. mag. i HRM/HRD, IBL, LiU (2015) 
 • Fil. mag. i tillämpad etik , IKK, LiU (2015)
 • Forskningsassistent vid avdelningen för Logistik- och Kvalitetsutveckling, IEI, LiU (2015-2016)
 • VD (2008-2011)
 • Konsult i organisationsutveckling (2005-2008, 2011-2015)
 • Reservofficer i Försvarsmakten (2006-2014)
 • Yrkesofficer i Försvarsmakten (1992-2006)

Uppdrag

 • Koordinator för forskningscentret HELIX Competence Centre vid Linköpings universitet (2020-)
 • Forskarrepresentant i styrgruppen för värdegrundsarbetet vid Linköpings universitet. (2019-)
 • Styrelseledamot styrelsen för Centrum för tillämpad etik (CTE) vid Linköpings universitet. (2018-)
 

Forskning
Visa/dölj innehåll

Strävan efter kvalitet handlar om att skapa varor och tjänster som tillgodoser eller helst överträffar kundernas förväntningar.  Kvalitetsutveckling handlar, i sin tur, om att systematiskt analysera och förbättra de processer som skall leda till nöjda kunder. Traditionellt sett har funktionen kvalitetsutveckling varit fokuserad på själva förbättringsarbetet, det vill säga att med hjälp av principer, praktiker och tekniker systematiskt arbeta med ständiga förbättringar i organisationer. 

Ny teknik, digitalisering och nya sätt att arbeta samt kommunicera skapar emellertid alltmer medvetna och välinformerade kunder där ledtiderna på varu- och tjänsteutveckling blir allt snabbare. I strävan att förbättra kvaliteten samt att öka konkurrensförmågan blir det således allt viktigare för organisationer att förstå och lära sig mer om framtida kundbehov, där betydligt mer fokus måste läggas på innovation och utvecklingsinriktning. Att balansera kraven på resurseffektivitet tillsammans med kraven på förnyelse och utveckling ställer krav på organisatoriskt lärande, det vill säga att organisationer måste bemästra både anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande för att vara effektiva. 

Att möjliggöra ständigt förbättringsarbete och utvecklingsinriktning och skapa förutsättningar för organisatoriskt lärande blir därför nyckelförmågor för organisationer och skapar delvis helt nya utmaningar och möjligheter för kvalitetsutveckling som funktion och för de kvalitetsprofessionella som har som huvuduppgift att arbeta med kvalitetsutveckling. 
Min forskning fokuserar därför på att undersöka hur kvalitetsutveckling bör organiseras och hur kvalitetsprofessionella kan skapa förutsättningar för organisatoriskt lärande. En viktig del i min forskning handlar också om kompetenser där jag försöker identifiera och beskriva vilka kompetenser som krävs för effektiv kvalitetsutveckling.
 

Undervisning
Visa/dölj innehåll

Jag föreläser och undervisar huvudsakligen i kvalitetsutveckling i kurser för ingenjörs- och civilingenjörsprogram på grundläggande och avancerad nivå på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) vid Linköpings universitet. Jag är bland annat kursansvarig i kursen Offensiv kvalitetsutveckling (TMQU03) och kursen Kvalitetsledning (TMQU46) och jag handleder även examensarbeten på masternivå med inriktning mot kvalitetsutveckling (TQIE33) inom LiU:s olika civilingenjörsprogram. Jag undervisar även i pedagogik och HRM/HRD för HR-programmet och Pedagogik 1-4 på Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) vid Linköpings universitet.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

Organisation
Visa/dölj innehåll