Två kvinnor diskuterar framför en whiteboard-tavla
David Brohede

En utbildning för dig som är yrkesverksam inom barn- och ungdomspsykiatrin och ska handleda inom metoden TF-KBT. Du ska ha godkänd utbildning i TF-KBT och gedigen erfarenhet av metoden vid PTSD hos barn utsatta för olika former av traumatiserande händelser.

Om utbildningen

Med TF-KBT avses den evidensbaserade behandlingsmodell inom traumafokuserad kognitiv beteendeterapi som utvecklats särskilt för barn och ungdomar 3 - 18 år av dr Esther Deblinger, dr Anthony Mannarino och dr Judith Cohen. Utbildningens fokus är handledning i TF-KBT och syftar varken till generell handledarutbildning eller utbildning till utbildare i TF-KBT. Utbildningen har tagits fram av Barnafrid i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd, THL i Finland, och syftar till att deltagaren efter utbildningen självständigt ska kunna bedriva handledning i metoden till terapeuter med godkänd utbildning i TF-KBT i Sverige respektive Finland. 

Innehåll och arbetsformer

Utbildningen ges på distans och all undervisning sker online. Kursen innehåller fyra teoretiska block med föreläsningar och workshop med inriktning på:
• TF-KBT, fördjupning
• Fördjupad kunskap om psykotraumatologi och psykiatrisk samsjuklighet
• Handledning
• Etik

Föreläsningar hålls på engelska av expertföreläsare från Norge, Finland och Sverige. Parallellt ingår handledningspraktik samt handledning på handledning vid tio tillfällen á tre timmar vilken genomförs på svenska respektive finska i separata handledningsgrupper av certifierade utbildare/handledare i TF-KBT. Kursdeltagarna förväntas själva ordna ett handledaruppdrag för att praktisera handledning av en grupp terapeuter med godkänd utbildning i TF-KBT och pågående behandlingsärenden.

Målgrupp

För att vara behörig till utbildningen behöver du uppfylla följande tre kriterier:

1. Förkunskaper från universitet/högskola eller motsvarande erforderliga teoretiska förkunskaper har den som är legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut med inriktning mot beteendeterapi/ kognitiv terapi/ kognitiv beteendeterapi.

2. Förkunskaper genom yrkesverksamhet erforderliga praktiska förkunskaper har den som, vid ansökningstillfället:
- genomgått grundkurs i TF-KBT med certifierad utbildare. Med grundutbildning avses genomförd webb-kurs, samt minst 2 dagars utbildning och 10 tillfällen handledning med certifierad utbildare.
- genomfört behandling med TF-KBT med ett minimum av 10 patienter, utbildningspatienter borträknade. I minst 7 av fallen skall föräldrar eller andra vuxna omsorgspersoner deltagit i behandlingen.

3. Yrkesverksamhet under kursen. Deltagaren ska under kursen ha en grupp att handleda. För behörighet krävs därför att den sökande kan uppvisa intyg från arbetsgivare eller uppdragsgivare om att hon/han under kurstiden kommer att:
- arbeta med handledning för grupper med behandlare som genomfört grundkurs i TF-KBT med godkänt resultat.

För samtliga sökande gäller även att den sökande ska ha:

• Anställning inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, eller inom annan verksamhet som bedriver barnpsykiatrisk vård för barn och unga i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen.
• Minst ett års erfarenhet av behandlingsarbete med barn och familjer på minst 50%

Du förväntas också komplettera din ansökan med intyg om utbildning, erfarenhet och anställning om din ansökan bedöms godkänd. Följande intyg ska efter besked från LiU lämnas in:

1. Grundprofession
2. Leg. psykoterapeut med inriktning mot KBT
3. Utbildning i TF-KBT med certifierade utbildare
4. Metoderfarenhet med minimum 10 patienter, minst 7 ärenden med barn och omsorgsperson
5. Arbetsgivarintyg om:
a. Anställning i verksamhet med uppdrag inom barnpsykiatrisk vård
b. Minst ett års erfarenhet av behandlingsarbete med barn och familjer på minst 50%
c. Tillgång till handledningspraktik med grupp TF-KBT-terapeuter

Omfattning och examination

Utbildningens omfattning är 7,5 högskolepoäng. För godkännande på kursen krävs ett aktivt deltagande i seminarier, arbete med egna handledningsgrupper och aktivt deltagande i handledning på handledning. Kursen examineras individuellt genom en skriftlig tentamen.

Kursplan

Här hittar du utbildningens kursplan.

Fler utbildningar i TF-KBT

Utbildningen ges av Barnafrid

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum som drivs vid Linköpings universitet med syfte att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. På Barnafrids webbplats hittar du som arbetar med barn och unga en kunskapsbank och -bibliotek, och nyheter om projekt och forskning inom ämnet.

Kontakt

Kontakta oss, vi svarar gärna på dina frågor

• Kursansvarig – om utbildningens innehåll och form.
• Projektsamordnare – om praktiska frågor, administration och ekonomi.

Uppdragsutbildning vid LiU