Systemvetare, kandidatprogram, 180 hp

Studenter i solen på Campus Valla

Vill du förstå hur IT påverkar oss människor och hur IT kan stödja och utveckla företag och offentliga organisationer? Systemvetenskap är en utbildning som ger dig kompetens att arbeta för att människor, organisationer och IT verkar i harmoni.

Systemvetenskap, kandidatprogram

HT 2019, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Systemvetenskap, kandidatprogram

HT 2020, Helfart, Linköping

Med en examen från kandidatprogrammet i systemvetenskap kommer du att ha en kompetens som är mycket eftertraktad på arbetsmarknaden. Du kommer att kunna se och förstå IT från flera olika perspektiv och kommer att kunna arbeta i det spännande gränslandet där organisation, teknik och människor möts. Vår utbildning är tvärvetenskaplig, verksamhetsnära och bygger till stor del på projektarbete, där du genom både teoretiska och praktiska kunskaper lär dig om samspelet mellan människa, teknik och organisation. Programmets upplägg ger även möjlighet till att göra praktik eller att studera en termin utomlands.

Två inriktningar

Kandidatprogrammet i systemvetenskap är en bred utbildning där du kan specialisera dig genom att välja en av våra två inriktningar. Den första inriktningen, management och verksamhetsutveckling, fokuserar på utveckling och användning av IT ur ett organisations- och ledningsperspektiv. Här får du utveckla kunskaper om digitalisering, IT-system om strategiskt stöd för verksamheter, samt ledning av exempelvis verksamhetförändringar kopplade till IT.  Den andra inriktningen, systemutveckling, fokuserar på konstruktion av IT-system i en verksamhetskontext och ger dig gedigen IT-kompetens. I särskilt fokus står mjukvarudesign och programmering och du kommer själv att kunna skapa nya system och tjänster.

Management och verksamhetsutveckling

Inriktningen Management och verksamhetsutveckling fokuserar på utveckling och användning av IT ur ett organisations- och ledningsperspektiv. Här får du utveckla kunskaper om digitalisering, IT-system om strategiskt stöd för verksamheter, samt ledning av exempelvis verksamhetförändringar kopplade till IT.  

Organisationer satsar i allt högre grad på olika typer av IT-system som stöd för att bedriva och utveckla sin verksamhet. Med ett ökat fokus på digitalisering ses IT-system ofta som en integrerad del av en organisations strategi och har därmed en avgörande betydelse för hur organisationer styrs. Denna inriktning syftar till att du ska förstå IT och digitalisering ur ett lednings- och organiseringsperspektiv. Du kommer bl. a. att studera verksamhetsprocesser, styrningsprinciper, organisationsfrågor och verksamhetsutveckling. Du kommer att få kunskaper om hur man kan samordna och utveckla verksamhet med hjälp av IT, samt att förstå vilka för- och nackdelar som användning av IT-system innebär för olika intressenter. Utöver ett IT-kunnande får du därmed en särskild kompetens avseende managementfrågor. Centrala kurser belyser organisatoriska aspekter och hur dessa kan förstås utifrån ett IT-perspektiv. Efter examen kommer du att ha kunskap om att IT-utveckling också handlar om verksamhetsutveckling, förstå hur IT-system påverkar organisationer, samt kunna arbeta med organisationsfrågor, strategiska frågor och frågor om verksamhetsstyrning som är kopplade till IT och digitalisering.

Systemutveckling

Inriktningen Systemutveckling fokuserar på konstruktion av IT-system i en verksamhetskontext och ger dig gedigen IT-kompetens. I särskilt fokus står mjukvarudesign och programmering och du kommer själv att kunna skapa nya system och tjänster.

I alla tänkbara sammanhang möter vi IT-system, vilket därmed innebär att IT utgör ett naturligt inslag i våra liv. IT bär med sig en stor potential och förändringskraft, men kan även ha negativ inverkan på verksamheter och samhället. Inriktningen systemutveckling syftar till att du ska få kunskap om design och konstruktion av IT-system som kan stödja olika verksamheter. Inriktningen sätter tekniken i förgrund och är i huvudsak teknisk till sin karaktär, men organisatoriska inslag är viktiga för att tydliggöra verksamhetssammanhanget. Detta innebär att informationsteknikens utveckling, design, implementering och användning är i fokus. Inriktningen ger dig kompetens i design av IT-system och innehåller kurser som tar upp programmeringsspråk, databaser, frågespråk, applikationer, samt objektorienterade arbetssätt. Efter examen kommer du att förstå hur IT-system används och är uppbyggda, ha förvärvat kunskap om systemutvecklingsansatser och -verktyg, samt förstå hur IT-system kan påverka företags och organisationers möjligheter att bedriva verksamhet.

De här ämnena läser du
Visa/dölj innehåll

Utbildnings- och programplan
Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Systemvetare

Systemvetenskap är en utbildning där kompetensen ligger i att verka för att människor, organisationer och IT verkar i harmoni. Efter utbildningen kan du arbeta i många olika arbetsroller såsom IT-konsult, verksamhetsutvecklare, organisationskonsult, webbutvecklare, IT-projektledare, IT-manager, IT-ansvarig, kravanalytiker, systemutvecklare, programmerare eller med kund- och användarstöd. Din unika kompetens efterfrågas i alla typer av branscher – både i den privata sektorn och i offentlig förvaltning. Programmet ger också behörighet till vidare studier på avancerad nivå.

Tidigare studenter

Nyheter och artiklar om utbildningen
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll