Masterprogrammet IT och management är en utbildning på avancerad nivå som fokuserar på samspelet mellan informationsteknik och management.

IT och management, masterprogram

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Idag efterfrågar många arbetsgivare medarbetare som har en förståelse för digitalisering och som kan förena kunskaper inom informationsteknik och verksamhetsfrågor – något som masterprogrammet i IT och management tagit fasta på. Utbildningen fördjupar därför kunskaperna inom detta område.

Du kan välja att inrikta dig på IT och arbeta med exempelvis webbdesign, systemintegration och arkitektur eller fokusera mer på management för att arbeta med organisationsutveckling samt strategi och styrning av och med IT. Oavsett vilken fokusering du väljer får du i programmet en förståelse för samspelet mellan IT och organisation. Programmet förenar ett djup inom IT och management och bidrar till aktuella och relevanta kunskaper inom området.

Programmet vänder sig till dig som tidigare har läst informatik, företagsekonomi, datavetenskap, kognitionsvetenskap eller andra närliggande ämnen. Under utbildningens första år läser alla samma kurser för att få kunskap inom området IT och management. Under det andra året väljer du att fördjupa dig inom IT eller management, genom att välja vilka kurser du läser under höstterminen. Det finns även möjlighet att läsa denna termin utomlands. Utbildningen avslutas med en masteruppsats som skrivs under vårterminen år två.

Framtida yrkesuppgifter kan handla om mer avancerade IT-projektuppdrag, projektledning eller avancerat arbete på interna IT-avdelningar. Möjliga yrkesroller kan vara verksamhetsutvecklare (Business Analyst), systemutvecklare, IT-designer, IT-projektledare eller IT-controller.

Har du tidigare läst en kandidatutbildning inom informatik får du genom masterprogrammet fördjupade informatikkunskaper. Detta gör dig konkurrenskraftig och attraktiv på arbetsmarknaden och du har möjlighet att arbeta med mer avancerade uppgifter inom IT-relaterade yrken.

Du som läst en ekonomiutbildning på kandidatnivå kan kombinerat med vår masterutbildning exempelvis arbeta som IT-controller eller genomföra ekonomiska utvärderingar av IT-relaterade projekt. Datavetare får genom denna utbildning en bredare förståelse för verksamhetsrelaterade IT-fenomen.

Detsamma gäller för kognitionsvetare som genom detta masterprogram kan kombinera sitt kunnande inom användbarhet och gränssnittsdesign med kunskap kring design av verksamheter och IT. Denna typ av djupare verksamhetsförståelse efterfrågas av många arbetsgivare och är inte minst viktig för IT-konsulter som arbetar i kundnära projekt.

Exempel på kurser som erbjuds inom programmet är:

  • Introduktion till IT och management
  • Kvalitativ forskning om IT och management
  • Digital innovation och design
  • Projektledning inom agila digitaliseringsprojekt
  • Digital förvaltning
  • IT-governance for Digitalization
  • Praktik - samverkan, profession och roller

Du kan välja att läsa antingen ett eller två år på programmet. Om du väljer att läsa ett år så avslutas studierna med att du skriver en magisteruppsats. Väljer du att läsa två år, så ges du stora möjligheter att själv forma din kompetensprofil genom valbara kurser och praktik hos valfri organisation. Höstterminen i årskurs 2 kännetecknas av stor valfrihet då du kan välja om du vill fördjupa dig inom IT eller management och läsa kurser inom ekonomi, informatik, datavetenskap, beteendevetenskap eller andra relevanta ämnen. Du har dessutom möjligheten att studera den terminen utomlands. Det andra året avslutas med att du skriver en masteruppsats.

Utbildningens arbetsformer

Digitalisering som innebär ett förändrat arbetssätt med hjälp av IT bär med sig en stor potential och förändringskraft, men kan även ha negativ inverkan på verksamhet och samhälle. I utbildningen är därför ett nyanserat och utforskande perspektiv på IT-system centralt. Vi eftersträvar att du som student ska vara så väl förberedd inför kommande yrkesliv som möjligt. En pedagogisk ledstjärna för programmets utformning är därför att kunskap förvärvas genom en växelverkan mellan teori och praktik, vilket innebär att utbildningen lägger stort fokus på att du som student ska få tillämpa dina teoretiska kunskaper praktiskt. Programmets lärare har en tydlig och aktiv koppling till aktuell forskning inom området, samtidigt som de samverkar med duktiga praktiker inom området. Undervisningen bedrivs ofta i projektform, vilket sätter projekt och projektledning i fokus och efterliknar därmed kommande yrkesverksamhet.

Det här läser du

Artiklar om utbildningen

Karriär och framtid

IT och management är en utbildning som ger dig särskilda kunskaper i att skapa harmoni mellan verksamhet och IT. Med fördjupade kunskaper inom digitalisering, styrning och verksamhetsutveckling kan du arbeta i många olika arbetsroller såsom IT-konsult, managementkonsult, IT-projektledare, verksamhetsutvecklare (Business Analyst), IT Controller, Business Intelligence-konsult, och systemutvecklare. Din unika kompetens efterfrågas i alla typer av branscher – både i den privata sektorn och i offentlig förvaltning. Programmet ger också behörighet till forskarutbildning.

Tidigare studenter

Närbild på leende ung man med brunt hår och glasögon

Bredden i utbildningen ger mig rätt förutsättningar

Programmet hjälpte mig att djupdyka in i IT och management vilket ledde mig till det jobb jag har i dag. Det gav mig  möjligheten att jobba inom ett helt nytt område som systems Engineer på Cisco i ett nytt land.

Julia Wistrand, alumn från masterprogrammet IT och management

Att agera översättare mellan IT, systemleverantörer och HR

Programmet gav mig möjlighet att fördjupa mig inom områden som jag var intresserad av. Det gav mig chansen att hamna i den roll jag har idag där jag arbetar med blandningen mellan min kandidat i HR och min master i IT och management.

Jacob Bergvall, alumn från masterprogrammet IT och management

Jacob är länken mellan kund och utvecklingsteam

Det är så roligt att få jobba inom en teknisk bransch med fokus på ledarskap och organisation. Att komplettera min tekniska kandidat med en master i IT och management är ett av de bästa beslut jag tagit.

Oscar Donnerin, alumn från masterprogrammet IT och management

Oscar, tidigare student

Oscar arbetar som Informationssäkerhetskonsult på Combitech i Linköping. Som konsult består Oscars huvudsakliga arbetsuppgifter av att genomföra säkerhetsgranskningar (ackrediteringar) av IT-system.

Sara Widman Börjesson tidigare student

Sara, tidigare student

Sara arbetar som IT-konsult på Capgemini, och går deras graduate-program IgnITe. Hon hjälper kunderna i deras digitala resa genom att kartlägga och analysera nuläget, designa och visualiserar önskat läge, samt beskriva processen för att nå dit.

Emma Svensson tidigare student

Emma, tidigare student

Emma arbetar på konsultbolaget Knowit. Emma arbetar inom affärsområdet Insight, och har fokus på marknadsföring och försäljning av Knowits tjänster inom IT- och informationssäkerhet.

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.