Forskarutbildning i design

Design handlar om framtida möjligheter. Designforskning inbegriper olika aktiviteter, från vetenskapliga undersökningar till experimenterande, ofta i innovativa kombinationer som styrs av behovet att fördjupa förståelsen för vad design är och hur design kan utvecklas i framtiden.
Tekfak forskarutbildning design - student i VR-labb

Samhället står inför stora utmaningar: klimatpåverkan, urbanisering, migration och krympande tillgång på icke-förnybara resurser. Design är ett brett, tvärvetenskapligt forskarutbildningsämne som genom systematisk, experimentell, människonära, estetisk och kritisk utforskning söker nya lösningar på dessa problem.

Forskarutbildningsämnet omfattar teknik och material, form och upplevelse, ingenjörskap och hantverksmässighet, samt nytta och etik. I forskarutbildningen blandas många olika kompetenser, intressenter, värden och mål med syfte att fördjupa förståelsen för vad design är och hur design kan utvecklas i framtiden. I utbildningen arbetar du med begrepp, teorier och metoder för att gestalta artefakter och forma produkter, tjänster och system samt sätter deras relation till människan i sitt sammanhang.

Inom ramen för utbildningen sker en del institutionstjänstgöring, såsom deltagande i grundutbildning. Detta förbereder doktorander för ett yrkesliv inom akademien. Tack vare en nära samverkan med andra aktörer utanför akademien förbereds doktoranderna även för en karriär utanför akademien och kan redan under studietiden bygga externa nätverk.

Vid Linköpings universitet finns forskning inom interaktions- och tjänstedesign, industridesign, design för hållbarhet, samt informations- och mediadesign. Utbildningen bedrivs vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), Institutionen för datavetenskap (IDA), och Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN).

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppstudier samt forsknings- och avhandlingsarbete. Doktoranderna deltar även aktivt i seminarier, gästföreläsningar och konferenser. Du möter studenter från många olika bakgrunder och får möjlighet till forskarutbildning i en mångdisciplinär miljö.

Dokument

Kontaktpersoner

Nya doktorer

Aktuella avhandlingar

Relaterat innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet