Design handlar om framtida möjligheter. Designforskning inbegriper olika aktiviteter, från vetenskapliga undersökningar till experimenterande, ofta i innovativa kombinationer som styrs av behovet att fördjupa förståelsen för vad design är och hur design kan utvecklas i framtiden.

Tekfak forskarutbildning design - student i VR-labb

Samhället står inför stora utmaningar: klimatpåverkan, urbanisering, migration och krympande tillgång på icke-förnybara resurser. Design är ett brett, tvärvetenskapligt forskarutbildningsämne som genom systematisk, experimentell, människonära, estetisk och kritisk utforskning söker nya lösningar på dessa problem.

Forskarutbildningsämnet design omfattar teknik och material, form och upplevelse, ingenjörskap och hantverksmässighet, samt nytta och etik. I utbildningen blandas många olika kompetenser, intressenter, värden och mål med syfte att fördjupa förståelsen för vad design är och hur design kan utvecklas i framtiden. I utbildningen arbetar du med begrepp, teorier och metoder för att gestalta artefakter och forma produkter, tjänster och system samt sätter deras relation till människan i sitt sammanhang.

Inom ramen för utbildningen sker en del institutionstjänstgöring, som deltagande i grundutbildning. Detta förbereder dig för ett yrkesliv inom akademien. Tack vare en nära samverkan med andra aktörer utanför akademien förbereds du även för en sådan karriär och kan redan under studietiden börja bygga externa nätverk.

Linköpings universitet bedriver forskning inom interaktions- och tjänstedesign, industridesign, design för hållbarhet, samt informations- och mediadesign. Utbildningen ges vid följande institutioner:

  • Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)
  • Institutionen för datavetenskap (IDA)
  • Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppstudier samt forsknings- och avhandlingsarbete. Doktorander deltar även aktivt i seminarier, gästföreläsningar och konferenser. Du möter studenter från många olika bakgrunder i en mångdisciplinär miljö.

Studieplan

Kontakt

Nyheter

Aktuella avhandlingar

Organisation

Forskarutbildning vid Linköpings universitet