Forskarutbildningen i pedagogiskt arbete vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) är inriktad mot forskning i och om förskola, fritidshem, skola och lärarutbildning.

De första doktoranderna antogs 2006. Utbildningen bedrivs i nära samarbete med lärarutbildningen. Det innebär dels att avhandlingsprojekten har relevans för förskola, fritidshem, skola och lärarutbildning, dels att doktoranderna under sin utbildning ges tillfälle att undervisa på de olika lärarprogrammen.

Forskningsfältet pedagogiskt arbete utmärks av att vara tvärvetenskapligt och praktiknära. Detta avspeglas även i forskarutbildningen som ger en bred vetenskaplig bas, med avseende på metod och teori. Den erbjuder vidare den enskilda doktoranden stora möjligheter att inom fältet utveckla och forma sin egen forskarprofil. I dagsläget finns fem huvudsakliga arbetsområden som våra medarbetare är aktiva i. Dessa är digital teknik och transformation av utbildning och samhälle, samspel och interaktion som pedagogisk verksamhet, barns vardagsliv och fritid i utbildning, profession i utbildning, samt utbildning och samhällsförändringar. Många av våra forskare arbetar inom flera av dessa områden, och även med forskningsfrågor som rör ytterligare områden.

Det finns två examina inom forskarutbildningen i pedagogiskt arbete. Licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng, varav 40 poäng är kurspoäng och 80 poäng är vetenskaplig uppsats. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng, varav 80 poäng är kurspoäng och resterande 160 poäng är avhandlingsarbete.

Utbildningens kursdel syftar både till att ge de forskarstuderande en gemensam bas inom forskningsfältet pedagogiskt arbete och till att utgöra stöd och fördjupning inför det egna avhandlingsarbetet. Förutom egen forskarutbildning kan en doktorandtjänst bestå av 20% assistenttjänstgöring, som till största delen utgörs av undervisning på lärarprogrammet. Detta innebär att utbildningen till doktor i de flesta fall motsvarar 5 års heltidsarbete. Genom forskarutbildningen i Pedagogiskt arbete får den studerande en examen som förbereder för såväl forskning som undervisning inom akademin, skolan och annan verksamhet med anknytning till undervisning och lärande.

Forskarutbildningskurser

Kurser

Allmän studieplan

Seminarier m.m.

Publikationer

Kalendarium

Relaterat innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet

Kontakt