Forskarutbildningen syftar till att ge breda ämneskunskaper inom statistikens centrala delar, fördjupade kunskaper inom något statistiskt specialområde, förmåga att kunna tillämpa de statistiska metoderna på praktiska problem, samt förmåga att följa den vetenskapliga litteraturen i ämnet och bedriva egen vetenskaplig forskning.

studenter sitter kring ett runt bord Stor vikt läggs vid den studerandes förmåga till statistisk metodutveckling. Dessutom ska den studerande utveckla förmåga att presentera och sprida sina forskningsresultat inom och utanför akademin.

Den forskarstuderande ska:

 • visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse för statistisk forskning,
  samt visa djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet,
 • visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med statistiska metoder i
  synnerhet,
 • visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning
  och bedömning av nya och komplexa företeelser,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet
  identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder
  bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra
  forskningsetiska bedömningar,
 • med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till
  kunskapsutvecklingen.

Utbildningen för doktorsexamen i statistik omfattar 240 hp och består av kurser om sammanlagt 90 hp och en avhandling om 150 hp.

Allmän studieplan

Kontakt

Doktorsavhandlingar i statistik

Forskarutbildning vid Institutionen för datavetenskap

Organisation