Företagsekonomi är ett komplext och mångfacetterat forskningsområde. Vid LiU bedrivs forskning i nära samverkan med företag och näringsliv inom fyra områden: Redovisning, revision och finans; Marknadsföring och innovation; Styrning, kunskap och projekt; samt Entreprenöriell organisering och entreprenörskap.

Forskarutbildningen syftar till att fördjupa den studerandes kunskaper inom det företagsekonomiska området och göra den studerande väl beredd för självständiga insatser inom forskning och utvecklingsarbete. Utbildningens mål är att ge den studerande förmågan att självständigt planlägga och genomföra en kvalificerad forskningsinsats samt att presentera och sprida sina forskningsresultat inom och utanför akademin.

Omfattning och genomförande

Utbildningen för doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng och består av en kursdel om 90 högskolepoäng och en avhandlingsdel om 150 högskolepoäng. Utbildningen för licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng och består av kurser om sammanlagt 45 högskolepoäng och en vetenskaplig uppsats om 75 högskolepoäng. Sådan examen kan antingen utgöra slutmål för utbildningen eller en etapp i utbildningen till doktorsexamen. 

Den studerande bör påbörja sitt vetenskapliga arbete redan under första årets studier och således bedriva forskningsarbete parallellt med kursbundna studier. 

Inom ramen för forskarutbildningen sker en del institutionstjänstgöring såsom deltagande i grundutbildning. Detta förbereder den forskarstuderande för ett yrkesliv inom akademien. Den nära samverkan med andra aktörer utanför akademien inom ramen för forskarutbildningen förbereder den forskarstuderande för ett yrkesliv även utanför akademien och stärker redan under forskarutbildningen doktorandens externa nätverk.

Utbildningen bedrivs vid Avdelningen för företagsekonomi. Här möter du studenter från många olika bakgrunder och får möjlighet till forskarutbildning i en mångdisciplinär miljö. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppstudier och handledning. Doktoranden deltar aktivt i seminarier, gästföreläsningar och konferenser.

Forskarstuderande vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling förväntas delta i gemensamma aktiviteter för att utveckla förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet, kompetens kring samhällets utveckling, göra forskningsetiska bedömningar och reflektera kring vetenskapens möjligheter och begränsningar i samhället och människors ansvar för hur den används.

 

Möt våra doktorander och doktorer

Allmän studieplan

Kontakt

Avhandlingar

Forskning

Lediga doktorandtjänster

Organisation

Forskarutbildning vid LiU