Funktionsförsäljning är en växande affärsmodell, som enligt världsledande miljöteknisk forskning, vid bland annat LiU, är en relevant pusselbit för att nå en hållbar samhällsutveckling. Ett föråldrat regelverk bör inte stå i vägen för denna utveckling.

Funktionsförsäljning innebär att gränserna mellan produkter och tjänster suddas ut, ägandet av produkter stannar hos tillverkande företag och kunden betalar i princip bara för den funktion som nyttjas. Det är en lärprocess för företagen och ett förändrat konsumtionsmönster hos kunden som ska övertygas om att det är bättre och billigare att köpa funktion i stället för att äga.

Campus US hösten 2017. Foto Thor BalkhedAffärsmodellen skapar incitament för val och tillverkning av produkter med lång livslängd och låga underhållskostnader, delning av tillgångar mellan flera användare samt en fördjupad samverkan mellan tillverkare och användare. Svenska tillverkande företag kan få stora konkurrensfördelar genom att erbjuda dessa miljömässigt hållbara och ekonomiskt konkurrenskraftiga tjänster eller funktioner.

Oklara regelverk bromsar utvecklingen

Både svenska och internationella regelverk är mycket oklara i förhållande till affärsmodellen i dess olika varianter och det saknas helt särskild reglering om funktionsförsäljning. Den juridiska forskningen rörande funktionsförsäljning är ännu bara i sin linda. Situationen är f.n. till och med så illa att den nu rådande rättsosäkerheten avhåller marknadsaktörer från att välja denna affärsmodell. Det behövs en ingående analys av hur intäkter och kostnader, tillgångar och skulder, risker och affärsmodeller påverkas vid olika former av funktionsförsäljning, för små och stora företag. Den affärsjuridiska forskningen runt funktionsförsäljning syftar till att minska denna osäkerhet samt att föreslå justeringar av regelverket, i den mån detta behöver förtydligas eller dess rättsliga effekter (rättsföljderna) justeras. I takt med att forskare börjat arbeta med frågeställningarna har djup och komplexitet uppdagats vilket synliggjort behovet av ytterligare fördjupande studier.

Behov av fortsatt forskning

LiU vill nu fördjupa forskningen inom redovisnings- och skatterätt för att belysa några av de mest centrala juridiska utmaningarna som följer av funktionsförsäljning.
Redovisningsrätt är ett förhållandevis nytt rättsområde, som är i ett skriande behov av fortsatt utveckling, både för det ekonomiska livet och för den affärsjuridiska utbildningen. De rättsliga frågor som aktualiseras i samband med funktionsförsäljning spänner över en rad rättsområden, såsom skatterätt, redovisning, obligationsrätt och sakrätt. Tillskjutande av medel till forskarutbildningen är dock kraftigt begränsad och möjliggör inte antagning av nya doktorander på regelbunden basis. För tillväxt och långsiktig utveckling välkomnas därför externa medel för att möjliggöra en rekrytering av nya unga doktorander.

Finansiera en doktorand

Vi söker fler möjliggörare som vill bistå med finansiellt stöd till två doktorander i skatterätt specialiserade inom redovisningsrätt och inkomstbeskattning samt inom moms. Förutsättningarna för att en sådan doktorand ska kunna producera relevanta forskningsresultat är utmärkta då LiU f.n. bedriver juridisk forskning om funktionsförsäljning. Det finns goda möjligheter till samfinansiering, men det är avgörande att hela projektet har finansieringsutfästelse redan från början - annars kan doktoranden inte antas till forskarutbildningen. Mycket god handledarkompetens finns att tillgå. Vid behov har vi även möjlighet att lyfta in handledarkompetens från ämnet - företagsekonomisk, särskild redovisning.

Gör det möjligt tillsammans med oss.

LiU alumn och givare, Andreas Norlén  

Att stödja affärsjuridisk forskning vid LiU är för mig en hjärtesak. Min tid vid LiU har betytt mycket för mitt sätt att analysera och tänka kring juridik och politik.
Andreas Norlén, riksdagens talman
Andreas Norlén, årets alumn 2019 Anna Nilsen

Angeläget område att stödja

En av de första personer att stödja fonden är riksdagens talman och alumn Andreas Norlén. Han har både studerat och forskat inom affärsjuridik samt varit ansvarig för de affärsjuridiska programmen vid Linköpings universitet. Andreas utsågs till Årets alumn 2019.

2004 disputerade Andreas Norlén på avhandlingen Oskälighet och 36 § avtalslagen

Relaterat innehåll

Kontakt