Företagsskatterätt – forskare och lärare

Mina intressen är breda och jag har arbetat rätt länge, så det är inte lätt att sammanfatta, men jag är i första hand skatterättsforskare med stort intresse för breda perspektiv rörande bland annat företagsbeskattning, externredovisning, civilrätt och proaktivitet i rättsliga sammanhang. Ett mål är att koppla samman praktiska perspektiv med teoretiska diton.

Undervisning och handledning i skatte- och redovisningsrätt

Undervisning är viktigt och jag har valt att undervisa mer än många forskare, det är både viktigt, utvecklande och roligt. Den mesta undervisningen rör skatte- och redovisningsrätt, inte minst kopplat till många kandidat- och masteruppsatser. Många gamla studenter är numera skatteexperter, vilket är väldigt roligt.

Därtill har jag skrivit ett par läroböcker; en om att skriva uppsats i rättsvetenskap och en om sambandet mellan redovisning och beskattning.

Jag är engagerad som handledare inom rättsvetenskap och inom redovisningsdelen av företagsekonomin. Här kommer jag i kontakt med ännu bredare fält inom juridiken, än mina egna frågor, till exempel immaterialrätt, skattepolitik, miljörätt, ansvarsregler, försäkringsrörelserätt med mera – men också med företagsekonomiska forskningsfrågor och forskningsmetoder. Jag handleder doktorander både inom och utanför Linköpings universitet. Två är i mål, Forssén (Örebro 2013, biträdande handledare) och Lindh (Umeå 2017, huvudhandledare).

Forskning med fokus på företagsskatterätt och externredovisningsrätt

Aktuell forskning 

En forskare har oftast väldigt mycket på gång, så det får bli ett urval, men jag kommer att arbeta med en nordisk fortsättning på undersökningen om avgörande tidpunkter. Något om framtiden för seden i god redovisningssed är också på gång, liksom en text om relationen mellan skattemässig neutralitet, reciprocitet och prissättning. Därtill troligen forskning om redovisningsfrågor i relationen näringsliv – det allmänna och något, kanske stort, om företeelsen funktionsförsäljning. 

Avslutade forskningsprojekt 

Det är svårt att sortera in mig som tillhörig något särskilt specifikt forskningsområde, men mest har jag arbetat med företagsskatterätt och externredovisningsrätt. Se närmare bland publikationer, bland vilka jag vill lyfta fram några mer centrala: 


Mål och metoder vid tolkning av skattelag – Med särskild inriktning på användning av förarbeten (doktorsavhandling, Uppsala 1997). Här undersöktes relationen mellan mål och metoder för skatterättslagtolkningen, bland annat med ledning av en undersökning av lagtolkningsmetoderna i tysk skatterätt. Undersökningen utmynnade i ett förslag till en lagtolkningsteori/-metod benämnd ”Målstyrd lagtolkning”. 

Kunskapsutveckling och beskattning – Om den inkomstskatterättsliga behandlingen av aktiebolagens utgifter för kunskapsutveckling (2005). Temat för undersökningen var hur företagens utgifter för kunskapsutveckling kategoriseras och behandlas i redovisning och beskattning. Det blev tydligt att många olika kategorier såsom lager, forskning och utveckling, aktualiseras och att skatteeffekterna mellan dessa skiljer sig mycket. Det kunde sålunda konstateras att skattesystemet inte är neutralt mellan olika metoder för kunskapsutveckling. Finansierad av Vetenskapsrådet och Nordic Tax Research Council.

Enkla bolag i inkomstskatterätten
(2014). Här undersöktes, brett och problematiserande, de centrala inkomstskatterättsliga problem som är förenade med att bedriva näringsverksamhet inom ramen för enkla bolag. Finansierat av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser och Nordic Tax Research Council.

Tidsfrågor i skatterättstillämpningen – Om de avgörande tidpunkterna i redovisning och beskattning och om betydelsen av händelser därefter
(2016, i skrivande stund under tryckning). Inom ramen för denna utredning undersöktes två centrala, men sparsamt belysta frågor; dels per vilken tidpunkt förhållanden som beskrivs i skatte- och redovisningsreglerna ska vara uppfyllda, för att reglerna ska tillämpas, dels vilken betydelse händelser efter denna tidpunkt eventuellt har, för de aktuella bedömningarna. Finansierad av Torsten Söderbergs stiftelse och Nordic Tax Research Council.

Jag samarbetar gärna med andra forskare i en rad olika sammanhang, både inom och utanför rättsvetenskapen (inte minst rörande redovisningsfrågor).

Korta faktaVisa/dölj innehåll

CV i korthet

  • Jur.dr. i Finansrätt, 1997 (Uppsala)
  • Docent i Affärsrätt, 2005 (Linköping)
  • Biträdande professor i Skatterätt, 2014 (Linköping)
  • Gästprofessor i skatterätt vid Örebro universitet, 2019 

Undervisning

  • Högre kurs i företagsskatterätt (affärsjuridiska programmen)
  • Högre kurs i företagsbeskattning (fristående kurs)
  • Mastersuppsatskursen (affärsjuridiska programmen)
  • Kandidatuppsatskursen (affärsjuridiska programmen)
  • Redovisningsteori (ekonomprogrammet)

PublikationerVisa/dölj innehåll

Handledning av doktorander på LiUVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll