Fotografi av Jan Kellgren

Jan Kellgren

Professor

Skatterättsforskare med stort intresse för breda perspektiv rörande skatter och externredovisning men också proaktivitet i rättsliga sammanhang samt frågor om rätt och moral. Jag är också affilierad professor i skatterätt vid Örebro universitet.

Företagsskatterätt – forskare och lärare

Mina intressen är breda och jag har arbetat rätt länge, så det är inte lätt att sammanfatta, men jag är i första hand skatterättsforskare med stort intresse för breda perspektiv rörande bland annat företagsbeskattning, externredovisning, civilrätt och proaktivitet i rättsliga sammanhang men också moral- och rättvisefrågor i en juridisk kontext.

Undervisning är viktigt och jag har valt att undervisa mer än många forskare. Främst har jag undervisat i skatte- och redovisningsrätt, inte minst kopplat till många kandidat- och masteruppsatser. Många gamla studenter är numera högt kvalificerade skatteexperter, vilket är väldigt roligt.

Därtill har jag skrivit några läroböcker; om att skriva uppsats i rättsvetenskap, om sambandet mellan redovisning och beskattning (2004, 2008 och 2014), om proaktiv användning av rätten (2021) samt om rätt och moral (2022 och 2024) samt ett antal artiklar om juridik och pedagogik.

Jag är engagerad som handledare inom rättsvetenskap och inom redovisningsdelen av företagsekonomin. Här kommer jag i kontakt med ännu bredare fält inom juridiken, än mina egna frågor, till exempel immaterialrätt, upphandlingsrätt, skattepolitik, miljörätt, ansvarsregler, försäkringsrörelserätt med mera – men också med företagsekonomiska forskningsfrågor och forskningsmetoder. Jag handleder, och har handlett, doktorander både inom och utanför Linköpings universitet.

Forskning med fokus på affärsmodeller för cirkulär ekonomi, automatiserad finansiell rapportering (och mycket annat) 

Aktuell forskning

En forskare har oftast väldigt mycket på gång, så det får bli ett urval, men nu och de senaste åren har fokus legat på nydanande affärsmodeller och tekniker för cirkulär ekonomi och framför allt skatterätten rörande sådana fenomen och innovationer. Inom ramen för en stor forskargrupp forskar jag på automatisering av finansiell information och rapportering (redovisning och beskattning). 

Avslutade forskningsprojekt

Det är svårt att sortera in mig som tillhörig något särskilt specifikt forskningsområde, men mest har jag arbetat med företagsskatterätt och externredovisningsrätt. Se närmare bland publikationer, bland vilka jag vill lyfta fram några mer centrala: 
 
Mål och metoder vid tolkning av skattelag – Med särskild inriktning på användning av förarbeten (doktorsavhandling, Uppsala 1997). Här undersöktes relationen mellan mål och metoder för skatterättslagtolkningen, bland annat med ledning av en undersökning av lagtolkningsmetoderna i tysk skatterätt. Undersökningen utmynnade i ett förslag till en lagtolkningsteori/-metod benämnd Målstyrd Lagtolkning.
 
Kunskapsutveckling och beskattning – Om den inkomstskatterättsliga behandlingen av aktiebolagens utgifter för kunskapsutveckling (2005). Temat för undersökningen var hur företagens utgifter för kunskapsutveckling kategoriseras och behandlas i redovisning och beskattning. Det blev tydligt att många olika kategorier såsom lager, forskning och utveckling, aktualiseras och att skatteeffekterna mellan dessa skiljer sig mycket. Det kunde sålunda konstateras att skattesystemet inte är neutralt mellan olika metoder för kunskapsutveckling.
 
Enkla bolag i inkomstskatterätten (2014). Här undersöktes, brett och problematiserande, de centrala inkomstskatterättsliga problem som är förenade med att bedriva näringsverksamhet inom ramen för enkla bolag (som kan benämnas t.ex. joint ventures, konsortier etc.)
 
Tidsfrågor i skatterättstillämpningen – Om de avgörande tidpunkterna i redovisning och beskattning och om betydelsen av händelser därefter (2016). Inom ramen för denna utredning undersöktes två centrala, men sparsamt belysta frågor; dels per vilken tidpunkt förhållanden som beskrivs i skatte- och redovisningsreglerna ska vara uppfyllda, för att reglerna ska tillämpas, dels vilken betydelse händelser efter denna tidpunkt eventuellt har, för de aktuella bedömningarna.
 
Funktionsförsäljning (2020). Inom ramen för detta tvärvetenskapliga projekt undersökte vi bl.a. redovisning och beskattning vid den cirkulära affärsmodellen funktionsförsäljning, som innebär att det som säljs är funktion (teknikneutralt), inte materiella tillgångar eller mer precist definierade, avgränsade tjänster.
 
Balanserade termiska nät (2022) är en nydanande teknik för delning av överskottsvärme mellan fastigheter (istället för att ventilera bort densamma). I ett nyligen avslutat tvärvetenskapligt projekt om dessa frågor undersöktes bl.a. skattefrågorna kring drift av sådana system.

Korta fakta

CV i korthet

 • Jur.dr. i Finansrätt, 1997 (Uppsala)
 • Docent i Affärsrätt, 2005 (Linköping)
 • Biträdande professor i Skatterätt, 2014 (Linköping)
 • Gästprofessor i skatterätt vid Örebro universitet, 2019 

Undervisning

 • Högre kurs i företagsskatterätt (affärsjuridiska programmen)
 • Skatterätt (affärsjuridiska programmen)
 • Beskattningsrätt (ekonomprogrammet)
 • Indirekt beskattning och proaktiv skatterätt (affärsjuridiska programmen)
 • Proaktiv affärsrätt (fristående kurs)
 • Mastersuppsatskursen (affärsjuridiska programmen)
 • Kandidatuppsatskursen (affärsjuridiska programmen)
 • Allmän Rättslära III  (affärsjuridiska programmen)
   

Publikationer

Omslag för publikation ''
Jan Kellgren (2021)

Law and sustainable development: swedish perspectives , s.53-67

Omslag för publikation ''
Olle Karlsson, Jan Kellgren, Eleonor Kristoffersson (2019)

Skattenytt: akademisk årsskrift , Vol.Akademisk årsskrift 2019 , s.45-147

Senaste publikationer

2024

Jan Kellgren (2024) Näringsbeskattning i realtid: särskilt om hur det skulle funka ihop med dagens materiella skatteregler Festskrift till Åsa Gunnarsson, s. 203-216
Jan Kellgren (2024) Beskattning på grund av dispositionsrätt?: En kommentar med anledning av HFD 2024 ref. 20 Svensk skattetidning, s. 222-232
Jan Kellgren (2024) Normativt uppdrag: - om rättskunnigas normativa ställningstaganden, särskilt utanför rättstillämpningen

2023

Jan Kellgren, Klas Innerstedt (2023) 66 kap. Inkomstskattelagen
Jan Kellgren, Klas Innerstedt (2023) 55 kap. Inkomstskattelagen
Jan Kellgren, Klas Innerstedt (2023) 35a kap. Inkomstskattelagen
Jan Kellgren, Klas Innerstedt (2023) 54 kap. Inkomstskattelagen
Jan Kellgren, Klas Innerstedt (2023) 35 kap. Inkomstskattelagen
Jan Kellgren, Klas Innerstedt (2023) 22 kap. Inkomstskattelagen
Jan Kellgren, Klas Innerstedt (2023) 14 kap. Inkomstskattelagen

Forskningsprojekt

Handledning av doktorander på LiU

Jag är handledare även för Femke van der Zeijden, industridoktorand från PwC Sverige samt bi-handledare för Anton Magnusson vid Umeå universitet

Nyheter

Organisation