Fotografi av Jan Kellgren

Jan Kellgren

Professor

Skatterättsforskare med stort intresse för breda perspektiv rörande skatter och externredovisning men också proaktivitet i rättsliga sammanhang samt frågor om rätt och moral. Jag är också affilierad professor i skatterätt vid Örebro universitet.

Företagsskatterätt – forskare och lärare

Mina intressen är breda och jag har arbetat rätt länge, så det är inte lätt att sammanfatta, men jag är i första hand skatterättsforskare med stort intresse för breda perspektiv rörande bland annat företagsbeskattning, externredovisning, civilrätt och proaktivitet i rättsliga sammanhang men också moral- och rättvisefrågor i en juridisk kontext.

Undervisning är viktigt och jag har valt att undervisa mer än många forskare. Den mesta undervisningen rör skatte- och redovisningsrätt, inte minst kopplat till många kandidat- och masteruppsatser. Många gamla studenter är numera skatteexperter, vilket är väldigt roligt.

Därtill har jag skrivit några läroböcker; om att skriva uppsats i rättsvetenskap, om sambandet mellan redovisning och beskattning (4:e upplagan kommer i höst), om proaktiv användning av rätten (2021) samt om rätt och moral (2022).

Jag är engagerad som handledare inom rättsvetenskap och inom redovisningsdelen av företagsekonomin. Här kommer jag i kontakt med ännu bredare fält inom juridiken, än mina egna frågor, till exempel immaterialrätt, skattepolitik, miljörätt, ansvarsregler, försäkringsrörelserätt med mera – men också med företagsekonomiska forskningsfrågor och forskningsmetoder. Jag handleder, och har handlett, doktorander både inom och utanför Linköpings universitet. 

Forskning med fokus på affärsmodeller för cirkulär ekonomi, automatiserad finansiell rapportering (och mycket annat) 

Aktuell forskning

En forskare har oftast väldigt mycket på gång, så det får bli ett urval, men nu och de senaste åren har fokus legat på nydanande affärsmodeller och tekniker för cirkulär ekonomi och framför allt skatterätten rörande sådana fenomen och innovationer. Inom ramen för en stor forskargrupp forskar jag på automatisering av finansiell information och rapportering (redovisning och beskattning). 

Avslutade forskningsprojekt

Det är svårt att sortera in mig som tillhörig något särskilt specifikt forskningsområde, men mest har jag arbetat med företagsskatterätt och externredovisningsrätt. Se närmare bland publikationer, bland vilka jag vill lyfta fram några mer centrala: 
 
Mål och metoder vid tolkning av skattelag – Med särskild inriktning på användning av förarbeten (doktorsavhandling, Uppsala 1997). Här undersöktes relationen mellan mål och metoder för skatterättslagtolkningen, bland annat med ledning av en undersökning av lagtolkningsmetoderna i tysk skatterätt. Undersökningen utmynnade i ett förslag till en lagtolkningsteori/-metod benämnd Målstyrd Lagtolkning.
 
Kunskapsutveckling och beskattning – Om den inkomstskatterättsliga behandlingen av aktiebolagens utgifter för kunskapsutveckling (2005). Temat för undersökningen var hur företagens utgifter för kunskapsutveckling kategoriseras och behandlas i redovisning och beskattning. Det blev tydligt att många olika kategorier såsom lager, forskning och utveckling, aktualiseras och att skatteeffekterna mellan dessa skiljer sig mycket. Det kunde sålunda konstateras att skattesystemet inte är neutralt mellan olika metoder för kunskapsutveckling.
 
Enkla bolag i inkomstskatterätten (2014). Här undersöktes, brett och problematiserande, de centrala inkomstskatterättsliga problem som är förenade med att bedriva näringsverksamhet inom ramen för enkla bolag (som kan benämnas t.ex. joint ventures, konsortier etc.)
 
Tidsfrågor i skatterättstillämpningen – Om de avgörande tidpunkterna i redovisning och beskattning och om betydelsen av händelser därefter (2016). Inom ramen för denna utredning undersöktes två centrala, men sparsamt belysta frågor; dels per vilken tidpunkt förhållanden som beskrivs i skatte- och redovisningsreglerna ska vara uppfyllda, för att reglerna ska tillämpas, dels vilken betydelse händelser efter denna tidpunkt eventuellt har, för de aktuella bedömningarna.
 
Funktionsförsäljning (2020). Inom ramen för detta tvärvetenskapliga projekt undersökte vi bl.a. redovisning och beskattning vid den cirkulära affärsmodellen funktionsförsäljning, som innebär att det som säljs är funktion (teknikneutralt), inte materiella tillgångar eller mer precist definierade, avgränsade tjänster.
 
Balanserade termiska nät (2022) är en nydanande teknik för delning av överskottsvärme mellan fastigheter (istället för att ventilera bort densamma). I ett nyligen avslutat tvärvetenskapligt projekt om dessa frågor undersöktes bl.a. skattefrågorna kring drift av sådana system.

Korta fakta

CV i korthet

  • Jur.dr. i Finansrätt, 1997 (Uppsala)
  • Docent i Affärsrätt, 2005 (Linköping)
  • Biträdande professor i Skatterätt, 2014 (Linköping)
  • Gästprofessor i skatterätt vid Örebro universitet, 2019 

Undervisning

  • Högre kurs i företagsskatterätt (affärsjuridiska programmen)
  • Högre kurs i företagsbeskattning (fristående kurs)
  • Mastersuppsatskursen (affärsjuridiska programmen)
  • Kandidatuppsatskursen (affärsjuridiska programmen)
  • Redovisningsteori (ekonomprogrammet)

Publikationer

Senaste publikationer

2022

2021

Handledning av doktorander på LiU

Nyheter

Organisation