LiU Humanities samordnar, utvecklar och synliggör forskning vid Linköpings universitet. Forumet kompletterar ämnen och miljöer inom humaniora och samhällsvetenskap genom att stödja forskning och forskarutbildning på tvärs över institutions- och ämnesgränser.

LiU Humanities bygger nätverk, utvecklar forskarutbildningskurser, initierar projekt och skapar förutsättningar för innovativ tvärvetenskaplig forskning om kontinuitet och omvandlingar i kultur och samhälle. LiU Humanities verkar för att höja statusen för humanistisk forskning i vid inkluderande mening och vill vara proaktivt delaktig i pågående omvandlingar av forskningslandskapet.

Som ett forum för samverkan och förmedling av humanistisk forskning vill LiU Humanities initiera och främja forskarmöten, utställningsverksamhet, offentliga föreläsningar och debatter, samt stödja utvecklingen av kunskapslaboratorier och redaktionella miljöer i samarbete med offentliga institutioner som museer och bibliotek. 

Genom samarbete med tidskriften Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research driver LiU Humanities frågor om former och förutsättningar för vetenskaplig open access-publicering.

Aktuellt

Varför behövs forskningsförmedling och hur kan den hållas levande?

24 april kl 13.15-15.30, TemCAS, Tema-huset, Campus Valla

Varmt välkomna till diskussion utifrån Humtanks rapport 2023 Forskningsförmedling: en humanistisk paradgren

Forskningsförmedling är viktigt för att kunskap som produceras på lärosätena ska komma samhället till del. Kunskap, innovationer och nytta handlar emellertid om mer än vad som ger omedelbar ekonomisk tillväxt. Genom till exempel publika samtal, populärvetenskapliga texter och deltagande i mediala sammanhang bidrar forskare till en kunskapsspridning som gynnar medborgerlig bildning och demokrati. Samtidigt upplever många forskare – inte minst inom humaniora – att förutsättningarna för att förmedla sin forskning inte är gynnsamma. Hur kommer det sig och vad kan göras åt det?

I rapporten Forskningskommunikation – en humanistisk paradgren understryker tankesmedjan Humtank (2023) att humanister utgör en drivande kraft i det offentliga samtalet. Emellertid upplever många att aktiviteten är förbunden med vissa problem. Ett sådant är att forskningskommunikation konkurrerar med andra tjänsteuppgifter som har högre prioritet genom de tjänsteplaneringar som styr forskarnas vardag. Ett annat är det låga meritvärde som forskningskommunikation ger vid meriteringar och tjänstetillsättningar samt vid anslagsansökningar. Det finns också en annan problematisk aspekt, som särskilt aktualiserats under de senaste åren, och som inte exklusivt rör humaniora, nämligen risken för den som deltar i det offentliga samtalet att utsättas för hat och hot.

Mot bakgrund av Humtanks rapport bjuder LiU Humanities tillsammans med Humtank in till en diskussion om förutsättningar och utmaningar för forskningskommunikation. Hur ser forskare vid LiU på sitt ansvar att kommunicera sin forskning och vilka möjligheter och utmaningar upplever de att de har för att göra detta? Vilket stöd erbjuder lärosätet och vad skulle kunna förbättras?

Presentation av Humtanks rapport: Anna Friberg, Historiska studier.
Paneldeltagare: Ola Larsmo, gästprofessor i Moa Martinssons namn; Mattis Karlsson, Socialt arbete; Jonathan Josefsson, Tema Barn; Henrik Danielsson, Funktionsnedsättning och samhälle, och Marie Cronqvist, Historiska studier.
Moderator: Bodil Axelsson, Tema kultur och samhälle

Anmälan

Anmäl dig via följande länk: https://forms.office.com/e/zi48LGabkX senast 17 april

Humtank är en nationell tankesmedja för humaniora och ett samarbete mellan flera olika universitet i Sverige. Syftet är att verka forskningspolitiskt, delta i samhällsdebatten och påverka allmänhetens uppfattning av humaniora.

LiU Humanities verkar för att stödja och utveckla humaniora vid LiU med stöd från filosofisk fakultet.

Del av smutsig fönsterkarm med leksakskanin och klossar

Strimmanföreläsningar - Barn och unga: nutid, dåtid och framtid

Strimman 2023-2024 samlar forskare som alla studerar olika aspekter av tillvaron för barn och unga, både i dåtid, nutid och framtid. Välkommen!

Inspelade webbinarier

Om du inte haft möjlighet att delta i våra webbinarier kan du se de inspelade versionerna här:

Forskning

Barn

Vid LiU finns omfattande forskning om barn, unga och synen på barndom. Centrala frågor rör barns samt ungas liv och villkor i olika miljöer.

Människor i rörelse på en flygplats

Etnicitet och migration

Forskningen om etnicitet och migration handlar om orsaker till och konsekvenser av migration, rasism, diskriminering och integration.

Olikfärgade dörrar

Genus

Genusvetenskaplig forskning bedrivs vid LiU både tvärvetenskapligt och inom olika ämnen. Det är ett brett, internationellt och dynamiskt fält.

Naturen vs människan

Grön humaniora

Forskarna vid LiU studerar natur, miljö och etik tvärvetenskapligt och i ett sammanhang, och även hur vår mänskliga identitet formas. Människans roll i naturen studeras på djupet, men också vilken roll naturen har för, och i oss människor.

Detalj av Eskilstunakista i Örberga kyrka

Historia

Forskningen inom historia vid LiU kännetecknas av både bredd och djup. Det är övervägande de senaste århundradenas historia som utforskas, men det finns även företrädare för äldre perioder.

Barn använder dator och lyssnar i hörlurar

Konst och visuell kultur

Inom konstvetenskapen studerar vi konstföremål samt arkitektur och design men också exempelvis kultur, reklam och mode.

Turister med guide framför Colosseum i Rom.

Kulturarv

Forskare vid Institutionen för kultur och samhälle studerar kulturarvets roll, funktion och betydelse i såväl samtida som historiska kontexter med det övergripande syftet att utveckla en kritisk analytisk förståelse av kulturarvets roll i samhället.

Person sitter och läser en bok

Litteratur

Vid Linköpings universitet studerar vi litteratur med fokus på litteraturhistoria och medie- och teknologihistoria.

Centrum för medicinsk humaniora och bioetik

Vi samlar, stärker och utvecklar forskning, undervisning och samverkan inom området medicinsk humaniora och bioetik.

Typografiska typer

Medierad kultur

Forskningen inom medierad kultur vid Avdelningen för kultur, samhälle, form och medier vid IKOS har ett brett fokus och innefattar såväl studier av medietexter i sig som deras produktion, spridning, användning och reglering.

Händer som sträcker sig upp i luften i solnedgång.

Religion

Frågor om livets ursprung, mening och mål är en funktion i människors liv som forskare vid Linköpings universitet studerar.

Två tjejer sitter på kafé med sina telefoner

Språk och kommunikation

Språk är det huvudsakliga medlet för mänsklig kommunikation, vid Linköpings universitet studerar vi språk och kommunikation ur många perspektiv.

Kontakt