Tekniska högskolan vid Linköpings universitet delar sedan 2021 ut ett pris för insatser inom skolsamverkan som stimulerar intresset i samhället för naturvetenskap, teknik, matematik och datavetenskap, i synnerhet hos grundskole- och gymnasieelever.

Med skolsamverkan menas här insatser i enlighet med Nämnden för skolsamverkans (NSS) huvuduppdrag. De förväntade positiva konsekvenserna av sådana insatser är att skolelever får ett större intresse och bättre förutsättningar för att studera vidare inom dessa områden samt, på lång sikt, en ökad och breddad rekrytering till Tekniska högskolans grundutbildningar.

Priset tilldelas en medarbetare eller medarbetargrupp vid Tekniska högskolan som uppfyller minst ett av följande kriterier:

  • Tagit goda initiativ till eller gjort väsentliga bidrag för skolsamverkan.
  • Framgångsrikt praktiserat skolsamverkan.
  • Motverkat könsbundna studieval.
  • Bidragit till en, på lång sikt, breddad rekrytering till Tekniska högskolans grundutbildningar.
  • Är en inspiration för skolsamverkan för andra medarbetare.

Priset kan erhållas som belöning för långvarigt skolsamverkansarbete, eller för att ha tagit goda initiativ till eller gjort lysande insatser vid enstaka skolsamverkansaktiviteter. Priset kan tilldelas en medarbetare eller medarbetargrupp flera gånger men inte på samma grund.

Pristagare får diplom och anslagsmedel om 20 000 kronor för kompetensutveckling inom ramen för anställningen. Pristagare för ett visst år utses av NSS vid nämndens ordinarie möte i slutet av mars det efterföljande året.

NSS kan själv nominera pristagare, men nomineringar kan även göras av enskilda medarbetare eller medarbetargrupper, samverkanspartners och olika avnämare som till exempel elever och lärare.

Nomineringar för ett visst år ska inlämnas senast den 28 februari det efterföljande året samt åtföljas av en motivering bestående av 150-200 ord. Skicka nominering med motiveringstext via e-post till NSS sekreterare Madelene Töpfer.

Pristagare 

Kontaktpersoner

Nämnden för skolsamverkan (NSS)

Skolsamverkan vid Linköpings universitet