Nämnden för skolsamverkan (NSS) har som huvuduppdrag att, i samverkan med skolan, stimulera intresse i samhället för naturvetenskap, teknik, matematik och datavetenskap.

Samverkan för måluppfyllelse - SÖM

Detta gör vi till stor del genom olika aktiviteter för barn och ungdomar i grundskole- och gymnasieåldern – ofta i aktiviteter som nämnden eller fakulteten själv anordnar eller genom att stödja aktiviteter som andra anordnar. Som en förväntad positiv konsekvens av detta kommer NSS att bidra till att skolelever får större intresse och bättre förutsättningar för att studera vidare inom dessa områden. Långsiktigt innebär det också en ökad och breddad rekrytering till Tekniska högskolans grundutbildningar. Särskild vikt fästs vid att motverka könsbundna studieval.

I samverkansarbetet förväntas även kvaliteten på grundutbildningen att öka, genom att universitetslärare tydligare medvetandegörs om gymnasieelevers förkunskaper.

NSS bidrar samtidigt till en effektivare informationsspridning i samhället om Tekniska högskolans forskning och grundutbildningar.

I nämndens uppdrag ingår därför att

  • verka för goda kontakter med skolor och skolhuvudmän i regionen,
  • samverka och agera ihop med övriga fakulteter rörande skolsamverkan,
  • samverka i relevanta nationella nätverk för skolsamverkan,
  • inom fakulteten samordna samt externt exponera NSS-relaterade skolsamverkansaktiviteter,
  • inom fakulteten sprida kunskap om och stimulera intresse för skolsamverkan, samt informera om reformer och liknande inom skolan,
  • delta i strategidiskussioner i frågor relaterade till skolan,
  • delta i utarbetande av remissvar till utredningar som berör skolområdet.

Våra skolsamverkansaktiviteter

NSS Skolsamverkanspris

Sedan 2021 delar vi ut ett pris till medarbetare vid Tekniska högskolan för insatser inom skolsamverkan. Läs om priset här.

Nyheter

Ledamöter

Ordförande

Från verksamheten

Studeranderepresentanter

Yrkeslivsrepresentanter

Verksamhetsstöd

Tekniska högskolan

Skolsamverkan vid Linköpings universitet