Nämnden för skolsamverkan

Nämnden för skolsamverkan (NSS) har som huvuduppdrag att, i samverkan med skolan, stimulera intresse i samhället för naturvetenskap, teknik, matematik och datavetenskap.

Samverkan för måluppfyllelse - SÖM

Detta gör vi till stor del genom olika aktiviteter för barn och ungdomar i grundskole- och gymnasieåldern – ofta i aktiviteter som nämnden eller fakulteten själv anordnar eller genom att stödja aktiviteter som andra anordnar. Som en förväntad positiv konsekvens av detta kommer NSS att bidra till att skolelever får större intresse och bättre förutsättningar för att studera vidare inom dessa områden. Långsiktigt innebär det också en ökad och breddad rekrytering till Tekniska högskolans grundutbildningar. Särskild vikt fästs vid att motverka könsbundna studieval.

I samverkansarbetet förväntas även kvalitén på grundutbildningen att öka, genom att universitetslärare tydligare medvetandegörs om gymnasieelevers förkunskaper.

NSS bidrar samtidigt till en effektivare informationsspridning i samhället om Tekniska högskolans forskning och grundutbildningar.

I nämndens uppdrag ingår därför att

 • verka för goda kontakter med skolor och skolhuvudmän i regionen,
 • samverka och agera ihop med övriga fakulteter rörande skolsamverkan,
 • samverka i relevanta nationella nätverk för skolsamverkan,
 • inom fakulteten samordna samt externt exponera NSS-relaterade skolsamverkansaktiviteter,
 • inom fakulteten sprida kunskap om och stimulera intresse för skolsamverkan, samt informera om reformer och liknande inom skolan,
 • delta i strategidiskussioner i frågor relaterade till skolan,
 • delta i utarbetande av remissvar till utredningar som berör skolområdet.

Våra skolsamverkansaktiviteter

Skolsamverkanspris

Sedan 2021 delar vi ut ett pris till medarbetare vid Tekniska högskolan för insatser inom skolsamverkan. Läs om priset här.

NyheterVisa/dölj innehåll

LedamöterVisa/dölj innehåll

Från verksamheten

Yrkeslivsrepresentanter

Bild saknas

Gunnel Alm

Gymnasielärare

Ebersteinska gymnasiet, Norrköping

 • www.norrkoping.se
Fotografi av Anders Berg

Anders Berg

Rektor

Holavedsgymnasiet, Tranås

 • www.tranas.se
Bild saknas

Karin Berggren

Högstadielärare

Nya Munken, Linköping

 • www.nyamunken.se
Bild saknas

Magnus Johansson

Enhetschef Berzeliusskolan

 • Linköping
Bild saknas

Richard Olofsson

Rektor Lysingskolan

 • Ödeshög
Bild saknas

Jonathan Strömgren

Toyota Material Handling

 • Mjölby
Fotografi av Jesper Svartz

Jesper Svartz

Gymnasielärare

Berzeliusskolan, Linköping

 • www.linkoping.se
Fotografi av Anna Welin

Anna Welin

Utvecklingsledare SYV

Utbildningskontoret, Norrköpings kommun

 • www.norrkoping.se

VerksamhetsstödVisa/dölj innehåll

Tekniska högskolanVisa/dölj innehåll

Skolsamverkan vid Linköpings universitetVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll