Tillgängliga lärmiljöer är ett praktiknära forskningsprojekt med syftet att utveckla och utforska hur skolans lärmiljö kan göras mer tillgänglig för alla elever. Specifikt fokuseras relationen mellan elever och vuxna och hur vuxna kan bli mer tillgängliga för elever.

Behovet av att arbeta med att utveckla de sociala aspekterna av tillgängliga lärmiljöer har identifierats av kommunerna. Flera av kommunerna har sedan tidigare arbetat med tillgängliga lärmiljöer ur olika perspektiv men just de sociala aspekterna har inte varit det centrala i detta arbete. Dock såg man att det finns ett behov av forskning och utveckling som särskilt fokuserar på detta.

Med utgångspunkt i detta arbetar vi med metoder influerade av aktionsforskning. Det innebär att vi arbetar med att först identifiera behov som finns på skolorna för att sedan formulera visioner (vad vi vill uppnå) och aktioner för att uppnå förändring (hur det ska uppnås) som prövas i verksamheterna. Aktionerna utvärderas därefter för att göras om och prövas igen. Denna process följs och beforskas.

I projektets inledning arbetade vi med att kartlägga situationen på skolorna för att identifiera angelägna fokusområden. I kartläggningen framkom att skolans vuxna (lärare och andra) ofta upplevs vara ’splittrade’ mellan olika uppdrag och ibland är någon annanstans i tanken än med eleverna. Utifrån detta smalnades projektets fokus av till att handla om hur skolans vuxna kan bli mer tillgängliga för eleverna. Det handlar både om att arbeta med organisation och förhållningssätt för att öka känslan av tillgänglighet, exempelvis att de vuxna känner ro att vara fokuserade på eleverna eller att elever ska känna att de kan komma till skolans alla vuxna med sina frågor. Under paraplyet ’Min tillgängliga vuxna’ arbetar de deltagande lärarna tillsammans med kollegor på skolan för att identifiera, genomföra och utvärdera förändringar för ökad tillgänglighet i lokala aktionsforskningsprojekt som sedan följs upp i projektgruppen.

Projektet genomförs i samverkan mellan Finspångs kommun, Kinda kommun, Åtvidabergs kommun och Linköpings universitet. Från varje kommun deltar två lärare från totalt sex olika skolor. Alla lärare arbetar i skolans mellanstadium som således är den del av skolan som är i fokus. Projektet leds av Lina Lago som tillsammans med Karin Bertils och Helene Elvstrand företräder Linköpings universitet. Projektet är tvåårigt och pågår från höstterminen 2022 till och med vårterminen 2024.

Läs mer om det praktiknära forskningsprojektet "Tillgängliga lärmiljöer" i den här artikeln på ulfavtal.se

Blogg om tillgängliga lärmiljöer

06 dec, 2023
Fysisk träff i Kinda kommun

Hej bloggen! Projektets tredje termin börjar lida mot sitt slut. Under hösten har vi jobbat på med våra lokala aktionsforskningsprojekt och som forskare är det superspännande att höra och se hur mycket som händer. Förra veckan var en av de där fantastiska gångerna då vi fick träffa varandra i verkliga livet. Vi ses oftast digitalt men en gång per termin träffas vi ”på riktigt” hos en av våra deltagande organisationer. Den här gången var det […]

Läs mer
23 okt, 2023
Rimforsa skola: Ett lokalt aktionsforskningsprojekt

”Min tillgängliga vuxna” har kommit att handla om hur vi vuxna organiserar oss i klassrummet för att vara tillgängliga vuxna för eleverna. Arbetslagets vision handlar om att tydliggöra roller så att fokus under lektionstid hamnar på elevernas inlärning och inte på samtal om praktikaliteter och lektionsinnehåll. Lektionstiden är elevernas värdefulla tid för inlärning, och därför ska diskussioner om praktikaliteter och lektionsinnehåll vara genomförda före tiden för lektion. För att nå vår vision om att vara […]

Läs mer
28 sep, 2023
Handlingskraft

Nu har kortsiktiga och långsiktiga mål satts upp i arbetslagen. Båda skolorna är just nu i en spännande fas i projektet där det händer mycket. Aktioner kopplat till målen formuleras, genomförs och utvärderas i arbetslagen. Upplevelsen är att förändring pågår och att medvetenheten är påtaglig. Vi ser förändringar i beteendemönster hos oss i kollegiet, som är till fördel för eleverna, när det gäller tillgänglighet till vuxna. Som medforskande lärare upplever vi en positiv effekt hos […]

Läs mer

Praktiknära forskning och skolsamverkan

Kontakt