Affärsmodeller för framtidens hållbara logistiksystem

Scania el lastbil
Scania 25 P BEV 4x2 temperaturstyrd transport © Scania CV AB Dan Boman 2020

Godstransportsystemet står inför dramatiska förändringar som på ett radikalt sätt kommer att utmana rådande affärsmodeller. Detta projekt fokuserar på affärsmodeller för aktörer inom fordonsindustrin respektive transport- och logistikbranschen, där teknisk utveckling och ändrade krav från kunder och samhälle utgör kontexten och ställer krav på anpassning.

Sverige kommer inte att kunna nå målen för utsläpp av växthusgaser till år 2030 utan införandet av fler och effektivare åtgärder. Fossilfrihet kan uppnås på olika vägar, där elektrifiering ofta nämns. En omställning till elektrifierade godstransporter påverkar på många sätt olika aktörers affärsmodeller och även hur de kan samspela för att effektivt bidra till omställningen.

Syfte och projektmål 

Det övergripande syftet med projektet är att bygga kunskap kring hur affärsmodeller för fordonstillverkare respektive transport- och logistikföretag påverkas av en elektrifiering av godstransportsektorn.

Övergripande mål för projektet är att visa på möjligheter och potentiella konsekvenser av ökad anpassning av de olika aktörernas affärsmodeller. Delmål med projektet är att, utifrån ansatsen om en elektrifiering av godstransportsektorn:

  • Identifiera och konceptualisera centrala komponenter i logistikbaserade affärsmodeller.
  • Analysera befintliga affärsmodeller för fordonsleverantörer respektive transport- och logistikföretag, och ta fram indikationer på hur de kommer att förändras.
  • Identifiera synergier och konflikter mellan aktörernas respektive affärsmodeller.
  • Föreslå hur synergier kan ökas, och hur konflikter kan lösas, balanseras eller hanteras på annat vis.
Den forskning som finns kring affärsmodeller fokuserar ofta på en aktörs, eller aktörstyps affärsmodell, och betydligt mer sällan på hur olika aktörers affärsmodeller samspelar, vilket är i fokus för detta projekt. Hur olika aktörers affärsmodeller relaterar till varandra är inte tillräckligt beforskat i dagsläget. Även elektrifiering av godstransporter är ytterst sparsamt berörd.

 

Frågeställningar om nya affärsmodeller

Frågan är vilka kompetenser, verktyg och kundnyttor kommer
att vara mest lönsamma i de nya delarna av logistikkedjorna och vilka
komponenter i infrastrukturen som kommer att bli centrala för att en effektiv logistik ska kunna designas?

Förväntad resultat

Effekt på kort sikt – medellång sikt (2030)

På kort- och medellång sikt stödjer projektets resultat en snabbare omställning till fossilfria godstransporter, särskilt genom elektrifiering. Potentialen är dock vansklig att uppskatta i kvantitativ form och bör snarare uttryckas som att projektet gör omställningen möjlig och att denna kommer att gå betydligt fortare om företagen som ska genomföra omställningen kan arbeta med välfungerande affärsmodeller i framtidens hållbara logistik- och transportsystem. Utan denna kunskap finns en risk för obstruerande och fördröjande processer från företag som baserar sin existens på nuvarande icke hållbara affärsmodeller. Då projektet studerar omställningen genom att analysera och utveckla affärsmodeller, säkerställs att kunskapen kring övergången till ny teknolog utvecklas med bibehållen lönsamhet för de centrala aktörerna i sikte. Delar av projektet kommer att bedrivas som aktionsforskning, vilket innebär att delresultat kan implementeras redan under projektets gång.

Effektmål Netto-noll 2045

Effektmål på lång sikt är att hela godstransportverksamheten har ställt om till fossilfri drift, och där kommer elektrifiering att ha en viktig roll. Genom inriktningen med affärsmodeller, som är unik i dagens forskningslandskap, möjliggörs konkurrensfördelar för de företag som förväntas ta till sig kunskapen från projektet.

Projektresultat

Projektets resultat kommer i form av kunskap kring utveckling av affärsmodeller i en logistikkontext. Kunskapen handlar dels om olika aktörers affärsmodeller, och dels hur affärsmodellerna interagerar med varandra. Projektets övergripande mål är att påskynda omställningen, och det kommer de kunskapsmässiga resultaten att bidra till.

Fakta om projektet

Projektpartner och finansiär

Projektpartner: SCANIA
Finansiär: Trafikverket / Triple F och SCANIA

Forskare

Läs mer om vår forskning på LiU

Organisation