AI-literacitet för grundskolan

Två flickor vid en dator och de använder en AI chatbot.
mikimad

I en ökande takt genomsyras barns och ungdomars fritid och skola av artificiell intelligens (AI). Det här forskningsprojektet bidrar med en vetenskaplig förankrad grund för AI-literacitet i skolan. 

Projektet, som är finansierat av VR, startades upp under hösten 2023 och kommer pågå i fyra år. Dess fokus är huvudsakligen riktat mot åldersgruppen 9 till 13 år, eftersom det är då som barn i ökad utsträckning möter AI i sin vardag, men resultaten kommer att kunna komma till nytta även för andra åldersgrupper och delar av skolväsendet.

Kunskaper om AI och digitalisering har betydelse för att kunna vara en aktiv och kritisk samhällsmedborgare. Att till exempel kunna se möjligheter och risker kopplade till AI och sociala medier och falsk information är något som har fått stor betydelse i vår vardag. Det är en utmaning för skolan att veta hur detta nya kunskapsområde ska tas an och hur eleverna ska rustas. Begreppet AI-literacitet används ofta för att beskriva den nya kunskapsbas som framtidens medborgare behöver bemästra. Begreppet AI-literacitet diskuteras av skolpolitiker, policymakers och forskare världen över, och ännu har ingen konsensus nåtts kring vad AI-literacitet ska innebära. Samtidigt har en del länder börjat arbeta fram nationella riktlinjer för elevers AI-literacitet.

Det här forskningsprojektet bidrar med en vetenskapligt förankrad grund för AI-literacitet i svensk skola avseende ämnesinnehåll, läraktiviteter och pedagogiska modeller. Projektet består av tre delstudier. Inledningsvis kommer en internationell expertgrupp gemensamt definiera AI-literacitet genom en Delphistudie. Resultatet blir grunden i del två, där undervisningsmoduler och pedagogiska modeller utvecklas. I projektets tredje del kommer klassrumsstudier genomföras där lärare och elever får testa och utvärdera undervisning om AI.

Projektet genomförs av en tvärvetenskaplig forskargrupp inom AI och utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet och Helsingfors universitet.

Kontakt

Forskningsområde

Organisation