Barn med funktionsnedsättning i skola och fritidshem: erfarenheter av social inkludering och välbefinnande under covid-19-pandemin

En bild på en mur med grafitti målad på.

Hur påverkas vardagen i skola och fritidshem av en pandemi?

Projektet handlar om hur situationen varit för barn med olika funktionsnedsättningar i skola och fritidshem under Covid-19-pandemin. Fokus ligger på de sociala aspekterna i skolan och hur vardagen sett ut och förändrats under pandemin. Det kan handla om frågor som hur kompissituationen har påverkats av pandemin, hur stödet från vuxna i skolan sett ut eller om känslor som det ibland oförutsägbara läget har väckt. Vi är intresserade både av de erfarenheter som har varit utmanande eller svåra att hantera och av sådant som har fungerat bra, kanske till och med bättre, under pandemin. Under Covid-19-pandemin har yngre skolbarns vardag i skola och fritidshem påverkats på många sätt. Barn med funktionsnedsättning är en särskilt utsatt grupp i förhållande till konsekvenserna av pandemin i den meningen att de ofta är mer beroende av vuxenstöd, och i behov av rutiner och särskilt stöd i skolan.

Studiens utgångspunkt är att undersöka hur villkor för social inkludering har satts på spel till följd av den press som skolor och fritidshem utsattes för till följd av Covid-19-pandemin. På så sätt bidrar projektet med central kunskap om vardagslivet i skolan och fritidshem för barn med funktionsnedsättning men också om skolsituationen i stort. För att synliggöra och förstå mångfalden av erfarenheter undersöks både barns, deras vårdnadshavares och skolpersonals perspektiv.

Grupper av informanter

  • barn med funktionsnedsättning
  • vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning
  • lärare i skola och fritidshem samt annan skolpersonal (t.ex. specialpedagoger och assistenter)

Kvalitativa metoder

  • observationer
  • barncentrerade metoder
  • intervjuer
  • fokusgruppsamtal

Att ge barn med funktionsnedsättning möjlighet att delta i forskning och uttrycka sina egna perspektiv är centralt för att utmana normer och värderingar relaterade till barn med funktionsnedsättning och synliggöra de villkor som barnen möter i relation till de olika sammanhang de deltar i. Att få kunskap om skolvardagen för barn med funktionsnedsättning bidrar med viktig kunskap för att utveckla policy och övergripande strategier för att möta, stödja och utveckla skolans och fritidshemmets inkluderande arbete och utveckla hållbara villkor för social inkludering.

Studien är granskad och godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Projektet

Barn med funktionsnedsättning i skola och fritidshem: Erfarenheter av social inkludering och välbefinnande under Covid-19-pandemin (FunCiV).

Finansiär

Forskningsrådet för hälsa, arbetliv och välfärd (Forte).

Kontakter

Relaterad forskning

Organisation