Barn och funktionshinder

Grind till skolgård

Det är barns och ungas liv och villkor som står i fokus för vår forskning inom funktionshinderområdet. Vi studerar både historia och nutid och pågående projekt handlar bland annat om rätten till fritid och autismdiagnosens utveckling i Sverige.

Forskningsprojekt

Forskare

Organisation