Barn och ungdomars perspektiv på mobbning

När barn och unga resonerar kring mobbning är de ofta eniga om att det är något dåligt och något de vill motverka. När de därför hamnar i rollen som åskådare är det däremot inte alltid så enkelt att vidhålla denna utgångspunkt då delar av deras sätt att tolka och förstå sin sociala vardag spelar roll både för hur de reagerar på mobbning och förstår dess uppkomst.

Mitt forskningsområde är barn- och ungas perspektiv på mobbning och kränkningar. Jag är intresserad av att undersöka vilka sociala processer som kommer till uttryck i hur barn- och unga förstår och skapar mening kring mobbning och kränkningar. Det finns sedan tidigare en del forskning om mobbning och kränkningar men inte lika mycket forskning om barn- och ungas perspektiv. I forskningen påtalas dock betydelsen av att inkludera även barns perspektiv i värdegrundsarbetet då hela skolan behöver involveras i detta arbete.

I mitt avslutade avhandlingsprojekt var syftet att bidra med hur elevers perspektiv på mobbning tar sig uttryck, jag undersökte hur de ser på mobbning och varför det sker och hur de resonerar kring olika sätt att agera om de får se någon mobbning. I avhandlingen synliggjordes viktiga perspektiv på hur elever reagerar situationsbundet på mobbning när de blir åskådare till mobbning, att de ofta betraktar mobbning som den utsattas fel men även betydelsen av att själv få tillhöra ett sammanhang där strävan efter att passa in gjordes till något viktigt.

Framöver kommer jag att undersöka hur identitetsskapande processer och normer får betydelse för mobbning och kränkningar som fenomen. Med min forskning hoppas kunna bidra med att synliggöra ett viktigt perspektiv som kan komma skolverksamma till del och som synliggör betydelsen av barn-och ungas perspektiv.

Jag undervisar främst på lärarprogrammet i kurser som berör sociala relationer, mobbning, grupprocesser och värdegrundsfrågor i skolan. Undervisningen består både av seminarieledning, handledning, basgruppshandledning och föreläsningar. Framförallt sker min undervisning inom mina intresseområden som är mobbning, sociala relationer och skolans värdegrund. Jag undervisar även i kvalitativ metod med fokus på grundad teori. 

Publikationer

Nyheter

CV

Magisterexamen i filosofi 2008/MSc i Philosophy 2008

Nätverk

The NERA Network of Value Issues and Social Relations in Education

Forskningsgruppen för skolmobbningsforskning

Samverkan

Bullab- samverkan med Hälsouniversitetet

Samverkan med Georgia State University

Uppdrag

Redaktör i tidskriften Confero: Essays on Education, Philosophy and Politics.

Ledamot i forskarutbildningsnämnden, IBL

Relaterad forskning

Relaterade forskare

Organisation