Barn och ungdomars perspektiv på mobbning

I vår forskargrupp fokuserar vi på olika aspekter av mobbning, till exempel olika sociala och moraliska processer som är involverade i mobbning, barn och ungas perspektiv på mobbning och åskådarbeteenden, betydelsen av skolans rumsliga och organisatoriska aspekter och homofobisk mobbning i skolan.

 Min avhandling fokuserade på elevers perspektiv på mobbning, varför det sker och hur de reagerar som åskådare till mobbning. I min postdoktorala forskning fokuserade jag hur identitetsskapande processer och normer får betydelse för mobbning och kränkningar som fenomen.

Mitt nuvarande forskningsfokus är att undersöka hur skolmobbning hänger samman med sociala, institutionella, kulturella och rumsliga sammanhang inom vilka mobbning förekommer. De kommande åren kommer jag också att utforska HBTQI+ ungdomars levda erfarenheter av homofobisk mobbning i skolan.

Undervisar blivande lärare om mobbning

Jag undervisar främst på lärarprogrammet i kurser som berör sociala relationer, mobbning, grupprocesser och värdegrundsfrågor i skolan. Undervisningen består både av seminarieledning, handledning, basgruppshandledning och föreläsningar. Framförallt sker min undervisning inom mina intresseområden som är mobbning, sociala relationer och skolans värdegrund. Jag undervisar även i kvalitativ metod med fokus på grundad teori.  

Publikationer

Nyheter

Mer om Camilla Forsberg

CV

Magisterexamen i filosofi 2008/MSc i Philosophy 2008

Nätverk

The NERA Network of Value Issues and Social Relations in Education

Forskningsgruppen för skolmobbningsforskning

Samverkan

Bullab- samverkan med Hälsouniversitetet

Samverkan med Georgia State University

Sociala medier

ResearchGate Camilla Forsberg

Academia Camilla Forsberg

Uppdrag

Koordinator för Value Issues and Social relations in Education, (nordiskt forskarnätverk inom NERA) 

Lika villkorslektor vid Utbildningsvetenskap

Redaktör i tidskriften Confero: Essays on Education, Philosophy and Politics.

Ledamot i forskarutbildningsnämnden, IBL

Forskning om barn och mobbning

Kvinna viftar med en Pride-flagga.
Cristina Moliner

HBTQI+ ungdomars levda erfarenheter av homofobisk mobbning

Under 2023 startar ett forskningsprojekt på IBL, institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet där vi kommer att undersöka HBTQI+ ungdomars erfarenheter av homofobisk mobbning i skolan.

I studien intervjuas HBTQI+ gymnasieungdomar i ålder 16-19 år om deras direkta och indirekta erfarenheter av homofobisk mobbning, hur de har påverkats av dessa upplevelser, vilket stöd/hjälp de upplever att de fått och vilket stöd som de anser är bäst för att motverka homofobisk mobbning i skolan.

Vi hoppas kunna bidra med viktig kunskap inom ett område som är outforskat i Sverige. Kunskapen är viktig för att främja välbefinnande och förebygga ohälsa bland HBTQI-befolkningen i Sverige och ger viktiga insikter om hur skolor kan förebygga homofobisk mobbning.

Projektet är godkänt at Etikprövningsmyndigheten och finansierat av Vetenskapsrådet.

Vill du delta i studien?

Anmäl ditt intresse för deltagande här
Om du har frågor eller funderingar, kontakta forskningsledaren Camilla Forsberg, docent i pedagogik, tel: 013-28 58 92-


Relaterade forskare

Organisation