CKS seminarieserie våren 2022

Elever utanför skola

Skola och utbildning tillhör det som Sveriges befolkning ofta placerar i topp i undersökningar om vad som är de viktigaste samhällsfrågorna.

Under våren 2022 bjuder CKS seminarieserie på tre spännande seminarier som ur olika perspektiv rör skolan. På vilket sätt har det fria skolvalet betydelse för om elever väljer skola utifrån bakgrund och hur ser i sådana fall sambanden ut? Vad kännetecknar en framgångsrik skola? Vilken betydelse har kurser i svenska för invandrare för integration? Detta är exempel på frågor som vårens seminarier tar upp.

Välkommen!

Anmäl dig här

Program

Torsdag 24 mars

Det fria skolvalets betydelse för segregering

Föreläsare: Maria Brandén, biträdande professor på institutet för analytisk sociologi vid Linköpings universitet 

Tid: Torsdag den 24 mars kl. 13.30 - senast 16.00.

Plats: Digitalt via Zoom

Om seminariet:
Det fria skolvalets konsekvenser är omdebatterade. På seminariet presenteras resultaten från en omfattande kvantitativ studie av betydelsen av det fria skolvalet. Det rör även frågan om skolvalet bidrar till en högre eller lägre grad av segregering av elever utifrån bakgrund i skolorna. Resultaten från studien pekar på att en konsekvens av skolvalet är att eleverna i högre utsträckning blir uppdelade i skolor utifrån föräldrarnas födelseland och utbildningsnivå.

Torsdag 28 april

Vad kännetecknar en framgångsrik skola?

Föreläsare: Maria Jarl, fil dr i statsvetenskap och universitetslektor i utbildningsvetenskap, institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

Tid: Torsdag den 28 april kl. 13.30 - senast 16.00

Plats: Digitalt via Zoom, 
https://liu-se.zoom.us/j/62224505209

Om seminariet:
På seminariet presenteras resultat från en studie som undersökt faktorer som kan förklara varför vissa skolor är framgångsrika i att nå höga resultat hos eleverna medan andra inte är det. Studien visar att även om elevernas familjebakgrund är viktig så kan sådant som föräldrarnas utbildningsnivå inte förklara allt. För att förstå mekanismerna bakom skolframgång måste man undersöka skolor som organisationer och de sociala relationerna och interaktionerna mellan deras medlemmar. Studien beskriver fyra framgångsrika och fyra mindre framgångsrika skolor i Sverige och betydelsen av skolornas interna organisation för elevernas prestationer.

Onsdag 1 juni 

Betydelsen av SFI för social inkludering

Föreläsare: Helena Colliander, universitetslektor på avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande och Sofia Nordmark, universitetslektor på avdelningen för socialt arbete, båda Linköpings universitet, LiU. Deltar gör även Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik och Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, båda på LiU. 

Tid: Onsdag den 1 juni kl. 13.00 - 14.30

Plats: Digitalt via Zoom

Om seminariet:
Behovet av kunskap om faktorer som kan underlätta nyanländas och andra migranters inkludering i samhället har ökat i takt med att andelen i befolkningen som är födda utanför Sverige ökat. Under seminariet presenteras en studie som undersökt betydelsen av svenska för invandrare (SFI) för integration. Studien pekar på den mångfacetterade roll som SFI spelar för att eleverna ska ges språkliga verktyg för ett aktivt deltagande i samhället.

 

Kontakt