Forskning om yrkesutbildning och yrkesdidaktik

Studenter tittar på en maskin.

Forskningsmiljön om yrkesutbildning och yrkesdidaktik har expanderat och är nu bland de större inom området sett ur ett nationellt perspektiv. Inom avdelningen bedrivs forskning som behandlar yrkesutbildning för såväl ungdomar som vuxna.

Vi har ett brett synsätt på begreppet yrkesdidaktik och intresserar oss för olika frågor som rör yrkesutbildningens och undervisningens förutsättningar, genomförande, resultat och effekter.

Yrkesutbildning är en utbildningsform som kan organiseras på olika sätt och i varierande grad sker i skolmiljö och i arbetslivet. Vårt forskningsintresse riktas främst till den del av yrkesutbildningen som genomförs i skolmiljön under ledning av yrkeslärare, men vi har också forskning som behandlar samverkan mellan skola och arbetslivet. Vi studerar yrkesutbildning som organiseras på olika nivåer; gymnasieskolan, kommunala vuxenutbildningen och eftergymnasiala yrkesutbildningar inom folkbildningen och yrkeshögskolan. Sammanhanget för våra forskningsstudier har hittills främst berört den svenska kontexten, men vi har också studier som berör andra länder. Forskning om yrkes- och professionsutbildning behöver inte alltid särskiljas varför det vid avdelningen även finns ett intresse som rör professionsutbildning för till exempel vuxenlärare, folkhögskollärare och SFI-lärare.

Forskarseminarium för yrkesdidaktik och yrkesutbildning

Avdelningen driver ett forskarseminarium för yrkesdidaktik och yrkesutbildning. Forskning om yrkesutbildning och yrkesdidaktik är tvärvetenskaplig och därför vänder sig forskarseminariet till lärare och forskare inom olika discipliner. Seminariet har aktiva deltagare främst från Linköpings universitet, men också forskare från andra lärosäten. I forskarseminariet medverkar ofta inbjudna nationella och internationella forskare. Även verksamma ledare och lärare inom skola och arbetsliv välkomnas till seminariet.

Forskningsprojekt

Organisation